25
09 2019
871

Este elaborat proiectul noului Cod funciar

Persoanele străine, investitorii străini sau apatrizii nu pot dobândi drept de proprietate asupra terenurilor cu destinaţie agricolă sau din fondul forestier, sub sancţiunea nulităţii absolute a actului juridic de dobândire, iar în cazul dobândirii terenurilor prin moștenire, aceștia sunt obligați să îl înstrăineze în termen de un an de zile. Aceste prevederi sunt transferate și în proiectul noului Cod funciar, care va fi examinat în ședința secretarilor de stat anunțată pentru 26 septembrie curent.

Documentul stabilește obiectul și subiectul relațiilor funciare, oferă clasificarea terenurilor, competența autorităților publice centrale și locale, dreptul de proprietate asupra terenurilor și modul de transmitere a acestuia etc.
Detalii
15
11 2018
1016

Pământul va rămâne în proprietatea cetățenilor RM

Cadastrul funciar este un sistem informaţional automatizat, care conține informații cu privire la caracteristicele cantitative și calitative ale terenurilor. Prevederea este inclusă în proiectul noului Cod funciar, aprobat în ședința Guvernului.

Utilizarea sistemului informațional automatizat pentru păstrarea datelor despre terenuri va permite actualizarea informația în cadrul sistemului în termen de 30 de zile de la luarea deciziei privind schimbarea destinației terenului, a modului de folosință a acestuia. Actualmente, informațiile sunt colectate de APL pe suport de hârtie, cu prezentarea, anual, către Agenția Relații Funciare și Cadastru.
Detalii