13
05 2022
249

Monopolul fiscal. Consultarea publică a proiectului de lege

Întreprindere cu statut de monopol fiscal se va considera întreprinderea căreia Guvernul i-a atribuit respectivul statut. La rândul său, statutul oferă dreptul exclusiv doar pentru activitatea economică aferentă bunurilor, serviciilor, grupurilor de bunuri sau grupurilor de servicii definite de Executiv la momentul atribuirii statutului de monopol fiscal întreprinderii respective.
 
Ministerul Economiei propune pentru consultări publice proiectul legii pentru modificarea Legii nr.845/1992 cu privire la antreprenoriat și întreprinderi.


Detalii

26
04 2022
131

Conferință PRIA Competition Moldova

PRIAevents, împreună cu Consiliului Concurentei al Republicii Moldova, organizează mâine,  27 aprilie 2022,  conferința PRIA COMPETITION MOLDOVA  – eveniment care va reuni toate sectoarele economiei din Republica Moldova: IT, industrie, sănătate și farmaceutice, financiar - bancar, asigurări, retail, energie, telecom, auto, mediu, juridic, agricultură, construcții și real estate, servicii și nu doar.

De ce desfășurăm un eveniment la tematica concurenței în Republica Moldova?

Pentru că este o țară care a beneficiat de o atenție deosebită a investitorilor, pentru că antreprenoriatul este în continuă dezvoltare, pentru că Moldova este o țară dinamică, cu potențial de dezvoltare economică pentru mai multe sectoare ale businessului.


Detalii

14
06 2021
433

Produsele alimentare autohtone pe raft: necesitățile pieței vs capacitatea producătorilor

Capacitatea de producere a întreprinderilor agricole de procesare din Republica Moldova este utilizată la circa 50% din capacitatea totală, ceea ce majorează costurile în detrimentul competitivității produselor locale și consumului produselor locale pe piața internă, se menționează în analiza impactului de reglementare a proiectului de hotărâre de Guvern cu privire la aprobarea Listei produselor alimentare provenite din lanțul alimentar scurt, inclusă pe ordinea de zi a ședinței Grupului de lucru al Comisiei de stat pentru reglementarea activităţii de întreprinzător din 15 iunie curent.


Detalii

10
11 2020
1099

Bunele practici din domeniul achizițiilor publice

 Abaterea neînsemnată

 

În prezentul articol vom încerca să explicăm cum se aplică la modul practic prevederile art. 69 alin. (5) din Legea nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice în cadrul procedurilor de atribuire ce au drept obiect al achiziției „lucrări”.

Potrivit normei legale menționate supra, autoritatea contractantă are dreptul să considere oferta conformă dacă aceasta conţine abateri neînsemnate de la prevederile documentaţiei de atribuire, erori sau omiteri ce pot fi înlăturate fără a afecta esenţa ei.


Detalii
11
05 2020
587

Dobânda preferențială pentru „Moldelectrica” nu constituie ajutor de stat

Acordarea Î.S. „Moldelectrica” a unui împrumut cu dobândă preferențială și scutirea de plata TVA pentru implementarea proiectului „Interconectarea rețelelor de energie electrică dintre Republica Moldova şi România, Faza I” notificate de către Ministerul Finanțelor nu constituie ajutor de stat în sensul art. 3 din Legea cu privire la ajutorul de stat1. Decizia Consiliului Concurenței Nr. ASO-13 din 06.05.2020 a fost publicată în Monitorul Oficial din 8 mai curent.

Decizia a fost luată în conformitate cu prevederile Regulamentului cu privire la forma de notificare, procedura de examinare şi adoptare a deciziilor cu privire la ajutorul de stat.
Detalii
11
02 2020
1330

Principiile de reglementare a relațiilor privind achizițiile publice

În vederea derulării corecte și obiective a procedurilor de achiziții publice, autoritățile contractante sunt obligate să respecte o serie de principii ce derivă din cadrul legal. Principiile achizițiilor publice, ca și toate principiile de drept, sunt acele idei de bază care au stat la temelia elaborării cadrului normativ în domeniu și care îndrumă întru aplicarea corectă a acestuia.

Toate acțiunile desfășurate de către subiecții achizițiilor publice trebuie să fie realizate având în permanentă vedere principiile de bază ale achizițiilor publice. Este foarte importantă cunoașterea principiilor de reglementare a relațiilor privind achizițiile precum și modalitatea de aplicare a acestora în timpul derulării
Detalii
31
05 2019
801

Răspunderea pentru difuzarea publicității despre activitate în lipsa actelor permisive

SC „X” SRL prezenta şi difuza prin internet informaţie publicitară despre activitatea de proiectare pentru toate categoriile de construcţii, pentru urbanism, instalaţii şi reţele tehnico-edilitare, reconstrucţii, restaurări, construcţii de clădiri sau construcţii inginereşti, instalaţii şi reţele tehnico-edilitare etc., inclusiv plasarea şi difuzarea informaţiei publicitare de proiectare a tuturor sistemelor.

Cu toate acestea, la accesarea paginii www.licenţiere.gov.md, compartimentul „verifică licenţa” şi indicarea datelor SC „X” SRL s-a constatat lipsa deţinerii licenţei, prin ce se încălca prevederile art.8 alin.(1), (3), (9), (11) lit.c) și art.10 alin.(1) lit.g) a Legii nr.1227 din 27.06.1997 cu privire la publicitate.
Detalii
05
02 2019
610

Ajutorul de stat: corectarea eșecurilor pieței și consolidarea economiei naționale

În anul 2017, de ajutor de stat au beneficiat 2 301 persoane juridice și fizice care desfășoară activitate economică. Valoarea acestuia a atins 827 078 mii lei, ceea ce constituie 0,55% din PIB.

Datele sunt indicate în Raportul privind ajutoarele de stat acordate în Republica Moldova pentru anul 2017, publicat de Consiliul Concurenței.

În Raport este menționat că valoarea ajutorului de stat în anul de referință s-a micșorat semnificativ față de anul 2016 (cu 75,29%) și 2015 (cu 86,61%).
Detalii
10
12 2018
1471

Oleg Holban: ECB a obținut cea mai mare creştere a activelor din sistemul bancar

La 31 octombrie 2018 activele EuroCreditBank au depășit 1 mld. lei. În raport cu perioada similară a anului trecut, creșterea activelor băncii a constituit 277,4 mil. lei sau 37,5%, fiind cea mai mare majorare din sistemul bancar al Moldovei, media constituind 5,1%. Totodată, portofoliul de credite și portofoliul de depozite au avut cea mai mare ascendenţă, cu o creștere de 47% și, respectiv, 63,4%. Cu referire la indicatorii generaţi pe compartimente specifice, ECB este printre liderii sectorului bancar la capitolul calității activelor, cu cea mai mică pondere a activelor neperformante raportate la fondurile proprii – 3,6%.

 

Despre calitatea activelor, creșterea portofoliului de credite, valorile instituționale și succesele înregistrate de bancă în ultima perioadă am discutat cu Oleg Holban, Președintele Comitetului de Conducere al BC EuroCreditBank S.A.
Detalii
27
03 2018
997

Colaborare eficientă între mediul de afaceri și factorii de decizie

Până la 30 martie 2018, Organizația pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii (ODIMM) cu suportul Instrumentului de Asistență Tehnică și Schimb de Informații al Uniunii Europene (TAIEX) organizează şedinţe ale grupurilor de lucru tematice dedicate elaborării unui Model de Cluster adaptat contextului regional.

Scopul grupurilor tematice este de a identifica potențialul de dezvoltare al fiecărei regiuni și de a crea un model de colaborare eficient între mediul de afaceri și factorii de decizie care să contribuie direct la creșterea competitivității locale.
Detalii