17
12 2018
4309

Casarea datoriilor al căror termen de prescripție a expirat: aspecte contabile și fiscale

Pe parcursul activității sale entitatea poate înregistra datorii față de personal, furnizori, cumpărători, bănci, față de buget, organele de asigurări sociale şi medicale, fondatori, față de alți creditori pentru care entitățile nu şi-au onorat obligațiile în termenul stabilit şi al căror termen de prescripție a expirat.
Detalii
28
09 2018
2254

Justificarea soldului contului 532

Este în drept inspectorul fiscal să solicite prezentarea înscrisurilor (contract în scris sau alt document) pentru justificarea soldului contului 532?


Conform prevederilor Ordinului Ministerului Finanţelor nr.119 din 6 august 2013 „Privind aprobarea Planului general de conturi contabile” (MO al RM, 233-237/1534, 22.10.2013), contul 532 “Datorii faţă de personal privind alte operaţii” (în continuare – contul 532)
Detalii
13
10 2017
866

Lista plătitorilor de contribuţii la BASS cu datorii mai mari de 100 mii lei

Casa Naţională de Asigurări Sociale a totalizat informaţiile pentru perioada lunilor ianuarie — octombrie ale anului 2017 aferente contribuţiilor calculate şi declarate, precum şi achitate de plătitori de contribuţii la bugetul asigurărilor sociale de stat.

La situaţia de 06.10.2017 datoria plătitorilor de contribuţii faţă de bugetul asigurărilor sociale de stat constituie suma de 303,7 mil. lei.
Detalii
28
08 2017
729

Executarea silită a datoriilor admise față de BPN de către gospodăria țărănească și întreprinderea individuală în cazul decesului unicului fondator

Conform prevederilor art. 14 pct. 1) din Legea cu privire la antreprenoriat și întreprinderi nr. 845 din 3 ianuarie 1992, întreprindere individuală este întreprinderea care aparţine cetăţeanului, cu drept de proprietate privată, sau membrilor familiei acestuia, cu drept de proprietate comună. Patrimoniul întreprinderii individuale se formează pe baza bunurilor cetăţeanului (familiei) şi altor surse care nu sunt interzise de legislaţie.

În agricultură există un singur tip de întreprindere individuală – gospodăria ţărănească (de fermier).
Detalii
21
09 2017
3992

Soluții juridice pentru a încasa banii de la debitori într-un termen scurt şi fără mult efort

Adresarea cu o acțiune în instanța de judecată reprezintă una dintre modalitățile prin care persoanele fizice şi juridice pot să-şi apere drepturile încălcate sau contestate, libertățile şi interesele legitime. Deşi judecarea cauzelor trebuie să aibă loc într-un termen rezonabil, de multe ori examinarea unei acțiuni în procedură judiciară durează destul de mult, fie din cauza suprasolicitării instanțelor sau ca urmare a altor circumstanțe obiective sau subiective. Anume din acest considerent, pentru examinarea anumitor categorii de pricini, legiuitorul din Republica Moldova a reglementat o procedură simplificată prin care persoanele îşi pot apăra drepturile şi interesele într-un termen mai scurt şi cu mai puțin efort.
Detalii
09
08 2017
536

Despre impozitarea dividendelor neachitate acționarilor unei entități cu cota-parte a statului

Societatea pe acțiuni „Universul” SRL, în capitalul social al căreia statul deține cota sa parte, pe parcursul a trei perioade fiscale nu a efectuat achitări sub formă de dividende în folosul acționarilor săi, astfel formând datorii față de aceștia. Urmează acestea să fie supuse în conformitate cu prevederile legislației în vigoare unor impozitări?

În conformitate cu prevederile art. 12 pct. 3) din CF, dividend constituie venitul obținut din repartizarea profitului net între acționari (asociați) în conformitate cu cota de participație depusă în capitalul social, cu excepția venitului obținut în cazurile lichidării complete a agentului economic conform art. 57 alin. (2) din CF.
Detalii
04
08 2017
456

Moldova achită cotizaţiile de membru al organizaţiilor internaţionale

Republica Moldova urmează să achite circa 120 mil. lei unui șir de organisme internaționale și regionale.

În cadrul ședinței Executivului din 2 august, cabinetul de miniștri a susținut Hotărârea cu privire la achitarea din bugetul de stat pentru anul 2017 a cotelor de membru și a datoriilor Republicii Moldova față de organismele internaționale și regionale.
Detalii
16
06 2017
376

18. (33.1.13) În ce cazuri și cum se aplică urmărirea datoriei debitoare?

Conform prevederilor art. 205 din Codul fiscal, urmărirea datoriei debitoare de la persoane care au sediu în Republica Moldova se face în baza listei debitorilor, prezentate de contribuabil, sau a altor informaţii de care dispune Serviciul Fiscal de Stat. În conformitate cu tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte, pot fi urmărite datoriile debitoare de la persoane din străinătate, precum şi de la debitorii autohtoni în beneficiul contribuabililor străini.
Detalii