04
11 2019
1114

Asigurarea riscului de audit: au intrat în vigoare noi prevederi

Entitatea de audit, în cazul efectuării auditului la entitățile de interes public, pentru asigurarea riscului de audit, va încheia cu asigurătorul un contract de asigurare de răspundere civilă profesională a entității de audit, obiectul asigurării fiind răspunderea legată de executarea contractului sau auditul situațiilor financiare. În același timp, în cazul efectuării auditului la alte autorități decât cele de interes public, entitatea de audit asigură riscul de audit, după caz, conform prevederii de mai sus sau poate să constituie provizioane în mărime de minimum 15% din venitul din vânzări în perioada de gestiune aferentă auditului.

În Monitorul Oficial de vineri, 1 noiembrie 2019, Ministerul Finanțelor a publicat Ordinul nr. 137 din 18.10.2019 cu privire la aprobarea modificărilor Ordinului ministrului finanțelor nr.49/2010 cu privire la aprobarea Indicaţiilor metodice privind modul de asigurare a riscului de audit.
Detalii
03
10 2018
705

Curtea de Conturi: auditul situațiilor financiare la ÎS „MoldATSA”

Raportul auditului situațiilor financiare ale Întreprinderii de Stat „MoldATSA” la situaţia din 31 decembrie 2017 a fost publicat în Monitorul Oficial din 28 septembrie 2018. Curtea de Conturi menționează că situațiile financiare ale întreprinderii, sub toate aspectele semnificative, oferă o imagine reală și fidelă a situațiilor patrimonială și financiară, în corespundere cu cadrul aplicabil de raportare.

Totodată, unele carențe ale managementului contabil, deficiențele unor procese operaționale, precum și lacunele prevederilor din politicile contabile au generat anumite nereguli, care, în ansamblul lor, au afectat autenticitatea și fidelitatea informațiilor prezentate în situațiile financiare.
Detalii
04
09 2018
921

Curtea de Conturi: nereguli la MADRM

Rapoartele financiare consolidate nu oferă o imagine corectă și fidelă cu privire la poziția financiară prezentată a Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului pentru exercițiul încheiat la 31 decembrie 2017, este concluzia Curții de Conturi, ca urmare a desfășurării misiunii de audit la MADRM.

Una din problemele identificate de auditori se referă la neevaluarea și necontabilizarea terenurilor aflate în folosință, ce a determinat raportarea neveridică și necompletă a informațiilor din situațiile financiare, acestea fiind diminuate cu 3,4 mld. lei.
Detalii
15
08 2018
775

Curtea de Conturi: nereguli la MSMPS

Curtea de Conturi a publicat, în ediția Monitorului Oficial din 10 august curent Hotărârea cu privire la Raportul auditului situațiilor financiare consolidate ale Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale (MSMPS), întocmite la 31 decembrie 2017.

Potrivit documentului, rapoartele financiare consolidate întocmite la 31 decembrie 2017 nu oferă o imagine reală și fidelă a situației financiare conform cadrului de raportare aplicabil.

Detalii
07
08 2018
864

Curtea de Conturi la Consiliul Naţional pentru Acreditare şi Atestare

Consiliul Naţional pentru Acreditare şi Atestare (CNAA) nu a implementat un sistem de management financiar și control funcțional, ceea ce a generat deficiențe în gestiunea proceselor operaționale, menționează Curtea de Conturi în Raportul auditului situațiilor financiare ale CNAA încheiate la 31 decembrie 2017. Hotărârea privind raportul auditului este publicată în Monitorul Oficial din 3 august curent.

Neasigurarea unui sistem de financiar și control functional a afectat veridicitatea și credibilitatea informațiilor prezentate în rapoartele financiare privind exercițiul bugetar 2017.
Detalii
23
04 2018
818

Contabilitatea și auditul au sprijinul mediului academic

În perioada 19-20 aprilie curent Asociația Contabililor și Auditorilor Profesioniști (ACAP) din Moldova a organizat conferința științifică internațională cu genericul „Contabilitatea și auditul în condițiile globalizării: realizări și perspective de dezvoltare”.

Evenimentul, desfășurat în incinta Academiei de Studii Economice din Moldova, a adunat reprezentanți ai autorităților administrației publice centrale de specialitate, mediului academic, ai partenerilor de dezvoltare, Biroului Național de Statistică, precum și oaspeți din România, din cadrul Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați, Camerei Auditorilor Financiari etc.
Detalii
11
04 2018
1477

Auditul situațiilor financiare la întreprinderile de stat și la cele municipale

Situațiile financiare pentru anul 2017 vor fi supuse auditului obligatoriu în cazul întreprinderilor de stat care depășesc, pentru ultimele două perioade consecutive de gestiune, limitele a două dintre următoarele criterii: capitalul social – 500000 de lei; totalul veniturilor – 10000000 de lei și numărul mediu al salariaţilor în perioada de gestiune – 100.

În același timp, situațiile financiare pentru anul 2018 vor fi supuse auditului obligatoriu în cazul întreprinderilor de stat sau municipale care, la 31 decembrie 2017, depășesc limitele a două dintre următoarele criterii: totalul activelor – 63600000 de lei; veniturile din vânzări – 127200000 de lei și numărul mediu al salariaţilor în perioada de gestiune – 50.
Detalii
10
01 2018
1296

Independența și transparența Curții de Conturi

Mandatul, organizarea, atribuțiile, împuternicirile, garanțiile de independență a Curții de Conturi, dar și raporturile juridice ce apar în procesul auditului public extern vor fi reglementate de o nouă Lege privind organizarea și funcționarea Curții de Conturi a Republicii Moldova.
Detalii