29
05 2014
2145

Cum urmează a fi deduse cheltuielile de transport ale angajaţilor în anul 2014, în cazul în care agentul economic pentru transportarea unor angajaţi a utilizat 20 lei pe zi, iar pentru transportarea altora – 30 lei pe zi?

În conformitate cu prevederile HG pentru aprobarea Regulamentului cu privire la cuantumul şi criteriile de stabilire a cheltuielilor suportate şi determinate de angajator pentru transportul, hrana şi studiile profesionale ale angajatului nr. 144 din 26.02.2014, Angajatorul este în drept să deducă cheltuielile suportate pentru transportul organizat al angajaţilor în limita maximă a plafonului mediu de 25 lei (fără T.V.A.) per angajat pentru fiecare zi efectiv lucrată de către angajaţii transportaţi.

Detalii
28
05 2014
2145

Cum urmează a fi deduse cheltuielile de alimentaţie a angajaţilor, în cazul în care agentul economic a încheiat contractul cu un prestator de prînzuri prin catering în valoare de 55 lei per prînz în iunie 2013, care se răsfrînge şi asupra anului 2014?

Răspunsul la această întrebare urmează a fi separat în două părţi: pînă la operarea modificărilor în CF prin Legea nr. 324 din 23.12.2013 (publicată în MO nr. 320-321 din 31.12.2013), care au intrat în vigoare începînd cu 01.01.2014, şi după acest moment.

Detalii
10
03 2014
774

Agentul economic în 2013 a achitat în folosul persoanelor fizice plăţi sub formă de cîştiguri de la campania promoţională. Urmează acesta să prezinte beneficiarilor cîştigurilor, în termen de pînă la 1 martie al anului fiscal imediat următor celui în care au fost efectuate plăţile, Informaţia privind veniturile calculate şi achitate în folosul persoanei fizice (juridice) şi impozitul pe venit reţinut din aceste venituri?

În conformitate cu prevederile art. 901 alin. (33) din CF, fiecare plătitor de cîştiguri urmează să reţină şi să verse la buget un impozit în mărime de 18 % din cîştigurile de la campaniile promoţionale şi/sau din loterii
Detalii
10
03 2014
2018

Agentul economic a beneficiat de servicii de avocat. Urmează acesta să reţină impozitul pe venit din plăţile îndreptate în favoarea avocatului la achitarea serviciilor respective?

Pentru perioada de pînă la 01.01.2014
Iniţial este necesar de menţionat că agentul economic nu a concretizat sub care forma organizatorico-juridică activează avocatul în folosul căruiea urmează de efectuat plata.
Tipul formei organizatorico-juridice, în care îşi exercită activitatea sa avocatul, joacă un rol esenţial, la determinarea obligaţiei fiscale a agentului economic care achită plăţi în folosul avocatului pentru serviciile prestate.
Detalii
05
03 2014
1016

2. (28.22.15) Are dreptul agentul economic să solicite restituirea TVA în anul 2014 pentru investiţiile capitale efectuate, începînd cu 13 ianuarie 2012?

În conformitate cu prevederile art.1011 alin.(1) din Codul fiscal, subiecţii impozabili care, începînd cu 1 ianuarie 2012, efectuează investiţii (cheltuieli) capitale, cu excepţia investiţiilor (cheltuielilor) capitale în clădiri şi în mijloace de transport (de la poziţiile tarifare 870321, 870322, 870323, 870324, 870331, 870332, 870333), şi sînt înregistraţi în calitate de plătitori de TVA, beneficiază de dreptul la restituirea TVA aferent acestor investiţii.
Detalii
05
03 2014
1029

1. (28.22.16) Are dreptul agentul economic să solicite restituirea TVA în anul 2014 pentru investiţiile capitale efectuate, începînd cu 13 ianuarie 2012, în activele materiale pe termen lung în curs de execuţie?

În conformitate cu prevederile art.93 pct.18) din Codul fiscal, investiţii (cheltuieli) capitale reprezintă cheltuieli efectuate de către agenţii economici în legătură cu procurarea şi/sau crearea activelor pe termen lung, destinate utilizării în procesul de producţie (prestare servicii/executare lucrări), care nu se reflectă în rezultatele perioadei curente, dar urmează a fi atribuite la majorarea valorii activelor pe termen lung.
Detalii
04
12 2013
1630

Spre atenţia agenţilor economici!

Casa Naţională de Asigurări Sociale aduce la cunoştinţă că în fiecare zi de vineri, la ora 14.00, în sediul central al CNAS (mun. Chişinău, str. Gh. Tudor 3), et.1, sala de şedinţe, sînt organizate seminare cu agenţii economici, în scopul familiarizării acestora cu modalitatea de prezentare trimestrială a declaraţiilor persoanelor asigurate (REV-5) şi posibilitatea transmiterii rapoartelor prin Internet, utilizînd serviciul E-Raportare.
Detalii
07
11 2013
3629

Un agent economic în anul 2011 a procurat obiecte de mică valoare şi scurtă durată (OMVSD) în valoare de 2 800 lei pe care le utilizează pînă și în prezent. Cum urmează a fi deduse cheltuielile privind uzura obiectelor date odată cu trecerea obligatorie în anul 2012 la Standardele Internaţionale de Raportare Financiară (SIRF), pornind de la premiza că agentul economic se califică ca entitate de interes public?

Potrivit art. 26 alin. (2) al Codului fiscal nr. 1163-XIII din 24.04.1997, proprietatea, pe care se calculează uzura, este proprietatea materială, reflectată în bilanţul contabil al contribuabilului în conformitate cu legislaţia şi folosită în activitatea de întreprinzător, a cărei valoare scade prezumtiv ca urmare a uzurii fizice şi morale şi a cărei perioadă de exploatare este mai mare de un an, iar valoarea ei depăşeşte suma de 6 000 lei.
Detalii
07
11 2013
2603

După trei ani de dezbateri, Guvernul a anulat în sfârşit obligativitatea capitalul social minim la fondarea SRL-urilor

Agenţii economici care vor să fondeze societăţi cu răspundere limitată (SRL) nu vor mai fi obligaţi să asigure un capitalul social minim de 5400 de lei. Un proiect de lege în acest sens a fost aprobat astăzi în Guvern.

Scopul proiectului este de a simplifica procedurile la înfiinţarea şi iniţierea afacerilor şi se înscrie în reforma regulatorie demarată de autorităţi.
Detalii