08
06 2022
1528

Reflectarea în CET18 a venitului primit în străinătate

Va fi obligată persoana fizică rezidentă cetățean al Republicii Moldova să reflecte în Declarația persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit (formularul CET18) venitul sub formă de dobândă primit de peste hotarele Republicii Moldova? 

 Potrivit art. 13 alin. (1) lit. c) din CF subiecți ai impunerii sunt persoanele fizice rezidente cetățeni ai Republicii Moldova care nu desfășoară activitate de întreprinzător și obțin venit din investiții și financiar din orice surse aflate în afara RM. 


Detalii

28
02 2022
1581

Contabilitatea creanţelor şi datoriilor entității în scheme. Dobânzile, revedențele, dividendele calculate

Veniturile entității sub formă de dobânzi reprezintă venituri din utilizarea numerarului sau a echivalentelor acestuia, precum şi din deţinerea obligașiunilor  şi a altor sume datorate entităţii.

În următorul articol, elaborat în formă de scheme, autorii Georgeta Covaliov-Rusu și Olga Donciu, oferă mai multe detalii despre particularitățile contabilității privind dobânzile, redevențele și dividendele calculate.


Detalii

25
02 2022
1243

Declararea de către cetățeni a conturilor deschise în străinătate

Diversificarea investițiilor pe piețele de capital străine, obținerea unor venituri sub forma dobânzilor bancare pentru banii depozitați sau obținerea unor prestații sociale într-un stat străin (ex. alocația de stat pentru copiii sub vârsta de 18 ani). Acestea reprezintă câteva motive pentru care cetățenii deschid diferite tipuri de conturi în străinătate, iar extinderea procesului de globalizare, liberalizarea circulației cetățenilor în străinătate, digitalizarea serviciilor și simplificarea accesului la diferite platforme de investiții peste hotare creează premise favorabile în acest sens.


Detalii

07
02 2022
255

Producătorii agricoli pot beneficia de compensarea ratei dobânzii la credite

Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură reamintește că, în scopul sporirii productivității și competitivității agriculturii prin asigurarea producătorilor agricoli la resurse financiare, prin intermediul Submăsurii 1.7. Stimularea creditării producătorilor agricoli de către băncile comerciale și instituțiile financiare nebancare, agricultirii pot beneficia de sprijin financiar prin compensarea ratei dobânzii la creditele accesate la băncile comerciale și organizații de creditare nebancară înregistrate pe teritoriul Republicii Moldova.
 


Detalii

23
08 2021
1209

Venitul sub formă de dobândă și scutirea personală

Persoana fizică care nu desfășoară activitate de întreprinzător are grad de dizabilitate și nu este angajată în câmpul muncii, dar deține un depozit bancar de la care obține venit sub formă de dobândă. Poate aceasta să utilizeze scutirea sa personală în cazul reținerii finale la sursa de plată?

 În conformitate cu prevederile art. 901 alin. (37) și alin. (4) din Codul fiscal (CF), băncile,  asociaţiile de economii și împrumut, precum și emitenţii de valori mobiliare corporative reţin un impozit în mărime de 3% din dobânzile achitate în folosul persoanelor fizice rezidente. Reţinerea finală a impozitului scutește beneficiarul veniturilor obținute din dobânzi, de la includerea lor în componenţa venitului brut, precum și de la declararea acestora.


Detalii

26
05 2021
313

29.1.6.2.18 În care rînd al Dării de seamă privind reţinerea impozitului pe venit, a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală şi a contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii calculate (Forma IPC21) urmează să se reflecte veniturile sub formă de dobîndă, precum și impozitul reținut la sursa de plată conform art. 89 din Codul fiscal?

Veniturile persoanei fizice, obținute sub formă de dobînzi, precum și impozitul pe venit reținut la sursa de plată conform art. 89 din Codul fiscal, urmează să se reflecte în Darea de seamă privind reţinerea impozitului pe venit, a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală şi a contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii calculate (Forma IPC21) în rîndul cu codul 21 „Dobînzi, art. 89 din Codul fiscal” (codul sursei de venit - DOB).


Detalii

13
04 2021
593

(29.2.6.25) Cum se vor impozita sumele, achitate persoanei fizice, de către persoanele juridice altele decît cele specificate în art.90/1 alin.(3/7) din Codul fiscal, sub formă de dobîndă în baza contractului de împrumut?

 În conformitate cu prevederile art.89 din Codul fiscal, fiecare plătitor, menţionat la art.90 din Codul fiscal, de dobînzi în folosul persoanelor fizice, cu excepţia celor efectuate în folosul întreprinzătorilor individuali şi al gospodăriilor ţărăneşti (de fermier), este obligat să reţină din fiecare dobîndă şi să achite ca parte a impozitului o sumă egală cu 12% din plată. 


Detalii

07
04 2021
1014

(29.1.1.9) Se consideră ca sursă de venit impozabilă cu impozitul pe venit, acordarea de către angajator a împrumutului fără dobândă în folosul angajatului?

 În conformitate cu prevederile art. 18 lit. c) din Codul fiscal, plăţile pentru munca efectuată şi serviciile prestate (inclusiv salariile), facilităţile acordate de patron, onorariile, comisioanele, primele şi alte retribuţii similare, se consideră surse de venit impozabile, care se includ în venitul brut.


Detalii

03
04 2021
385

(29.1.3.1.15) Cum se determină cuantumul provizioanelor destinate acoperirii creanțelor ce țin de nerecuperarea ratelor și neachitarea dobînzilor de leasing?

 În conformitate cu prevederile art. 31 alin. (4) din Codul fiscal, organizaţiilor de creditare nebancară li se permite deducerea provizioanelor destinate acoperirii eventualelor pierderi ce ţin de nerestituirea creditelor nebancare şi neachitarea dobânzilor aferente şi acoperirii creanţelor ce ţin de nerecuperarea ratelor şi a dobânzilor de leasing financiar în limita provizioanelor calculate conform regulamentelor Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare.

25
01 2021
733

Cererile de acordare a subvenţiei pentru dobânzile la creditele bancare şi/sau nebancare pot fi depuse până la 1 februarie 2021

La data de 1 februarie 2021 expiră termenul de depunere a Cererii de acordare a subvenţiei pentru dobânzile la creditele bancare şi/sau nebancare contractate în perioada 1 mai 2020 – 31 decembrie 2020. Data depunerii Cererii se consideră data înregistrării acesteia la Direcţia generală de administrare fiscală de la locul de deservire sau la Direcţia generală administrare contribuabili mari a Serviciului Fiscal de Stat, după caz.


Detalii