09
02 2021
603

Majorarea de întârziere pentru neexecutarea prevederilor contractuale: aspecte fiscale

Siguranța raporturilor civile, pe lângă stabilirea exactă în prevederile contractuale a drepturilor și obligațiilor părților, presupune și includerea sancțiunilor pentru neexecutarea conformă a obligațiilor asumate prin contract. Legislația civilă consacră principiul executării conforme a obligației, și anume, că aceasta trebuie executată în modul corespunzător, cu bună-credință, la locul și în momentul stabilit.


Detalii
08
02 2021
130

Și dispozitivele medicale vor fi compensate din FAOAM

Parlamentul a aprobat în prima lectură un proiect de lege ce va asigura temeiul legal de compensare a medicamentelor și dispozitivelor medicale din contul asigurări obligatorii de asistență medicală.
 
Documentul va reglementa relațiile contractuale dintre asigurator și furnizorul de dispozitive medicale compensate. Astfel, părțile vor încheia un contract, conform căruia furnizorul se va obliga să asigure disponibilitatea medicamentelor și a dispozitivelor compensate în stoc și livrarea acestora către toți prestatorii de servicii farmaceutice contractați de asigurator. Contractul-tip privind livrarea dispozitivelor medicale compensate prestatorilor de servicii farmaceutice se va aproba de către Guvern.

Detalii
03
12 2020
743

Particularitățile contabilității patrimoniului primit de la stat cu drept de proprietate și a bunurilor primite în gestiune economică

În conformitate cu legislaţia în vigoare, organele administraţiei publice centrale și locale (în continuare – fondatori) pot transmite proprietatea publică (terenuri, obiecte de mijloace fixe și alte bunuri) autorităţilor și instituţiilor publice la autogestiune (autonomie financiară), instituţiilor medico-sanitare, instituţiilor de învățământ superior, întreprinderilor de stat sau municipale (în continuare – entităţi):


Detalii
05
11 2020
340

Întocmirea și păstrarea dosarului achiziției publice în SIA RSAP

În Monitorul Oficial din 3 noiembrie a fost publicată Hotărârea Guvernului nr. 778 din 28 octombrie 2020 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la întocmirea și păstrarea dosarului achiziției publice.

 

Documentul oferă o claritate privind întocmirea și păstrarea dosarului de achiziții publice în condițiile utilizării SIA RSAP, a documentelor utilizate de către autoritatea contractantă în procesul derulării unei proceduri, dar și actele aferente utilizării după finalizarea procedurii de atribuire.


Detalii
16
10 2020
273

Obligațiile aferente TVA în cadrul realizării contractului de comision

Contractul de comision este definit la art. 1511 alin. (1) din Codul civil (CC), care prevede că, prin contractul de comision, o parte (comisionar) se obligă să încheie acte juridice în nume propriu, dar pe contul celeilalte părţi (comitent), iar aceasta să plătească o remuneraţie (comision).

 

Conform alin.(2) al acestui articol, actul juridic încheiat de comisionar cu un terţ dă naștere unor drepturi și obligaţii numai pentru comisionar, chiar și în cazul în care comitentul este numit sau a participat la executarea actului juridic. La fel, comisionarul trebuie să execute toate obligaţiile și să exercite toate drepturile care rezultă din actul juridic încheiat în numele său, dar pe contul comitentului.

Detalii
12
10 2020
166

Acordul de finanțare în valoare de 13,5 mil. euro, semnat cu IDA

Ministerul Finanțelor și Asociaţia Internaţională pentru Dezvoltare (IDA) au semnat Acordul privind a III-a Finanțare Adițională pentru Proiectul „Agricultura Competitivă în Moldova MAC-P”, în valoare de 13,5 mil. euro.
 
Astfel, Acordul vizează instituirea unui sistem complet de management al subproduselor de origine animalieră. În cadrul componentei se prevede construcția unei instalații de distrugere/prelucrare a deșeurilor de origine animală nedestinate consumului uman, care ar fi o soluție reală pentru menținerea situației epizootice favorabile din țară, inclusiv pentru protecția mediului, și ar facilita includerea Republicii Moldova în lista țărilor cu drept de export în Uniunea Europeană a produselor zootehnice.

Detalii
07
10 2020
1916

Aspecte fiscale și de raportare aferente contractului de împrumut

Conform art. 1242 alin. (1) Cod civil (CC), prin contractul de împrumut o parte (împrumutător) se obligă să dea în proprietate celeilalte părţi (împrumutatul) bani sau alte bunuri fungibile, iar aceasta se obligă să restituie banii în aceeași sumă sau bunuri de același gen, calitate și cantitate la expirarea termenului pentru care i-au fost date.

 

Din esenţa și natura juridică a contractului de împrumut rezultă că acesta este un acord de voinţă între împrumutător și împrumutat, de regulă gratuit, dacă legea sau contractul nu prevede altfel. 


Detalii
07
10 2020
185

(40.4.14) La care credite dobânda nu urmează să se subvenționeze pentru producătorii agricoli afectați de calamitățile naturale?

 Potrivit pct. 3 din Regulamentului privind modul de subvenţionare a dobînzilor la creditele bancare şi/sau nebancare contractate în perioada 1 mai 2020 – 31 decembrie 2020, aprobat prin Ordinul Ministerului Fianțelor nr.66/2020, nu constituie obiect al subvenționării conform Regulamentului menționat dobânda la creditele ce fac obiectul sprijinului acordat de către Agenția de Intervenție și Plăti pentru Agricultură în cadrul submăsurii „Stimularea creditării producătorilor agricoli de către băncile comerciale și instituțiile financiare nebancare.

05
10 2020
360

Atestarea impedimentului justificator

Regulamentul cu privire la eliberarea avizului de atestare a impedimentului justificator de neexecutare a obligației a fost aprobat de Camera de Comerț și Industrie a RM și, fiind publicat în MO din 2 octombrie curent, a intrat în vigoare. Documentul determină procedura și modul de atestare a circumstanțelor (evenimentelor) care au avut loc pe teritoriul RM și pot servi impediment justificator în cazul nerealizării prevederilor unui contract comercial.

 
Detalii

29
09 2020
548

Noul Regulament privind achizițiile publice de lucrări

În Monitorul Oficial nr. 229-233 din 11.09.2020 a fost publicat Regulamentul privind achizițiile publice de lucrări, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 638 din 26.08.2020. Noul Regulament vine să asigure concordanța dintre prevederile actelor normative secundare cu noile dispoziții ale Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice (Legea nr. 131/2015), care a fost modificată prin Legea nr. 169 din 26.07.2018.

 

Astfel, noul Regulament stabilește mecanismul de inițiere și desfășurare a procedurii de atribuire a contractelor de achiziții publice de lucrări. În sensul Regulamentului, achiziție publică de lucrări reprezintă fie achiziția lucrărilor, fie atât achiziția lucrărilor, cât și proiectarea lucrărilor de construcții de orice
Detalii