30
08 2022
156

Evidența unică a contravențiilor

Asigurarea evidenței executării sancțiunilor contravenționale sub formă de amendă; atribuirea automatizată a conturilor pentru amenzile achitate; evidența agenților constatatori ai participanților; furnizarea mecanismului de identificare a persoanelor anunțate în căutare, dar și sporirea calității asigurării informaționale a activității organelor abilitate cu funcții de constatare, examinare și soluționare a contravențiilor prin asigurarea interconexiunii cu alte sisteme informaționale de stat sunt doar unele din sarcinile stabilite pentru Sistemul informațional automatizat de evidență a contravențiilor, a cauzelor contravenționale și a persoanelor care au săvârșit contravenții.


Detalii
15
04 2022
414

Autoritățile cu drept de aplicare a sancțiunilor contravenționale și tipurile contravențiilor examinate

Conform Codului contravențional al RM, sancțiunea contravențională este o măsură de constrângere statală şi un mijloc de corectare şi reeducare ce se aplică, în numele legii, persoanei care a săvârșit o contravenție.

Contravențiile sunt   tipurile de încălcări  expres prevăzute de partea specială a Codului contravențional (CC).

Pentru contravențiile constatate, pot fi aplicate următoarele sancțiuni:


Detalii

17
09 2021
298

Spațiu informațional unitar pentru evidența contravențiilor

Proiectul Conceptului Sistemului informaţional automatizat de evidenţă a contravenţiilor, a cauzelor contravenţionale şi a persoanelor care au comis contravenţii și a Regulamentului cu privire la evidenţa unică a contravenţiilor, a cauzelor contravenționale şi a persoanelor care au săvârşit contravenții a fost înaintat de către Ministerul Afacerilor Interne pentru examinare în cadrul ședinței secretarilor de stat.
 
Sistemul constituie baza formării Registrului contravenţiilor, ce va include totalitatea informaţiei sistematizate cu caracter contravenţional. La rândul său, Registrul reprezintă un spaţiu informaţional unitar şi va constitui unica sursă oficială de informaţii cu caracter contravenţional
Detalii
18
08 2021
2094

Particularitățile reglementărilor aferente operațiunilor de încasări și plăți în numerar

Ținând cont de ajustările efectuate în textul Legii nr.845/1992 cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi (în continuare Legea nr.845/1992), în partea ce vizează măsurile de plafonarea a plaților/încasărilor efectuate în numerar în cadrul activităților economice, în prezentul articol se propune examinarea principalelor întrebări aferent noilor reglementări prevăzute la art.6 din lege, în partea ce vizează drepturile și obligațiile  întreprinderilor.

 

 

Este necesară deschiderea conturilor curente de către plătitor în vederea onorării obligațiilor de plată?

 


Detalii

30
07 2021
2782

Achitările în numerar: sancționarea în cazul nerespectării multiple a limitei tranzacțiilor cu cetățenii

Întreprinderea X pe parcursul lunii iunie 2021 a comis contravenția stabilită la art. 293 alin. (2) Cod contravențional (CC), acceptând recepționarea plăților în numerar peste limita permisă de 100 mii lei de la persoane fizice în cazul a două tranzacții. Ce sancțiune riscă entitatea pentru încălcarea comisă?
 
Potrivit prevederilor art. 6 din Legea nr. 845/1992, începând cu 1 mai 2021, întreprinderea are dreptul să încaseze de la cetățeni plăți în numerar în sumă ce nu depășește 100 000 de lei pentru fiecare tranzacție pentru bunurile sau serviciile comercializate.
 
15
06 2021
3721

Recalcularea obligațiilor determinate prin metode și surse indirecte. Aplicarea sancțiunilor în rezultatul controlului fiscal

Codul fiscal prevede obligația contribuabilului de a ţine contabilitatea conform formelor şi modului stabilit de legislaţie, de întocmire şi prezentare Serviciului Fiscal de Stat dările de seamă fiscale, asigurarea integrității documentelor de evidenţă, precum și, în caz de control al respectării legislaţiei fiscale, prezentarea, la prima cerere a persoanelor cu funcţii de răspundere ale organelor cu atribuţii de administrare fiscală, a documentelor de evidenţă, dărilor de seamă fiscale şi altor documente şi informaţii privind desfăşurarea activităţii de întreprinzător, de calculare şi achitare la buget a impozitelor şi taxelor şi acordare a facilităţilor, să permită accesul, în cazul ţinerii evidenţei computerizate, la sistemul electronic de contabilitate.
 


Detalii

15
02 2021
613

Planul de remediere pentru agenții economici

Organele de control vor oferi suport businessului mic în cadrul controalelor prin elaborarea materialelor documentare și ghidurilor destinate informării privind drepturile și obligațiile organelor de control, ale persoanelor supuse controlului, procedurilor de îndrumare și control și altor acte, care vor fi publicate obligatoriu pe pagina web www.controale.gov.md.
 
Parlamentul a aprobat în prima lectură proiectul de modificare a unor acte legislative (Legea prevenției), prin care se propune un mecanism de profilaxie/ prevenție contra unor posibile abuzuri din partea organelor de control aplicate micilor antreprenori.

Detalii
11
01 2021
1248

Dreptul la reducerea amenzii în cazul contestării deciziei de aplicare a contravenției

Poate persoana achita jumătate din amendă după examinarea contestației împotriva deciziei de aplicare a sancţiunii contravenţionale?
 
Conform art. 34 alin. (3) Cod contravențional (CC), contravenientul este în drept să achite jumătate din amenda stabilită dacă o plăteşte în cel mult 3 zile lucrătoare de la data aducerii la cunoştinţă a deciziei de aplicare a sancţiunii contravenţionale, considerându-se că sancţiunea este executată integral, cu excepţia cazului în care a fost contestată decizia de aplicare a sancţiunii contravenţionale şi contravenientul nu şi-a retras cererea de contestare a deciziei emisă asupra cauzei contravenţionale până la cercetarea judecătorească.

Detalii
12
10 2020
821

Evidența unică a contravențiilor și a subiecților lor

Evidența unică a contravențiilor și a persoanelor care au săvârșit contravenţii, a hotărârilor și deciziilor emise în cauzele contravenţionale, precum și a informațiilor cu caracter contravențional va fi asigurată prin intermediul unui sistem informațional.
 
În Monitorul Oficial din 9 octombrie a fost publicată Legea nr. 185 din 11 septembrie 2020 cu privire la Sistemul informaţional automatizat de evidenţă a contravenţiilor, a cauzelor contravenţionale şi a persoanelor care au săvârșit contravenţii.

Detalii
07
10 2020
1022

Evidența informației cu privire la aplicarea și achitarea amenzilor

Guvernul a aprobat astăzi, 7 octombrie 2020, proiectul  hotărârii cu privire la procedura de furnizare a informației privind amenzile contravenționale către Serviciul Fiscal de Stat.
 
Obiectivul proiectului este crearea unui sistem de evidență analitică conformă a aplicării și achitării amenzilor contravenționale, evidența restanțelor și monitorizarea procesului recuperării acestora.

Detalii