06
02 2022
1343

Relațiile de muncă. De la angajare până la concediere

 P.P. „Monitorul Fiscal FISC.MD” vă invită la webinarul cu genericul „Relații de muncă. De la angajare până la concediere”, unde vor fi discutate subiecte precum:  
  • Reglementări privind contractele individuale de muncă;
  • Cumul și cumulare;
  • Procedura de desfacere a contractelor individuale de muncă;
  • Reglementări privind  timpul de lucru şi timpul de odihnă;
  • Reglementări privind retribuirea muncii.

    Detalii
04
01 2022
369

10.4.20 Cum urmează a fi achitate contribuțiile de asigurări sociale de stat obligatorii la eliberarea și/sau prelungirea patentei de întreprinzător persoanei fizice, aflate în concediu de îngrijire a copilului?

 Titularul patentei de întreprinzător, care se află în concediu pentru îngrijire a copilului pînă la vîrsta de 3 ani, a cărui contract de muncă este suspendat de către angajator, se exceptează de achitarea contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii.


Detalii
06
08 2021
2699

Legitimitatea perfectării contractului colectiv de muncă

Contractul colectiv de muncă (CCM) între angajator și salariaţi conține norme ale dreptului muncii, care reglementează raporturile de muncă și alte raporturi legate nemijlocit de acestea în unitate. În tabelul de mai jos găsiţi norme juridice în vigoare cu privire la perfectarea CCM la nivel de unitate. În el pot fi prevăzute, în funcţie de situaţia economico-financiară a angajatorului, înlesniri şi avantaje pentru salariaţi, precum și condiţii de muncă mai favorabile în raport cu cele prevăzute de legislaţia naţională și de convenţiile colective (CC).


Detalii

11
06 2021
2448

(ro/ru) 10 norme de bază ale dreptului muncii pentru fiecare angajat și angajator / 10 основных норм трудового права для каждого работника и работодателя

Nivelul minim al drepturilor şi garanţiilor de muncă pentru salariaţi se stabileşte de Сodul muncii (CM), adoptat prin Legea nr. 154-XV din 28.03.2003 (Lege nr. 154/2003), şi de alte acte normative ce conţin norme ale dreptului muncii. În schema de mai jos găsiţi 10 norme de bază ale dreptului muncii pe care fiecare angajat și angajator trebuie sa le cunoască. Orice înţelegere prin care se urmăreşte renunţarea salariatului la drepturile sale de muncă sau limitarea acestora este nulă, deoarece salariaţii nu pot renunţa la drepturile ce le sunt recunoscute prin CM.


Detalii

09
06 2021
2330

Garanţii de muncă pentru salariaţii în vârstă de până la 18 ani

Parte a contractului individual de muncă (CIM) în calitate de salariat poate fi persoană fizică la împlinirea vârstei de 15 ani în condiţiile stabilite de legislaţia muncii. În tabelul de mai jos găsiţi norme juridice în vigoare cu privire la garanţii de muncă pentru salariaţii în vârstă de până la 18 ani. În cadrul raporturilor de muncă nu constituie discriminare în sfera muncii stabilirea unor diferenţieri, excepţii, preferinţe sau drepturi ale salariaţilor minori în legătură cu grija deosebită a statului faţă de persoanele în vârstă de până la 18 ani care necesită o protecţie juridică sporită.


Detalii

08
06 2021
1020

29.1.6.2.22 Au obligația să prezinte lunar Darea de seamă IPC21 cu indicele „0”, întreprinderile individuale care nu au persoane angajate prin contract individual de muncă?

Întreprinderile individuale care nu au persoane angajate prin contract individual de muncă umrează să prezinte anual (pînă la data de 15 ianuarie a anului următor celui de gestiune) Darea de seamă privind calcularea contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii şi evidenţa nominală a asiguraţilor în sistemul public de asigurări sociale (Forma CAS18-AN), aprobată prin Ordinul Ministerului Finanţelor nr.126 din 04.10.2017.


Detalii

14
04 2021
2406

10 norme în cadrul raporturilor juridice de muncă individuale și colective/10 норм в рамках индивидуальных и коллективных трудовых правоотношений

În cadrul raporturilor juridice de muncă acționează principiul egalității în drepturi a tuturor salariaților.

În schema de mai jos găsiți 10 norme în cadrul raporturilor juridice de muncă individuale și colective în conformitate cu prevederile Codului muncii (CM), adoptat prin Legea nr. 154-XV din 28.03.2003 (Lege nr. 154/2003).


Detalii

25
02 2021
419

Reglementarea activității Centrelor de Tineret

În scopul uniformizării procesului de angajare a personalului Centrelor de Tineret, precum și de reglementare a cadrului intern de organizare a activității acestora, Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, drept răspuns la solicitările autorităților publice locale aflate în procesul de implementare al Programului de Dezvoltare a Centrelor de Tineret 2022, a elaborat și propune spre consultare publică un set de acte normative:

• Regulamentul privind angajarea prin concurs a șefului Centrului de tineret;
• Regulamentul intern-cadru al Centrului de tineret;
Detalii

08
12 2020
2898

Conţinutul regulamentului intern al unităţii

Prin regulamentul intern al unităţii nu se pot stabili limitări ale drepturilor individuale sau colective ale salariaţilor. În tabelul de mai jos găsiţi norme juridice în vigoare cu privire la сonţinutul regulamentului intern al unităţii. Regulamentul intern al unităţii se întocmește în fiecare unitate și nu poate cuprinde prevederi care contravin legislaţiei în vigoare, clauzelor convenţiilor colective și ale contractului colectiv de muncă.


Detalii
20
10 2020
1535

Tichetele de masă în cazul muncii la distanță

Poate angajatorul să acorde tichete de masă salariaților care activează la distanță/domiciliu?

 

Procedura de emitere, acordare, acceptare și rambursare a valorii tichetelor de masă, statutul operatorilor, precum și raporturile dintre operatori, angajatori şi unitățile comerciale/de alimentație publică este reglementată de Legea nr. 166/2017  cu privire la tichetele de masa și Regulamentul cu privire la modul de operare cu tichetele de masa, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 227/2018.

 


Detalii