25
02 2015
2727

6. (8.2.7.5) Cînd se prezintă darea de seamă privind taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în Republica Moldova?

Darea de seamă privind taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în Republica Moldova se prezintă de către subiecții impunerii anual, pînă la data de 25 ianuarie a anului următor anului fiscal de gestiune.
Detalii
25
02 2015
1041

5. (8.4.7.3) Reieșind din prevederile art. 352 alin. (11) al Codul fiscal, subiecții impunerii cu taxa pentru autovehiculele înmatriculate și neînmatriculate în Republica Moldova a căror masă totală, sarcină masică pe axă sau ale căror dimensiuni depășesc limitele admise, rezidenți ai Republicii Moldova, care desfășoară activitate de întreprinzător, urmează trimestrial, pînă la data de 25 a lunii imediat următoare trimestrului de gestiune în care au fost obținute

actele necesare pentru circulația cu depășirea limitelor admise, să prezinte inspectoratului fiscal de stat teritorial de la sediul lor darea de seamă privind taxa calculată, în forma stabilită de IFPS prin Ordinul nr. 274 din 07.03.2013 (МО № 56-59/331 din 15.03.2013) – Darea de seamă privind taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehicule a căror masă totală, sarcină masică pe axă sau ale căror dimensiuni depășesc limitele admise (Forma TDL13). Urmează a fi prezentată darea de seamă respectivă de către această categorie de contribuabili în cazul în care organul poliției rutiere și/sau colaboratorul organului abilitat să elibereze autorizație specială pentru circulația pe drumurile publice a autovehiculelor ale căror masă totală, sarcină masică pe axă sau ale căror dimensiuni depășesc limitele admise au întocmit un proces-verbal de constatare a lipsei autorizației speciale sau a necorespunderii masei totale, sarcinii masice pe axă sau dimensiunilor datelor indicate în autorizație?
Detalii
25
02 2015
1060

4. (8.5.7.2) Cînd se prezintă darea de seamă privind taxa pentru folosirea zonei de protecție a drumurilor din afara perimetrului localităților pentru efectuarea lucrărilor de construcție și montaj?

Darea de seamă privind taxa pentru folosirea zonei de protecție a drumurilor din afara perimetrului localităților pentru efectuarea lucrărilor de construcție și montaj se prezintă de către subiecții impunerii, trimestrial, pînă la data de 25 a lunii imediat următoare trimestrului de gestiune în care au fost obținute actele necesare pentru efectuarea lucrărilor, darea de seamă privind achitarea taxei, în forma stabilită de Inspectoratul Fiscal Principal de Stat de pe lîngă Ministerul Finanțelor. (art. 356 alin. (6) din Codul fiscal).
Detalii
25
02 2015
917

3. (8.6.7.2) Cînd se prezintă darea de seamă privind taxa pentru folosirea zonei de protecție a drumurilor din afara perimetrului localităților pentru amplasarea publicității exterioare?

Pentru perioada fiscală în care a fost solicitată autorizația de amplasare a obiectivului de publicitate exterioară, taxa se calculează de către organul abilitat al administrației publice centrale, care trebuie să prezinte inspectoratului fiscal de stat teritorial de la sediul său, trimestrial, pînă la data de 25 a lunii imediat următoare trimestrului de gestiune, o informație privind subiecții impunerii și sumele calculate și achitate ale taxei, în forma stabilită de Inspectoratul Fiscal Principal de Stat.
Detalii
25
02 2015
1091

2. (8.7.7.2) Cînd se prezintă darea de seamă privind taxa pentru folosirea zonei de protecție a drumurilor din afara perimetrului localităților pentru amplasarea obiectivelor de prestare a serviciilor rutiere?

Pentru perioada fiscală în care a fost solicitată autorizația de amplasare a obiectivului de prestare a serviciilor rutiere, taxa se calculează de către organul abilitat al administrației publice centrale, care trebuie să prezinte inspectoratului fiscal de stat teritorial de la sediul său, trimestrial, pînă la data de 25 a lunii imediat următoare trimestrului de gestiune, o informație privind subiecții impunerii și sumele calculate și achitate ale taxei, în forma stabilită de Inspectoratul Fiscal Principal de Stat.
Detalii
20
02 2015
854

ORDIN IFPS NR. 125 din 19.02.2015 privind actualizarea Bazei generalizate a practicii fiscale

20
02 2015
1569

12. (6.2.6.2) Cînd se prezintă darea de seamă fiscală pe taxa pentru amenajarea teritoriului?

Darea de seamă la taxa pentru amenajarea teritoriului se prezintă de către contribuabili (cu excepția întreprinzătorilor individuali, gospodăriile țărănești (de fermier) al căror număr mediu anual de salariați, pe parcursul perioadei fiscale, nu depășește 3 unități și care nu sunt înregistrați ca plătitori de TVA) trimestrial, în termen de pînă la 25 a lunii imediat următoare după trimestrul de gestiune (Anexa la Titlul VII al Codului fiscal, pct. 9. subpct. 6) al Instrucțiunii privind modul de întocmire și prezentare a Dării de seamă pe taxele locale (Forma TL 13), aprobat prin Ordinul IFPS nr. 1603 din 20.12.2012).
Detalii
20
02 2015
873

11. (6.3.6.1) Cînd se prezintă darea de seamă fiscală la taxa de organizare a licitațiilor și loteriilor pe teritoriul unității administrativ-teritoriale?

Darea de seamă la taxa de organizare a licitațiilor și loteriilor pe teritoriul unității administrativ-teritoriale se prezintă trimestrial, în termen de pînă la 25 a lunii imediat următoare după trimestrul de gestiune (Anexa la Titlul VII Codul fiscal).
Detalii
20
02 2015
999

10. (6.4.7.1) Care este termenul de prezentare a dării de seamă fiscale la taxa de plasare (amplasare) a publicității (reclamei)?

Darea de seamă la taxa de plasare (amplasare) a publicității (reclamei) prin intermediul serviciilor cinematografice, video, prin rețelele telefonice, telegrafice, telex, prin mijloacele de transport, prin alte mijloace (cu excepția TV, internetului, radioului, presei periodice, tipăriturilor) se prezintă trimestrial, în termen de pînă la 25 a lunii imediat următoare trimestrului de gestiune (Anexa la Titlul II Codul fiscal).
Detalii