04
05 2022
915

Regulamentul privind ajustarea periodică a valorii contractelor de achiziții publice, modificat

În Monitorul Oficial nr. 134 din 29 aprilie 2022 a fost publicată Hotărârea Guvernului nr. 279 din 27 aprilie curent pentru modificarea Regulamentului privind ajustarea periodică a valorii contractelor de achiziții publice cu executare continuă, încheiate pe un termen mai mare de un an, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1129/2018.

 

Modificările operate derivă din faptul că, din datele și semnalele primite din partea operatorilor economici și autorităților contractante ca părți a contractelor de achiziții publice de lucrări, Republica Moldova se confruntă cu o escaladare a prețurilor din domeniul
Detalii

03
05 2022
912

Ajustarea valorii contractelor de achiziții publice cu executare continuă

Operațiunile de ajustare a valorii contractului de achiziție publică de lucrări cu executare continuă, în baza actualizării prețurilor de cost, se vor efectua de două ori pe parcursul unui an bugetar, în lunile iulie și ianuarie, sau, după caz, la finalizarea și recepționarea lucrărilor realizate conform contractului de achiziție, în baza actualizării prețurilor componentelor prețului de cost.

 

Hotărârea Guvernului nr. 279 din 27 aprilie 2022, prin care au fost operate modificări la Regulamentul privind ajustarea periodică a valorii contractelor de achiziții publice cu executare continuă, încheiate pe un termen mai mare de un an, a fost publicată în Monitorul Oficial din 29 aprilie curent și este pusă în aplicare la data publicării.


Detalii

26
04 2022
231

Necesitatea actualizării valorilor contractelor de achiziție publică

Ajustarea valorii contractului de achiziții publice de lucrări cu executare continuă, încheiate pe un termen mai mare de un an în baza actualizării prețurilor de cost este operarea modificărilor la soldul contractului de achiziție publică ca urmare a aplicării unui coeficient de ajustare, pentru a ține seama de orice creștere sau diminuare a costurilor pe baza căruia s-a fundamentat prețul contractului. Noțiunea va fi inclusă în Regulamentul aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1129/2018, în care Ministerul Finanțelor intenționează să opereze modificări.
 

Potrivit notei proiectului expus pentru consultări publice, modul de ajustare a prețului contractului de achiziție publică de lucrări
Detalii

13
04 2022
856

Contractul de locațiune. Regimul fiscal al sumei de garanție

Compania a încheiat un contract de locațiune cu o persoană fizică, în baza căruia locatarul (compania) este obligat să transfere locatorului o sumă de garanție. Suma de garanție obținută de la locatar este destinată doar pentru remedierea daunelor eventuale cauzate de locatar (companie) în timpul locațiunii. În cazul în care daune nu vor fi cauzate suma garanției se va restitui de către persoana fizică. Este oare obligat locatarul să rețină impozitul pe venit la sursa de plata din suma de garanție sus-menționată?


Detalii
21
03 2022
246

Numărul contractelor de locațiune înregistrate a sporit cu 13,66%

Serviciul Fiscal de Stat permanent întreprinde măsuri de conformare voluntară și informare a persoanelor fizice care transmit în locațiune bunuri imobile cu privire la obligațiile stabilite de actele normative în vigoare privind înregistrarea contractelor de locațiune.


Astfel, în primele două luni ale anului 2022, la SFS au fost înregistrate 3321 contracte de locațiune/chirie, în creștere cu 13,66% sau cu 399 contracte înregistrate mai mult comparativ cu perioada similară a anului trecut.Detalii

09
02 2022
369

Volumul achizițiilor publice realizate în anul 2021 a constituit 8,4 mld. lei

În rezultatul tuturor procedurilor de achiziţii publice realizate pe parcursul anului 2021 de către autorităţile contractante, au fost încheiate 13450 contracte şi acorduri adiționale, cu 1034 mai multe decât în anul 2020. Cu toate că a sporit numărul contractelor încheiate, volumul general al achizițiilor publice în anul 2021 a înregistrat o scădere cu 6,58% față de anul 2020 și a constituit 8,4 mld. lei,  se constată în Raportul publicat de Agenția Achiziții Publice.
 
După tipul obiectului de achiziție, cele mai multe contracte au fost semnate pentru achiziționarea de bunuri – 9538, ceea ce reprezintă 45,78%, pentru achiziția de lucrări au fost semnate
Detalii
31
01 2022
486

Bune practici: „Interesul” în depunerea unei contestații la ANSC

Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice (Legea nr. 131/2015) stabilește, la alin. (1) din art. 82, că orice persoană care are sau a avut un interes în obținerea unui contract de achiziţie publică şi care consideră că în cadrul procedurilor de achiziţie publică un act al autorităţii contractante a vătămat un drept al său recunoscut de lege, în urma cărui fapt a suportat sau poate suporta prejudicii, este în drept să conteste actul respectiv în modul stabilit de lege.

Astfel, chiar dacă Legea nr. 131/2015 nu definește expres noțiunea de „persoană interesată”, în vederea utilizării acestei căi de atac, în aprecierea Agenției Naționale pentru Soluționarea Contestațiilor (ANSC), contestatorul trebuie să
Detalii

26
01 2022
415

Contractele de locațiune înregistrate la SFS în anul 2021, în creștere cu 22,19%

Serviciul Fiscal de Stat întreprinde în permanență măsuri de conformare voluntară și informare a persoanelor fizice care transmit în locațiune bunuri imobile cu privire la obligațiile stabilite de actele normative în vigoare privind înregistrarea contractelor de locațiune.

Astfel, în perioada lunilor ianuarie – decembrie 2021, la Serviciul Fiscal de Stat s-au înregistrat 17 763 contracte de locațiune/chirie, în creștere cu 22,19% sau cu 3 941 contracte înregistrate mai mult comparativ cu anul 2020.


Detalii

09
12 2021
357

Contabilitatea în cadrul parteneriatului public-privat: IFRS versus SNC

Serviciile acordate de către instituțiile statului (servicii publice) sunt importante pentru organizarea vieții cotidiene a oricărei comunități. Infrastructura pentru serviciile publice precum drumurile, spitalele, rețelele de distribuire a apei, rețelele de distribuire a energiei electrice și termice, rețelele de telecomunicații, transportul public etc., în mod tradițional, este construită, exploatată și întreținută de către instituțiile publice și finanțată din bugetul public. În același timp, în unele țări, pe parcursul timpului, guvernele au atras sectorul privat pentru a participa la dezvoltarea, finanțarea și întreținerea infrastructurii serviciilor publice și acordarea unor servicii comunității din numele statului în baza unor angajamente reciproc avantajoase.


Detalii

29
11 2021
390

Propuneri de completare a Legii privind sistemul public de asigurări sociale

Liber-profesioniștii ce practică activitate în sectorul justiției ar putea pot fi eliberați de obligația prezentării dării de seamă privind reținerea impozitului pe venit, a primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală şi a contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii pentru lunile în care nu vor calcula contribuții de asigurări sociale şi nu vor avea angajați. În cazul aprobării proiectului  de lege cu privire la modificarea și completarea Legii nr. 489/1999 privind sistemul public de asigurări sociale (Legea nr. 489/1999) înregistrat în Parlament în calitate de inițiativă legislativă, prevederea ar putea fi aplicată din 1 ianuarie 2022.


Detalii