11
10 2021
197

Modalitatea de ajustare a TVA în cazul schimbării destinației avansului primit

Care este modalitatea de ajustare a TVA aferentă avansului primit anterior, în condițiile în care, la momentul primirii avansului, TVA s-a calculat de către furnizor la cota de 20%, iar pe parcurs, în contul acestui avans, au fost efectuate atât livrări impozabile cu TVA la cota de 20%, cât și livrări impozitate cu TVA la cota redusă?

În conformitate cu prevederile art. 108 alin. (1) din CF, data obligației fiscale privind TVA este data livrării. Data livrării se consideră data predării mărfurilor, prestării serviciilor cu excepția cazurilor stipulate la alin. (5)–(8) ale aceluiași articol.


Detalii

27
09 2021
785

Suma avansurilor primite vs statutul de plătitor TVA

Se ia oare în considerare la aprecierea pragului de înregistrare în calitate de plătitor al TVA suma avansurilor primite în contul viitoarelor livrări?
 
Conform art.112 alin.(1) CF, subiectul care desfășoară activitate de întreprinzător este obligat să se înregistreze ca contribuabil al TVA dacă el, într-o oricare perioadă de 12 luni consecutive, a efectuat livrări de mărfuri, servicii în sumă ce depășește 1,2 mil. lei, cu excepția livrărilor scutite de TVA fără drept de deducere şi a celor care nu constituie obiect impozabil în conformitate cu art.95 alin.(2) CF.


Detalii

05
08 2021
894

Calcularea TVA de la plata prealabilă (avansul) pentru livrarea mărfurilor

În conformitate cu prevederile art. 108 alin. (1) din Codul fiscal (СF), data obligației fiscale privind TVA este data livrării.  Data livrării se consideră data predării mărfurilor, prestării serviciilor.

 

 Potrivit art. 108 alin. (5) din CF, dacă factura fiscală este eliberată sau plata este primită până la momentul efectuării livrării, data livrării se consideră data eliberării facturii fiscale sau data primirii plății, în dependență de ce are loc mai înainte.

 


Detalii

04
08 2021
814

Gospodăria țărănească și repartizarea în avans a profitului înregistrat pentru anul de gestiune

Pe parcursul anului de gestiune gospodăria țărănească a înregistrat venit. Este aceasta în drept să repartizeze în avans profitul înregistrat pentru anul  de gestiune între fondator și membrii gospodăriei? Poate gospodăria țărănească să repartizeze profitul sub formă de dividende?

Conform art. 2 alin. (1) din Legea nr. 1353/2000 privind gospodăriile țărănești (de fermier) (Legea nr. 1353/2000), gospodăria ţărănească este o întreprindere individuală, bazată pe proprietate privată asupra terenurilor agricole (denumite în continuare - terenuri) și asupra altor bunuri, pe munca personală a membrilor unei familii (membri ai gospodăriei ţărănești), având ca scop obținerea de produse agricole, prelucrarea lor primară, comercializarea cu preponderență a propriei producții agricole.


Detalii

22
07 2021
1743

TVA în cazul primirii avansului și neefectuării livrării

Care este regimul TVA în cazul primirii plății pentru livrarea ce nu a mai avut loc?
 
Art.108 alin.(1) din Codul fiscal prevede că data obligației fiscale privind TVA este data livrării. Data livrării se consideră data predării mărfurilor, prestării serviciilor, cu excepția cazurilor stipulate la alin.(5), (6) și (7).
 
Conform prevederilor alin.(5) din articolul menționat, dacă plata este primită până la momentul efectuării livrării,
Detalii
19
02 2021
432

(28.11.8) Apar obligații privind TVA, pentru contribuabil în cazul primirii de la nerezident a avansului pentru mărfurile destinate proiectelor de asistență tehnică și proiectelor de asistență investițională?

Potrivit prevederilor art.104 lit. c1) din Codul fiscal, importul şi/sau livrarea pe teritoriul ţării a mărfurilor, serviciilor destinate proiectelor de asistenţă tehnică, realizate pe teritoriul Republicii Moldova de către organizaţiile internaţionale şi ţările donatoare în limita tratatelor la care aceasta este parte și destinate proiectelor de asistenţă investiţională, finanţate din contul granturilor acordate Guvernului, precum şi din contul granturilor acordate instituţiilor finanţate de la buget, sunt scutite de TVA cu drept de deducere.


Detalii
04
12 2020
655

Contabilitatea creanțelor și datoriilor cu clienții și furnizorii în cadrul entităților bugetare

Autoritățile și instituțiile bugetare desfășoară activități comerciale conform actelor normative în vigoare, având la bază contracte de vânzare-cumpărare a mărfurilor, serviciilor sau de executare a lucrărilor cu diferite persoane juridice sau fizice ca rezultat al cărora apar creanțe ale clienților și datorii cu furnizorii. Acest sector al contabilității bugetare este aplicabil la toate entitățile bugetare și necesită o atenție deosebită.
 
În ediția din decembrie a revistei „monitorul fiscal FISC.md” autorul Elena Taban propune articolul Contabilitatea creanțelor și datoriilor cu clienții și furnizorii în cadrul entităților bugetare”, în care menționează că, conform pct. 3.4.1 din OMF nr.216/2015, creanța financiară oferă dreptul unei instituții bugetare – proprietar al activului (creditor) să primească una sau mai multe plăți de la altă instituție bugetară sau agent economic (debitor) conform condițiilor și prevederilor stipulate în contractul încheiat între ambele părți.
Detalii
11
02 2020
1181

1. (28.21.57) Cum se aproximează mărimea proratei, dacă rezultatul ei se află în diapazonul 0,936...- 0,993…?

Conform art.102 alin.(4) din Codul fiscal mărimea deducerii sumei TVA se determină lunar prin aplicarea proratei față de suma TVA, achitată sau care urmează a fi achitată, pe valorile materiale, serviciile procurate care sunt utilizate pentru efectuarea livrărilor impozabile, precum şi celor scutite de TVA fără drept de deducere. Prorata lunară se aproximează, conform regulilor matematice, pînă la un semn după virgulă şi se determină prin aplicarea următorului raport:
Detalii
24
01 2020
1940

Contabilitatea și impozitarea creanțelor cu termenul de prescripție expirat

În activitatea oricărei entități din anumite motive fie întemeiate, fie mai puțin întemeiate pot apărea creanțe ale entităților, creanțe aferente bugetului, avansurilor acordate, ale personalului etc. al căror termen de prescripție a expirat. Respectiv, conform actelor normative în vigoare, creanțele compromise urmează a fi casate. Casarea acestora atrage după sine o serie de ajustări în scopuri fiscale.

În articolul ce va fi publicat în ediția din februarie a revistei „monitorul fiscal.FISC.md”, auditorul Marina Brihuneț, a analizat atât sub aspect contabil, cât și fiscal modul de casare a acestora, documentele confirmative care stau la baza derecunoașterii lor în contabilitate, momentul în care creanțele urmează a fi calificate ca compromise, modul de reflectare în Declarația VEN 12 și în Declarația privind TVA.
Detalii