13
04 2021
178

(29.2.6.11) Care este regimul fiscal al ajutoarelor materiale, oferite persoanelor terţe, care nu sunt angajaţi ai întreprinderii?

 În conformitate cu prevederile art. 90 alin. (1) din Codul fiscal, impozitul pe venit la sursa de plată se reţine, în mod obligatoriu, de către orice: 

a) persoană (contribuabil) care desfăşoară activitate de întreprinzător, cu excepţia deţinătorilor de patente de întreprinzător şi a persoanelor care desfăşoară activităţi independente conform cap. 102 şi activităţi în domeniul achiziţiilor de produse din fitotehnie şi/sau horticultură şi/sau de obiecte ale regnului vegetal conform cap. 103


Detalii

06
04 2021
159

(29.1.3.3.8) Conform căror documente se va permite deducerea cheltuielilor suportate de angajator pentru hrana angajaților/zilierilor?

 În conformitate cu prevederile art. 24 alin. (19) din Codul fiscal, se permite deducerea cheltuielilor suportate și determinate de angajator pentru hrana organizată a angajaților/zilierilor conform modului stabilit de Regulamentul cu privire la determinarea obligațiilor fiscale aferente impozitului pe venit persoanelor juridice și persoanelor fizice care practică activitate de întreprinzător, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 693 din 11 iulie 2018. 


Detalii

03
04 2021
141

(29.1.3.3.5) Se va permite deducerea cheltuielilor suportate de angajator pentru transportul angajaților/zilierilor în cazul depășirii plafonului stabilit?

 În conformitate cu prevederile art. 24 alin. (19) din Codul fiscal, se permite deducerea cheltuielilor suportate și determinate de angajator pentru transport conform modului stabilit de Regulamentul cu privire la determinarea obligațiilor fiscale aferente impozitului pe venit persoanelor juridice și persoanelor fizice care practică activitate de întreprinzător, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 693 din 11 iulie 2018. 


Detalii

21
01 2021
1156

(29.1.6.3.20) Cum urmează a fi raportată informația privind persoanele întreținute în Anexa la Forma IALS18?

 În conformitate cu art.92 alin.(3) din Codul fiscal, persoanele care sînt obligate să reţină impozitul în conformitate cu art.6918 şi art.88–91, cu excepţia impozitului reţinut pentru câştigurile de la loterii şi/sau pariuri sportive în partea în care valoarea câştigurilor nu depăşeşte scutirea personală stabilită la art.33 alin.(1), vor prezenta Serviciului Fiscal de Stat, până la data de 25 a lunii următoare încheierii anului fiscal, o dare de seamă (Forma IALS18), în care vor indica numele şi prenumele (denumirea), adresa şi codul fiscal al persoanei fizice sau juridice în folosul căreia au fost efectuate plăţile, precum şi suma totală a plăţii şi a impozitului pe venit reţinut. 


Detalii
06
01 2021
3310

Precizările SFS aferente calculării primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală și a contribuției individuale de asigurări sociale

Serviciul Fiscal de Stat vine cu unele precizări în contextul modificărilor operate în legislația ce reglementează primele de asigurare obligatorie de asistență medicală, precum și a contribuțiilor de asigurări sociale.


1.Aspecte ce țin de calcularea și declararea primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală.

Detalii
04
01 2021
320

A fost aprobat un nou standard ocupațional

Ministerului Economiei și Infrastructurii a publicat în Monitorul Oficial din 25 decembrie curent Ordinul nr. 248 din 16 decembrie 2020 cu privire la aprobarea standardului ocupațional „Electromecanic la instalarea și întreținerea utilajului industrial”. Ocupația este practicată în sectorul construcției de automobile (Automotive) ce confecționează componente electrice și sisteme de bord pentru automobile, dar poate fi relevantă și pentru companii din alte domenii, în cadrul cărora există utilaj industrial în procesul tehnologic. Personalul acestei ocupații execută lucrări de instalare, mentenanță și reparație a utilajului utilizat în procesul de producție.
 

Detalii
18
12 2020
2210

Studii de caz: stabilirea indemnizaţiei pentru incapacitate temporară de muncă în cazurile în care lipseşte baza de calcul

Cazul nr.1.Unul dintre angajaţii întreprinderii s-a aflat în concediu neplătit în perioada septembrie-noiembrie 2020. În luna decembrie 2020 a revenit la locul de muncă. Peste 5 zile s-a îmbolnăvit şi a plecat în concediu medical. Care va fi baza de calcul a indemnizaţiei pentru incapacitate temporară pentru primele 5 zile achitate atât din contul angajatorului cât şi a celor din mijloacele bugetului asigurărilor sociale de stat?
 

Detalii
16
10 2020
1691

Conceptul SIA „Registrul electronic al angajaților” pentru sectorul bugetar, în vigoare

Începând cu 1 ianuarie 2021, va fi obligatorie utilizarea Sistemului informațional automatizat „Registrul electronic al angajaților” pentru Ministerul Finanțelor și instituțiile subordonate sau în care autoritatea are calitatea de fondator, pentru Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, Casa Națională de Asigurări Sociale și Compania Națională de Asigurări în Medicină, prevede Hotărârea Guvernului nr. 681 din 10 septembrie 2020 cu privire la aprobarea Conceptului Sistemului informațional automatizat „Registrul electronic al angajaților” (SIA REA) pentru sectorul bugetar, publicată astăzi, 16 septembrie, în „Monitorul oficial”.

 

SIA REA a fost elaborat ca urmare a modificărilor operate în Codul muncii al RM și abrogării HG nr. 1449/2007,
Detalii

05
10 2020
602

Garanții și compensații pentru salariații care își fac studiile

Salariaților care, din proprie inițiativă, s-au înmatriculat la programe de studii autorizate provizoriu sau acreditate în cadrul învățământului profesional tehnic, superior de licență sau superior de master cu frecvență redusă, li se acordă anumite garanții și compensații prevăzute de contractul colectiv sau de cel individual de muncă.
 
În Monitorul Oficial din 2 octombrie a fost publicată Hotărârea nr. 722 din 30 septembrie 2020 cu privire la modificarea unor hotărâri ale Guvernului și abrogarea unei hotărâri. Astfel, Regulamentul cu privire la acordarea unor garanții și compensații salariaților care îmbină munca cu studiile este adus în concordanță   cu prevederile Codului educației.

Detalii
21
09 2020
1065

Asigurarea socială a persoanelor angajate de rezidenții Parcului IT

Normele ce ţin de asigurarea socială a persoanelor asigurate angajate la întreprinderile rezidente a Parcului IT sunt expuse în Legea nr. 77 din 21.04.2016 cu privire la parcurile pentru tehnologia informaţiei (Legea nr. 77/2016), care stipulează că salariaţii rezidenţilor parcului beneficiază de toate tipurile de prestaţii de asigurări sociale de stat din bugetul asigurărilor sociale de stat, conform legislaţiei în vigoare.Venitul lunar asigurat al acestor salariaţi va constitui 68% din cuantumul salariului mediu lunar pe economie, prognozat pentru anul  respectiv. Salariaţii rezidenţilor parcului obţin statutul de persoană asigurată în sistemul de asigurări obligatorii de asistenţă medicală în baza informaţiei actualizate şi prezentate în Darea de seamă privind impozitul pe venit, primele de asigurare obligatorie de asistenţă medicală reţinute şi contribuţiile de asigurări sociale de stat obligatorii calculate, conform legislaţiei în vigoare.

 


Detalii