14
08 2018
1049

Contestarea de către contribuabil a actelor administrative emise de SFS la Consiliul de soluţionare a disputelor

Conform art. 2741 Cod fiscal (CF), orice persoană supusă controlului de către Serviciul Fiscal de Stat (SFS), care se consideră vătămată într-un drept al său, recunoscut de lege, prin actele administrative emise în cadrul procedurii de control, prin acţiunile sau inacţiunile SFS sau ale funcționarilor fiscali în cadrul acestor proceduri, este în drept să le conteste, în tot sau în parte, prin depunerea la SFS a unei contestații în formă scrisă.
Detalii
29
06 2018
2781

Amenda pentru efectuarea decontărilor prin intermediari

Conform art. 10 pct. 5 din Legea nr. 845-XII din 03.01.1992 cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi, faţă de întreprinderi şi organizaţii, indiferent de tipul lor de proprietate şi forma de organizare juridică, care efectuează decontări în numerar în sumă ce depăşeşte cumulativ 100 mii lei lunar, în baza obligaţiilor lor financiare, încălcând modul stabilit de decontare prin virament, precum şi care efectuează decontări în numerar şi prin virament prin intermediari, indiferent de suma decontării efectuate, Serviciul Fiscal de Stat (SFS) aplică sancţiuni pecuniare în proporţie de 10 la sută din sumele plătite, iar sumele amenzilor sunt vărsate în bugetul de stat.
Detalii
14
01 2015
1369

Accente demne de reținut pentru participanții în procedurile de achiziții publice

Operatorii economici, participanți la licitațiile de achiziții publice, care consideră că prin procedurile de achiziții, autoritatea contractantă le-a încălcat drepturile, pot depune contestație. Potrivit unui proiect de modificări și completări la Legea privind achizițiile publice din 13 aprilie 2007, care conține prevederea respectivă, contestațiile depuse ar urma să fie însoțite de ”o garanție de bună conduită”.
Detalii
15
07 2014
1651

Noi prevederi în domeniul prevenirii spălării banilor

Ministerul Justiției a remis Guvernului spre aprobare un proiect de lege care urmărește să eficientizeze actuala legislație în domeniul prevenirii spălării banilor şi a finanţării terorismului și să elimine actualele lacune legislative.

Proiectul a fost elaborat la inițiativa și în cooperare cu Centrul Naţional Anticorupţie și aduce amendamente la Legea cu privire la prevenirea și combaterea spalării banilor și finanțării terorismului și la Legea contenciosului administrativ.
Detalii
09
07 2014
4447

Vadim Mîțu: Unele aspecte privind procedura de examinare şi contestare a actului de control fiscal şi a deciziei emise de Organul fiscal

Potrivit art. 216 alin. (5) din CF, la finalizarea controlului fiscal la faţa locului, se întocmeşte un act de control fiscal. La posturile fiscale, actul de control fiscal se va întocmi numai în caz de depistare a încălcării legislaţiei fiscale. În cazul depistării vreunei încălcări fiscale, organul care exercită controlul ia decizia corespunzătoare.
Detalii
14
03 2014
2567

Care este procedura de anulare a Dispoziției privind suspendarea operațiunilor la conturile bancare ale contribuabilului?

Conform prevederilor art. 14 alin. (1) din Legea contenciosului administrativ, persoana care se consideră vătămată într-un drept al său, recunoscut de lege, printr-un act administrativ va solicita, printr-o cerere prealabilă, autorităţii publice emitente, în termen de 30 de zile de la data comunicării actului, revocarea, în tot sau în parte, a acestuia, în cazul în care legea nu dispune altfel.
Detalii
15
09 2011
3670

Victoria Dolghi: Unele aspecte ale contestării actelor, opiniilor emise de organul fiscal sau de funcţionarii fiscali

Pot fi sau nu contestate, conform titlului V al Codului fiscal sau conform Legii contenciosului administrativ răspunsurile organului fiscal expuse pe marginea interpelărilor contribuabililor în partea ce ţine de impozitarea unor surse de venit?

Răspunsul organului fiscal, care cuprinde punctul de vedere cu privire la interpretarea unei legi sau a unui act administrativ normativ, nu poate fi considerat drept un act administrativ, deoarece răspunsul în cauză nu produce nici un efect juridic faţă de persoana care l-a solicitat.

Totodată, se atenţionează că, în temeiul Legii contenciosului administrativ, contribuabilul nu poate contesta conţinutul unui răspuns la o cerere adresată organului fiscal, deoarece petiţionarul, în conformitate cu legislaţia în vigoare, nu poate să pretindă ca răspunsul la cerere să fie dat conform propriei sale formulări sau într-un anumit sens, după dorinţa personală, stabilirea răspunsului fiind atributul exclusiv al autorităţii publice competente. În cazul în care organul fiscal nu a răspuns la toate solicitările expuse în adresare, contribuabilul este în drept să se adreseze instanţei de contencios administrativ cu o cerere privind obligarea organului fiscal de a-i răspunde la toate solicitările.
Detalii