14
09 2021
202

Circa 3850 persoane nu au înregistrat la SFS contractele de locațiune

Serviciul Fiscal de Stat întreprinde în permanență măsuri de conformare și informare a persoanelor fizice care transmit în locațiune bunuri imobile cu privire la obligațiile stabilite de actele normative în vigoare privind înregistrarea contractelor de locațiune.

 

Astfel, în perioada lunilor ianuarie – august 2021, la SFS au fost înregistrate 11 313 contracte de locațiune/chirie.

 

 
De asemenea, urmare a acțiunilor întreprinse au fost identificate 3849 persoane fizice ce dau în locațiune/chirie bunuri imobile fără înregistrarea în termen a contractelor.


Detalii

03
09 2021
321

Live gratuit pe facebook: ”Totul despre contractele de comodat și locațiune”

Locațiunea și comodatul sunt instrumente comode și frecvent utilizate de către proprietarii de afaceri și administratorii de companii. Fie că este vorba despre folosirea unui spațiu cu destinația de sediu pentru o companie sau de folosirea mixtă a unui automobil (în interes personal și în interesul companiei), în practică, oscilăm adesea între încheierea unui contract de locațiune sau a unui contract de comodat, fără ca să cunoaștem însă toate detaliile juridice care le diferențiază pe cele două și, implicit, nici aspectele fiscal-contabile pe care le presupune alegerea noastră.


Detalii

12
08 2021
304

29.2.10.11 Care este termenul de achitare a impozitului pe venit din transmiterea în posesie și/sau folosinţă (locaţiune, arendă, uzufruct, superficie) a proprietății imobiliare?

Impozitul pe venit din transmiterea în posesie și/sau folosinţă (locaţiune, arendă, uzufruct, superficie) a proprietății imobiliare se achită lunar cel tîrziu  la data de 25 a lunii în care a fost încheiat contractul.

Dacă proprietatea imobiliară a fost transmisă în  posesie şi/sau în folosinţă (locaţiune, arendă, uzufruct, superficie) după data de 25, termenul de plată în această lună va fi data de 25 a lunii următoare lunii încheierii contractului.

12
08 2021
172

29.2.10.12 În ce caz Servicul Fiscal de Stat poate să refuze înregistrarea Declarației-Cerere?

În cazul în care la momentul depunerii Declarației-Cerere privind înregistrarea contractului de transmitere în posesie și/sau folosinţă (locaţiune, arendă, usufruct, superficie) a proprietății imobiliare de către locator funcționarul fiscal depistează că Declarația-Cererea nu conține elemente obligatorii în baza cărora urmează a fi înregistrată Declarația-Cererea sau reprezentantul legal nu-și confirmă statutul său prin procură, acesta este în drept să refuze înregistrarea acesteia.

10
08 2021
318

SFS: contractele de locațiune înregistrate în primele 7 luni

Serviciul Fiscal de Stat întreprinde în permanență măsuri de conformare și informare a persoanelor fizice care transmit în locațiune bunuri imobile cu privire la obligațiile stabilite de actele normative în vigoare privind înregistrarea contractelor de locațiune.

Astfel, în perioada lunilor ianuarie – iulie 2021, la Serviciul Fiscal de Stat s-au înregistrat 9 869 contracte de locațiune/chirie.


Detalii

03
08 2021
506

29.1.7.4.3 Persoana fizică - cetățean, transmite în arendă agentului economic, un bun imobil, apare oare obligația la persoana fizică să declare venitul obținut precum și de a înregistra contractul încheiat la subdiviziunea SFS?

În conformitate cu prevederile alin. (3) art. 90¹ din Codul fiscal, persoanele specificate la art. 90 din Codul fiscal, reţin un impozit în mărime de 12% din veniturile obţinute de către persoanele fizice care nu desfăşoară activitate de întreprinzător, de la transmiterea în posesie si/sau folosinţă (locaţiune, arenda, uzufruct, superficie) a proprietăţii mobiliare si imobiliare, cu excepţia arendei terenurilor agricole.     


Detalii

21
06 2021
482

Procedurile de achiziţii publice de lucrări, altfel

Autorităţile contractante vor iniţia şi desfăşura procedurile de achiziţii publice de lucrări sau procedurile de achiziţii publice de servicii de proiectare și de lucrări (procedurile de achiziţii de lucrări) în conformitate cu noua Documentaţie standard pentru realizarea achiziţiilor publice de lucrări (Documentația), aprobate prin Ordinul nr. 69 din 7 mai 2021 al Ministerului Finanțelor, publicat în MO din 18 iunie curent.
 
Documentul stabilește dreptul de a participa la procedura de atribuire a contractului de achiziție publică de lucrări a oricărui operator economic, rezident sau nerezident, persoană fizică sau persoană juridică de drept public sau privat ori asociație de astfel de persoane.
Detalii
07
06 2021
600

Criterii de atribuire în cadrul procedurilor de achiziții publice

Adoptarea Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice (Legea nr. 131/2015), inclusiv modificările ulterioare, au avut drept scop armonizarea cadrului legislativ în corespundere cu directivele europene, în deosebi cu prevederile Directivei 2014/24/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 26.02.2014 privind achiziţiile publice, oferind autorităţilor publice din RM oportunitatea introducerii de noi concepte şi abordări în domeniul achiziţiilor publice. Și anume, utilizarea fondurilor publice în mod eficient, prin generarea valorii pentru bani (value of money) de către sistemul de achiziţii, în detrimentul alegerii banale a celui mai mic preţ. Autorităților publice în acest sens, revenindu-le responsabilitatea de bază de alegere a celei mai bune oferte din punct de vedere tehnico-economic, care generează valoare economică autentică, şi nu doar executarea unei cheltuieli în limita bugetului planificat, aşa cum încă, în mare parte se mai percepe în prezent.


Detalii