07
07 2021
2202

Controlul fiscal planificat pentru luna iulie

Serviciul Fiscal de Stat a aprobat Lista agenților economici incluși în planul de control fiscal pentru luna iulie 2021.  Ordinul nr. 372 al autorității fiscale din 30 iunie 2021 a fost publicat pe pagina oficială a SFS. Astfel, în luna curentă controlului vor fi supuși 52 agenți economici cu pontajul de riscuri pentru anul precedent cuprins între 5 și 65 de puncte.

 

Potrivit documentului, activitatea entităților va fi examinată prin aplicarea uneia din următoarele metode: verificare totală (32 întreprinderi); verificare tematică (13 agenți economici); verificare parțială (6 entități); verificare faptică (1 entitate).

 


Detalii

15
06 2021
1122

Recalcularea obligațiilor determinate prin metode și surse indirecte. Aplicarea sancțiunilor în rezultatul controlului fiscal

Codul fiscal prevede obligația contribuabilului de a ţine contabilitatea conform formelor şi modului stabilit de legislaţie, de întocmire şi prezentare Serviciului Fiscal de Stat dările de seamă fiscale, asigurarea integrității documentelor de evidenţă, precum și, în caz de control al respectării legislaţiei fiscale, prezentarea, la prima cerere a persoanelor cu funcţii de răspundere ale organelor cu atribuţii de administrare fiscală, a documentelor de evidenţă, dărilor de seamă fiscale şi altor documente şi informaţii privind desfăşurarea activităţii de întreprinzător, de calculare şi achitare la buget a impozitelor şi taxelor şi acordare a facilităţilor, să permită accesul, în cazul ţinerii evidenţei computerizate, la sistemul electronic de contabilitate.
 


Detalii

08
06 2021
3166

Lista contribuabililor supuși controlului fiscal în luna iunie 2021

Serviciul Fiscal de Stat a publicat lista celor 91 de agenți economici incluși în planul de control fiscal pentru luna iunie  2021. Aceasta a fost aprobată prin Ordinul nr.303 al SFS din data de 2 iunie curent și prevede efectuarea controalelor prin diferite metode: verificare totală, parțială, tematică sau prin contrapunere.
 
Amintim că, potrivit  Programul de conformare a contribuabililor pentru anul 2021, SFS operează cu opt categorii de riscuri (generale, riscuri specifice, riscuri aferente TVA și riscurile de conformare fiscală aferente agenților economici contribuabili mari, persoane fizice etc.), incluse în Registrul riscurilor de neconformare,
Detalii
18
05 2021
3073

Nimicirea documentelor contabile în lipsa controlului fiscal

Este în drept contribuabilul să nimicească documentele, dacă perioada pentru care intenționează să nimicească actele nu a fost supusă controlului fiscal?
 
Conform art.17 al Legii contabilităţii şi raportării financiare nr. 287/2017, entitatea este obligată să păstreze documentele contabile (documentele primare, registrele contabile, situaţiile financiare şi alte acte) aferente organizării şi ţinerii contabilităţii, care sunt sistematizate şi păstrate conform regulilor și termenelor stabilite de Organul de stat pentru supravegherea şi administrarea Fondului Arhivistic al Republicii Moldova. 


Detalii

17
05 2021
2674

Lista entităților ce vor fi supuse controlului fiscal în luna mai 2021

În luna mai a anului curent autoritatea fiscală va efectua controlul fiscal la 42 agenți economici, lista acestora fiind aprobată prin Ordinul SFS nr. 253 din 11 mai 2021.
 
Conform documentului, în listă sunt incluse entități cu scorul riscurilor pentru anul precedent de la 18 la 60 puncte, iar pentru verificare, în funcție de entitate, va fi aplicată metoda controlului parțial, total, prin contrapunere sau tematic.


Detalii

09
04 2021
787

Declararea contribuțiilor de asigurări sociale urmare controlului fiscal

Prin Ordinul Ministerului Finanţelor nr. 94 din 30 iulie 2020, a fost aprobată Instrucţiunea cu privire la modul de completare a Dării de seamă privind reţinerea impozitului pe venit, a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală și a contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii calculate (Forma IPC 21), (în continuare – Instrucţiune).

Pct. 3 din Instrucţiune prevede modul de prezentare a dărilor de seamă de tipurile „corectată” și „după control fiscal”. La aspectul ce ţine de prezentarea Dării de seamă după control fiscal este menţionat că, în cazul în care ca rezultat al controlului,
Detalii

17
03 2021
451

SFS asigură exercitarea controlului asupra modului și corectitudinii respectării legislației fiscale

Sarcina de bază a Serviciului Fiscal de Stat constă în asigurarea administrării fiscale, prin crearea de condiții contribuabililor pentru conformare la respectarea legislației, aplicarea uniformă a politicii şi reglementărilor în domeniul fiscal.

În scopul realizării sarcinii de bază, eficientizării utilizării resurselor disponibile, în temeiul analizei riscurilor de neconformare fiscală identificate în activitatea contribuabililor, din informațiile disponibile cât și sesizările parvenite din surse terțe, Serviciul Fiscal de Stat asigură exercitarea controlului asupra modului și corectitudinii respectării legislației fiscale, asupra calculării corecte, vărsării depline și la timp la buget a sumelor obligațiilor fiscale.


Detalii

10
11 2020
1849

Regulamentul сu рrivirе lа efectuarea controlului de сătrе SFS, modificat

Decizia adoptată ca rezultat al соntrоlului fiscal repetat, сu excepția cazului în care acesta a fost efectuat în temeiul deciziei рrivind suspendarea cazului și efectuarea unui соntrоl repetat, va reflecta, de regulă, diferența dintre sumele calculate inițial și sumele respective, сu recalcularea sаnсțiunilоr și а majorărilor de întârziere afеrеntе acestor sumе. Dacă în urma соntrоlului repetat se mеnțin sumеlе аmеnzilоr aplicate în cadrul controlului inițiаl, acestea nu se reflectă din nоu în decizia adoptată ca rezultat al controlului fiscal repetat (рrin аnulаrеа acestora din decizia inițiаlă și aplicarea repetată în decizia ulterioară).
 
SFS a operat modificări în Ordinul nr. 320 din 31 iulie 2019, prin care a fost aprobat Regulamentul сu рrivirе lа efectuarea controlului de сătrе Serviciul Fiscal de Stat. Documentul este publicat pe pagina oficială a autorității fiscale.

Detalii
21
09 2020
640

SFS oferă agenților economici suport informațional

Serviciul Fiscal de Stat continuă să monitorizeze activitatea agenților economici din diverse domenii și să evalueze nivelul de conformare voluntară al acestora. În acest context, SFS continuă să popularizeze legislația fiscală prin informarea entităților din domeniile cu risc sporit de desfășurare ilicită a activității de întreprinzător.
 
În cadrul acțiunilor de informare și conformare care vor continua în perioada următoare va fi acordată asistenţă şi consultanţă  sub aspectul înregistrării activităţii în una din formele organizatorico-juridice prevăzute de legislație și se vor înmâna pliante informative.

Detalii