30
06 2022
110

Controlul financiar public intern: provocări și perspective

În pofida aprobării unui cadru normativ solid în domeniul controlului financiar public intern (CFPI), sistemele controlului intern managerial și funcția de audit intern din sectorul public nu își dovedesc pe deplin eficacitatea scontată. Rezultatele monitorizării sistematice și analizei în dinamică a situației în domeniul CFPI, realizate de Ministerul Finanțelor, a evaluării ex-post a Programului de dezvoltare a CFPI pentru anii 2018-2020, dar și concluziile auditului extern prezentate în Rapoartele anuale ale Curții de Conturi asupra administrării și întrebuințării resurselor financiare publice și patrimoniului public, constată faptul că autoritățile și instituțiile publice înregistrează o evoluție lentă în dezvoltarea sistemelor de controlului intern managerial (CIM), iar auditul intern nu este pe deplin funcțional în sectorul public.
Detalii
18
05 2022
336

Auditul intern în sectorul public. Instruiri pentru nivelul avansat

La 20 mai expiră termenul-limită de depunere a setului de acte pentru  înmatriculare la Programul de instruire în domeniul auditului intern în sectorul public, pentru nivelul avansat, cu durata sesiunii de instruire de 62 de ore academice, cu începere din luna iunie. Cursul de instruire este finanțat de Ministerul Finanțelor, fiind gratuit pentru participanții selectați, anunță autoritatea.
 
Conform prevederilor pct. 10 al Regulamentului privind dobândirea, confirmarea și dezvoltarea calificării profesionale în domeniul auditului intern în sectorul public, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 556/2019, participarea la Programul de instruire este condiționată de corespunderea candidatului unor
Detalii
26
01 2022
352

Controlul financiar public intern – forța motrice de dezvoltare a instituțiilor

Astăzi, 26 ianuarie 2022, se desfășoară Conferința anuală cu genericul ,,Controlul Intern Managerial – roluri și conexiuni”, la care participă manageri operaționali, coordonatori ai controlului intern managerial (specialiști din cadrul subdiviziunilor analiză, monitorizare și evaluare a politicilor, subdiviziunilor economie și finanțe), auditori interni etc. Evenimentul de nivel național are ca scop mediatizarea și promovarea conceptului de control intern managerial, audit intern și răspundere pentru buna guvernare. 


Detalii

13
09 2021
508

Ministerul Finanțelor instruiește auditorii interni

Ministerul Finanțelor anunță inițierea desfășurării în regim online a cursului de instruire destinat auditorilor interni din sectorul public pentru nivelul de bază al Programului de instruire și certificare. Durata cursului este de 62 de ore, acesta fiind inițiat din data de 4 octombrie 2021.
Conform prevederilor pct. 10 al Regulamentului privind dobândirea, confirmarea și dezvoltarea calificării profesionale în domeniul auditului intern în sectorul public, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 556/2019, participarea la Programul de instruire este condiționată de corespunderea candidatului unor criterii de eligibilitate stabilite, care se referă la:


Detalii

27
05 2021
512

Auditul intern și funcționalitatea sistemului de control intern managerial. Imaginea generală

Ministerul Finanțelor a elaborat și aprobat Raportul anual consolidat privind controlul financiar public intern pentru anul 2020, care are ca scop prezentarea imaginii generale privitor la activitatea de audit intern și funcționalitatea sistemului de control intern managerial în sectorul public.
 
Totodată, rolul Raportului este de a oferi Guvernului o imagine de ansamblu privind starea de lucruri a reformei controlului financiar public intern (CFPI), cuprinzând controlul intern managerial și auditul intern.


Detalii

25
01 2021
734

Noile norme de audit intern în sectorul public

În Monitorul Oficial din 22 ianuarie curent a fost publicat Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 161 din 17 decembrie 2020 privind aprobarea Normelor de audit intern în sectorul public, ce au ca scop stabilirea cadrului general de organizare și desfășurare a activității de audit intern în entitățile publice, precum și ghidarea necesară pentru aplicarea în practică a prevederilor Codului etic, Cartei de audit intern și Standardelor naționale de audit intern.
 
Prevederile Normelor se aplică entităților publice care asigură activitatea de audit intern prin una din următoarele forme:  subdiviziune de audit intern instituită în structura organizațională proprie, audit intern prin asociere sau audit intern pe bază de contract.


Detalii

18
12 2020
404

Controlul financiar public intern – la un deceniu de la implementare

La data de 17 decembrie 2020, a avut loc Conferința internațională jubiliară „CFPI după un deceniu – privire în viitor”, destinată auditorilor interni din sectorul public din Republica Moldova, cu prilejul împlinirii a 10 ani de la adoptarea Legii nr.229/2010 privind controlul financiar public intern, document care a deschis porțile pentru dezvoltarea funcției de audit intern și a sistemului de control intern managerial. Conferința a fost organizată de comun cu experții internaționali din Olanda, Croația, România și Armenia, reprezentanții Instituției Publice „Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe” și reprezentanții Asociației auditorilor interni din Republica Moldova.


Detalii
12
06 2020
800

Proiectul Regulamentului privind activitatea de audit intern pe bază de contract

Ministerul Finanțelor a elaborat și propune pentru consultări publice proiectul Regulamentului privind activitatea de audit intern pe bază de contract (Regulament). Autorii consideră că Programul de dezvoltare al controlului financiar public intern pentru anii 2018-2020 și Planul de acțiuni pentru implementarea acestuia aprobate prin HG nr. 214/2018 prevăd crearea premiselor pentru entitățile publice, care nu au posibilitatea instituiri și întreținerii subdiviziunilor de audit intern proprii, să beneficieze de respectivele servicii prin externalizarea lor.


Detalii
11
06 2020
671

Auditul intern prin asociere

În cadrul entităților publice, care nu dispun de subdiviziune de audit intern proprie în structura organizatorică și nu se află în subordinea unui organ central de specialitate a administrației publice sau a unei autorități a administrației publice locale de nivelul al doilea, se va efectua auditul intern prin asociere.

Ministerul Finanțelor propune spre consultare publică proiectul  ordinului cu privire la aprobarea Regulamentului privind activitatea de audit intern prin asociere, ce are ca scop stabilirea cadrului general de organizare și desfășurare a activității de audit intern în entitățile publice prin asociere. 


Detalii
13
02 2020
620

Iniţierea procesului de certificare a auditorilor interni din sectorul public

Până la data de 12 martie 2019, angajaţii din cadrul autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale, instituţiilor publice, precum şi autorităţilor / instituţiilor autonome care gestionează mijloace ale bugetului public naţional pot aplica la examenul de calificare a auditorilor interni.

Ministerul Finanțelor anunță că, în conformitate cu prevederile Regulamentului privind certificarea auditorilor interni din sectorul public, aprobat prin Ordinul ministrului finanțelor nr.100/2012, candidații vor prezenta setul de documente Direcţiei politici în domeniul controlului financiar public intern din cadrul ministerului. Lista actelor necesare include:
Detalii