11
06 2021
1681

(ro/ru) 10 norme de bază ale dreptului muncii pentru fiecare angajat și angajator / 10 основных норм трудового права для каждого работника и работодателя

Nivelul minim al drepturilor şi garanţiilor de muncă pentru salariaţi se stabileşte de Сodul muncii (CM), adoptat prin Legea nr. 154-XV din 28.03.2003 (Lege nr. 154/2003), şi de alte acte normative ce conţin norme ale dreptului muncii. În schema de mai jos găsiţi 10 norme de bază ale dreptului muncii pe care fiecare angajat și angajator trebuie sa le cunoască. Orice înţelegere prin care se urmăreşte renunţarea salariatului la drepturile sale de muncă sau limitarea acestora este nulă, deoarece salariaţii nu pot renunţa la drepturile ce le sunt recunoscute prin CM.


Detalii

09
06 2021
1427

Garanţii de muncă pentru salariaţii în vârstă de până la 18 ani

Parte a contractului individual de muncă (CIM) în calitate de salariat poate fi persoană fizică la împlinirea vârstei de 15 ani în condiţiile stabilite de legislaţia muncii. În tabelul de mai jos găsiţi norme juridice în vigoare cu privire la garanţii de muncă pentru salariaţii în vârstă de până la 18 ani. În cadrul raporturilor de muncă nu constituie discriminare în sfera muncii stabilirea unor diferenţieri, excepţii, preferinţe sau drepturi ale salariaţilor minori în legătură cu grija deosebită a statului faţă de persoanele în vârstă de până la 18 ani care necesită o protecţie juridică sporită.


Detalii

08
06 2021
746

29.1.6.2.22 Au obligația să prezinte lunar Darea de seamă IPC21 cu indicele „0”, întreprinderile individuale care nu au persoane angajate prin contract individual de muncă?

Întreprinderile individuale care nu au persoane angajate prin contract individual de muncă umrează să prezinte anual (pînă la data de 15 ianuarie a anului următor celui de gestiune) Darea de seamă privind calcularea contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii şi evidenţa nominală a asiguraţilor în sistemul public de asigurări sociale (Forma CAS18-AN), aprobată prin Ordinul Ministerului Finanţelor nr.126 din 04.10.2017.


Detalii

14
04 2021
2002

10 norme în cadrul raporturilor juridice de muncă individuale și colective/10 норм в рамках индивидуальных и коллективных трудовых правоотношений

În cadrul raporturilor juridice de muncă acționează principiul egalității în drepturi a tuturor salariaților.

În schema de mai jos găsiți 10 norme în cadrul raporturilor juridice de muncă individuale și colective în conformitate cu prevederile Codului muncii (CM), adoptat prin Legea nr. 154-XV din 28.03.2003 (Lege nr. 154/2003).


Detalii

25
02 2021
218

Reglementarea activității Centrelor de Tineret

În scopul uniformizării procesului de angajare a personalului Centrelor de Tineret, precum și de reglementare a cadrului intern de organizare a activității acestora, Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, drept răspuns la solicitările autorităților publice locale aflate în procesul de implementare al Programului de Dezvoltare a Centrelor de Tineret 2022, a elaborat și propune spre consultare publică un set de acte normative:

• Regulamentul privind angajarea prin concurs a șefului Centrului de tineret;
• Regulamentul intern-cadru al Centrului de tineret;
Detalii

08
12 2020
2307

Conţinutul regulamentului intern al unităţii

Prin regulamentul intern al unităţii nu se pot stabili limitări ale drepturilor individuale sau colective ale salariaţilor. În tabelul de mai jos găsiţi norme juridice în vigoare cu privire la сonţinutul regulamentului intern al unităţii. Regulamentul intern al unităţii se întocmește în fiecare unitate și nu poate cuprinde prevederi care contravin legislaţiei în vigoare, clauzelor convenţiilor colective și ale contractului colectiv de muncă.


Detalii
20
10 2020
1172

Tichetele de masă în cazul muncii la distanță

Poate angajatorul să acorde tichete de masă salariaților care activează la distanță/domiciliu?

 

Procedura de emitere, acordare, acceptare și rambursare a valorii tichetelor de masă, statutul operatorilor, precum și raporturile dintre operatori, angajatori şi unitățile comerciale/de alimentație publică este reglementată de Legea nr. 166/2017  cu privire la tichetele de masa și Regulamentul cu privire la modul de operare cu tichetele de masa, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 227/2018.

 


Detalii
24
03 2020
808

1. (29.1.15.10) Au obligația angajatorii din domeniul transportului rutier de persoane în regim de taxi să calculeze și să achite impozitul pe venit, contribuțiile de asigurări sociale și primele de asigurare obligatorie de asistență medicală pentru angajații conducători auto ce efectuează transport rutier de persoane în regim de taxi în cazul în care aceștia se află în concediul neplătit sau medical o perioadă de o lună sau mai mare de o lună?

Potrivit prevederilor art.120 alin.(1) din Codul muncii, din motive familiare și din alte motive întemeiate, în baza unei cereri scrise, salariatului i se poate acorda, cu consimțământul angajatorului, un concediu neplătit cu o durată de până la 120 de zile calendaristice, în care scop se emite un ordin (dispoziție, decizie, hotărâre). Contractul individual de muncă se suspendă prin acordul părților exprimat în formă scrisă în caz de acordare a concediului fără plată pe o perioadă mai mare de o lună.
Detalii
04
12 2019
4747

IRM19: modificarea tipului contractului individual de muncă

Un angajat al întreprinderii activează din anul 2017 în bază unui contract individual de muncă prin cumul. Începând cu data de 1 decembrie 2019, persoana a depus cerere pentru a fi transferată la un alt loc de muncă în cadrul aceleiași întreprinderii, va activa tot în bază de contract individual de muncă, doar că deja acesta va deveni loc de muncă de bază. Urmează a fi reflectat în Informaţia IRM 19 situaţia de modificare a contractului individual de muncă în cazul în care persoana nu se angajează şi nici nu se eliberează, fiind modificate doar prevederile contractului individual de muncă?
Detalii