30
09 2021
285

Achiziționarea serviciilor de transport internațional de la nerezidenți

O persoană juridică rezidentă achiziționează servicii de transport internațional de la un nerezident (rezident al României).  Urmează a fi impozitate aceste venituri în Republica Moldova? Ce dări de seamă fiscale urmează a fi prezentate?

 

 În conformitate cu prevederile art.70 din CF, întregul venit al contribuabilului nerezident se împarte în venit obţinut:

a) în RM din activităţi de întreprinzător sau din munca prin contract (acord) de muncă;

b) peste hotarele RM din activităţi de întreprinzător sau din munca prin contract (acord) de muncă.


Detalii

29
09 2021
626

Sancționarea persoanei fizice pentru nedeclararea veniturilor și neonorarea obligațiilor fiscale

Potrivit prevederilor Сodului fiscal, dreptul de a prezenta declaraţia cu privire la impozitul pe venit îl au toţi contribuabilii, iar obligația – persoanele fizice care au obligaţii privind achitarea impozitului (art.83 din CF). Neprezentarea declarației este calificată drept încălcare fiscală, pentru care contribuabilul este tras la răspundere, inclusiv persoana fizică care nu practică activitate de întreprinzător (în continuare – persoană fizică).
 
Totodată, în cazul în care PF este lipsită de capacitate de exerciţiu sau are capacitate de exerciţiu restrânsă, pentru încălcarea fiscală săvârşită de el poartă răspundere (în funcţie de obiectul impozabil, de obligaţia fiscală şi de bunurile contribuabilului) reprezentantul său legal
Detalii
21
09 2021
215

CNAS: termenul limită de achitare a contribuțiilor expiră la 27 septembrie

Casa Naţională de Asigurări Sociale reaminteşte că, ținând cont de prevederile art. 389 din Codul civil nr. 1107/2002 (dacă ultima zi a termenului este o zi de duminică, de sâmbătă sau o zi care, în conformitate cu legea în vigoare, la locul executării obligaţiei este zi de odihnă, termenul expiră în următoarea zi lucrătoare) data de 27 septembrie 2021 reprezintă termenul limită de declarare şi de plată a contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii la bugetul asigurărilor sociale de stat.
 
În conformitate cu anexa nr. 1 la Legea nr. 489/1999 privind sistemul public de asigurări sociale:


Detalii

13
09 2021
496

CNAS: calitatea datelor furnizate de plătitori influenţează direct dreptul la prestaţii sociale

Pe parcursul ultimilor ani datele din Dările de seamă privind reţinerea impozitului pe venit, a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală şi contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii calculate Forma IPC18/21 sunt expediate de către Serviciul Fiscal de Stat (SFS) şi preluate ulterior de către Casa Naţională de Asigurări Sociale (CNAS) conform cadrului normativ. Totodată, se constatată situaţii când angajatorii nu respectă normele stabilite de declarare a venitului asigurat şi contribuţiilor de asigurări sociale pentru angajaţi.
 
Dat fiind faptul că prima parte a tabelului nr. 2 din Darea de seamă IPC21 include datele pe fiecare persoană asigurată cu privire la venitul asigurat şi contribuţiile de asigurări sociale,
Detalii
22
07 2021
354

Termenul de declarare și achitare a CAS expiră pe 26 iulie

Casa Naţională de Asigurări Sociale reaminteşte că, ținând cont de prevederile Codului civil, dacă ultima zi a termenului de prezentare a dării de seamă și achitare a obligației este o zi de duminică, de sâmbătă sau o zi care, în conformitate cu legea în vigoare, la locul executării obligaţiei este zi de odihnă, termenul stabilit expiră în următoarea zi lucrătoare. Astfel, data de 26 iulie 2021 reprezintă termenul limită de declarare şi de plată a contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii (CAS) la bugetul asigurărilor sociale de stat.
 

Categoriile plătitorilor sunt stabilite în anexa nr. 1 la Legea nr. 489/1999 privind sistemul public de asigurări sociale:

09
04 2021
377

(29.3.1.26) Care este modalitatea de declarare şi achitare a impozitului pe venit de către cabinetul avocatului?

Conform art.30 din Legea cu privire la avocatură nr.1260-XV din 19.07.2002, în cabinetul avocatului îşi exercită profesia un singur avocat (fondatorul cabinetului). Cabinetul avocatului activează şi se prezintă în raporturile juridice ca persoană fizică.

        Articolul 5 pct.362 din Codul fiscal stabileşte, că activitate profesională în sectorul justiţiei constituie activitatea permanentă, desfăşurată în cadrul formelor de organizare a activităţii prevăzute de lege de către avocat, avocat-stagiar, notar public, executor judecătoresc, administrator autorizat, mediator, expert judiciar în cadrul biroului de expertiză judiciară.


Detalii

16
03 2021
461

Impozitarea și declararea veniturilor obținute din locațiunea imobilelor în străinătate

Studiu de caz: Persoana fizică X,  cetățean și rezident fiscal  al Republicii Moldova, a obținut în anul 2020 venituri din locațiunea unui apartament în străinătate, care îi aparține cu drept de proprietate, în sumă de trei mii euro. Urmează a fi declarate aceste venituri și în Republica Moldova?
 
Potrivit prevederilor alin. (1) art.14 din Codul fiscal, obiect al impunerii cu impozitul pe venit pentru persoanele fizice rezidente cetăţeni ai RM care nu desfăşoară activitate de întreprinzător îl constituie venitul din orice surse aflate în afara RM pentru activitatea în RM, cu excepţia deducerilor şi scutirilor la care au dreptul, precum și venitul din investiţii şi financiar din orice surse aflate în afara RM.
 


Detalii

03
02 2021
333

Veniturile avocaților: constatare, impozitare și declarare

Program:

1. Baza legislativ-normativă ce reglementează activitatea avocaților/avocaților stagiari
2. Tipuri de venituri și cheltuieli aferent activității avocaților/avocaților stagiari. Modalitatea de documentare a acestora
3. Declararea veniturilor avocaților/avocaților stagiari
4. Contribuții de asigurări sociale de stat și primele de asigurare medicală obligatorie ale avocaților/avocaților stagiari
5. Studii de caz.


Detalii
28
01 2021
1553

IPC21: declararea corectă a unor funcții de adjuncți

Casa Națională de Asigurări Sociale informează că, începând cu 1 februarie 2021, la completarea tabelului nr. 2 din Darea de seamă IPC 21 a apărut oportunitatea de declarare a derivatelor pentru codurile funcțiilor din Clasificatorul profesiilor din Republica Moldova. De menţionat că, această opțiune a fost realizată la solicitarea contabililor din mai multe entități economice, reprezentanți ai mediului de afaceri.
 
În perioadele anterioare nu a existat posibilitatea de declarare corectă a unor funcții de adjuncți, spre exemplu, contabil șef-adjunct, director-adjunct etc. Imposibilitatea indicării acestor coduri duce la denaturarea informației reflectate în conturile persoanelor asigurate.
Detalii
29
12 2020
829

Consecințele declarării eronate a premiului anual în cazul aflării angajatului în concediu de maternitate sau îngrijire a copilului

Ținând cont de prevederile Hotărârii Guvernului nr. 811 din 11 noiembrie 2020 privind acordarea premiului anual personalului din unitățile bugetare pentru rezultatele activității în anul 2019 și abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 180/2013, constatăm unele neclarităţi ce ţin de reflectarea sumelor premiului anual în Darea de seamă IPC 18 pentru persoanele care nu au calculate salariu în luna acordării premiului anual din motiv de aflare în concediu de maternitate sau concediu de îngrijire a copilului până la vârsta de 3 ani.
 
Există situaţii în care angajatul a activat parţial pe parcursul anului 2020, iar în luna acordării premiului anual nu a realizat activitate şi nu a fost remunerat din motiv de aflare în concediu de maternitate sau îngrijire a copilului.
Detalii