02
11 2017
10223

Controalele de stat. Reguli noi

Agentul economic nu va mai fi notificat prealabil despre începerea controlului privind respectarea legislaţiei cu privire la siguranţa ocupaţională şi la raporturile de muncă. Această prevedere a intrat în vigoare în urma modificărilor operate în legislaţie.
Detalii
29
09 2017
376

2. (4.3.17) Care sunt opțiunile disponibile, de depunere a cererii de solicitare a certificatului de acciz, pentru agentul economic care urmează să se înregistreze în calitate de subiect al impunerii cu accize?

Pentru obținerea statutului de plătitor de accize, contribuabilul care preconizează să se ocupe sau care se ocupă cu prelucrarea și/sau fabricarea mărfurilor pasibile impunerii cu accize are două opțiuni de depunere a cererii de solicitare a Certificatului de acciz:

  1. pe suport de hîrtie;
  2. prin intermediul Sistemului Informațional Automatizat „e-Cerere”.

Detalii
29
09 2017
357

1. (4.14.5) Care sunt opțiunile disponibile de depunere, de către subiectul impunerii cu accize, a cererii de anulare a înregistrării statutului de subiect al impunerii cu accize?

Anularea înregistrării statutului de subiect al impunerii cu accize, pentru subiectul conectat la Serviciul Informațional Automatizat „e-Cerere”, se va efectua prin depunerea de către subiectul impunerii cu accize a înștiințării prin intermediul SIA „e-Cerere”.

În cazul în care solicitantul care deține statut de plătitor de accize nu este conectat la serviciul electronic „e-Cerere”, acesta va depune cererea pe suport de hîrtie în adresa Direcției deservire fiscală în raza căreia se deservește, iar funcționarul fiscal din cadrul Direcției deservire fiscală care deține rol atribuit pentru accesarea SIA „e-Cerere”, va asigura înregistrarea cererii.
Detalii
29
08 2017
327

13. (4.9.7) Care este ordinea de solicitare a accizelor spre restituire?

Potrivit pct.5 din Regulamentul privind restituirea accizelor, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.1123 din 28 septembrie 2006, restituirea accizelor se efectuează la cererea contribuabilului, cu excepţia cazurilor prevăzute la capitolul V2 din prezentul Regulament, în urma verificării tematice sau totale, cu excepţia cazurilor în care subiectul impozabil care a depus cererea satisface condiţiile stabilite la pct.72 din prezentul Regulament prin decizia directorului (directorului adjunct) al Serviciului Fiscal de Stat (în continuare – SFS) de la locul de deservire a contribuabilului sau prin decizia şefului (şefului adjunct) al Serviciului Fiscal de Stat (în continuare – SFS) privind restituirea accizelor contribuabililor deserviţi de Direcţia generală administrarea contribuabililor mari a SFS (în continuare – DGACM).
Detalii
29
08 2017
350

12. (4.9.8) Cînd se depune cererea de restituire a accizelor?

Potrivit pct.7 din Regulamentul privind restituirea accizelor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.1123 din 28 septembrie 2006, cererea privind restituirea accizelor se depune şi se supune examinării doar în cazul în care subiectul impozabil a prezentat la Serviciul Fiscal de Stat declaraţia privind accizele pentru perioada fiscală corespunzătoare.
Detalii
17
08 2017
465

6. (28.1.1) Are obligaţiunea agentul economic de a se înregistra în calitate de plătitor al TVA, dacă acesta preconizează efectuarea în decursul anului a livrărilor impozabile în sumă сe depăşeşte 600 mii lei?

Potrivit prevederilor art.112 alin.(2) din Codul fiscal, subiectul care desfăşoară activitate de întreprinzător are dreptul să se înregistreze în calitate de contribuabil al TVA dacă el preconizează efectuarea livrărilor impozabile de mărfuri sau servicii. Subiectul se consideră înregistrat din prima zi a lunii următoare celei în care a fost depusă la Serviciul Fiscal de Stat cererea de înregistrare, cu excepţia cazurilor prevăzute la alin.(1).
Detalii
17
08 2017
1311

3. (28.1.27) Ce documente trebuie să prezinte agentul economic pentru înregistrarea benevolă în calitate de plătitor al TVA ?

În conformitate cu art.112 alin.(2) din Codul fiscal în redacția Legii nr.71 din 12.04.2015, începînd cu 1 mai 2015 subiectul care desfăşoară activitate de întreprinzător are dreptul să se înregistreze în calitate de contribuabil al TVA dacă el preconizează efectuarea livrărilor impozabile de mărfuri sau servicii.

Pentru realizarea dreptului la înregistrarea benevolă în calitate de plătitor ai TVA, solicitanții urmează să depună cererea de model stabilit de Serviciul Fiscal de Stat la subdiviziunea din aria de deservire, luîndu-se în consideraţie dreptul subiectului solicitant de prezentare a cererii în format electronic prin intermediul SIA „e-Cerere”.
Detalii