04
06 2021
342

Registrul fiscal de stat: evidența persoanelor fizice nerezidente

Actul, prin care se confirmă faptul identificării persoanei fizice nerezidente în Registrul fiscal de stat prin numărul de identificare de stat (IDNP), precum și certificatul de atribuire a codului fiscal va fi eliberat contribuabilului de către Serviciul Fiscal de Stat în termen de trei zile lucrătoare de la data depunerii cererii corespunzătoare. Autoritatea fiscală a publicat modificările în Instrucțiunea privind evidența contribuabililor, aprobată prin Ordinul SFS nr.352/2017.
 
Necesitatea elaborării Ordinului nr.288 al SFS din 27 mai curent a fost condiționată de modificările1 operate în Codul fiscal (art.162 alin.7) prin Legea nr.257/2020 și care au intrat în vigoare la 1 ianuarie 2021.  
 


Detalii

26
03 2021
411

Stingerea prin scădere și luare la evidență specială a obligației fiscale în cazul schimbării razei de deservire a contribuabilului

La transferul contribuabilului în altă rază de deservire, subdiviziunea Serviciului Fiscal de Stat, în cazul deciziilor ce țin de stingerea prin scădere a obligațiilor fiscale (inclusiv a căror executare silită este imposibilă) şi luarea acestora la evidenţă specială și cele ce se referă la restabilirea sumelor stinse prin scădere a obligaţiilor fiscale și luate la  evidență specială, va asigura aplicarea prevederilor art. 96 din Instrucțiunea privind evidența contribuabililor 1.
 
 


Detalii

16
02 2021
347

Proiectul modificărilor în Instrucțiunea privind evidența contribuabililor

Din 1 ianuarie 2021 a intrat în vigoare noua redacție a art. 167 din Codul fiscal, acesta fiind suplinit prin Legea nr. 257/2020 cu noțiunea  conturi de plăți. Articolul respectiv reglementează obligaţiile în cazul deschiderii, modificării sau închiderii conturilor bancare a părților implicate, inclusiv atribuțiile Serviciului Fiscal de Stat în cazul evidenței conturilor contribuabililor în instituţiile financiare (sucursalele sau filialele acestora).
 
Respectiv, cont bancar și /sau de plăți constituie un cont deschis în una din băncile (sucursala acesteia) din RM sau din străinătate și/sau din societățile de plată autorizare de Banca Națională a Moldovei participante la
Detalii
06
10 2020
529

Digitalizarea documentelor simplifică evidența contribuabililor

În scopul excluderii necesității transmiterii dosarelor contribuabililor din subdiviziunea Serviciului Fiscal de Stat, autoritatea fiscală a operat modificări în Instrucțiunea privind evidența contribuabililor aprobată prin Ordinul nr. 352 din 28 septembrie 2017.
 
Noile prevederi vor fi aplicate în următoarele situații:
a) depunerea cererii privind modificarea activității de către contribuabilii care nu sunt supuşi înregistrării de stat;
b) primirea informației de la organele abilitate cu dreptul de înregistrare de stat privind schimbarea sediului în cazul contribuabililor supuși înregistrării de stat;
c) includerea contribuabilului în lista agenților economici contribuabili mari.

Detalii
05
06 2019
3168

Instrucțiunea privind evidența contribuabililor, modificată

La înregistrarea subdiviziunilor impozabile, contribuabilul nu va mai anexa la cererea privind înregistrarea/lichidarea și suspendarea subdiviziunilor/obiectelor impozabile confirmarea eliberată de către primărie, în care se indică suprafaţa terenului (ha), în cazul în care acesta deţine mai multe contracte de arendă asupra pământului. În Monitorul Oficial din 31 mai curent a fost publicat Ordinul nr. 216 al Serviciului Fiscal de Stat din 17 mai 2019.

Potrivit Ordinului, pct.106 din Instrucțiunea privind evidența contribuabililor se exclude. Astfel, la subdiviziunea SFS de la locul de deservire al contribuabilului sau prin SIA „e-Cerere” modulul „Înregistrarea on–line a subdiviziunilor”, contribuabilul va transmite doar cererea privind înregistrarea/ lichidarea și suspendarea subdiviziunilor/obiectelor impozabile, fără atașarea documentelor confirmative – contractele de posesie, locaţiune, chirie, arendă, folosinţă etc.
Detalii
22
04 2019
2202

Modificări în Instrucțiunea privind evidența contribuabililor

Organizațiile necomerciale, activitatea profesională în sectorul justiției, întreprinderile cu statut de persoană juridică și întreprinzătorii individuali, dar și persoanele fizice cetăţeni ai RM vor fi supuse înregistrării de stat de entitățile abilitate cu acest drept, anterior fiind indicată Agenția Servicii Publice. Serviciul Fiscal de Stat a publicat în MO de vineri, 19 aprilie, Ordinul nr.142 din 29 martie curent cu privire la modificarea Instrucțiunii privind evidența contribuabililor, aprobată prin Ordinul SFS nr.352 din 28 septembrie 2017.

Totodată, Ordinul prevede că, pentru persoanele fizice nerezidente (cetăţeni străini şi apatrizi), persoanele juridice nerezidente care nu dispun de obiecte impozabile pe teritoriul RM şi nu au obligaţii fiscale, codul fiscal va reprezenta seria, numărul și codul indicat în
Detalii
19
06 2017
2177

Referitor la eliberarea facturii fiscale pentru o livrare impozabilă pe teritoriul țării

O companie rezidentă a Republicii Moldova intenționează să procure bunuri mobile de la o companie nerezidentă care deține cu titlu de proprietate bunuri mobile păstrate pe teritoriul Republicii Moldova.

Luând în considerare faptul că plata se face în adresa nerezidentului
, iar bunurile deținute de acesta cu titlu de proprietate sunt stocate pe teritoriul Republicii Moldova, poate nerezidentul să elibereze o nouă factură fiscală pe livrarea aceasta?
Detalii
25
09 2017
11587

Unele aspecte ce țin de înregistrarea subdiviziunilor

Articolul 5 pct. 29) din CF stabileşte noţiunea de subdiviziune, care reprezintă unitate structurală a întreprinderii, instituţiei, organizaţiei (filială, reprezentanţă, sucursală, secţie, magazin, depozit etc.), situată în afara locului ei de reşedinţă de bază, care exercită unele din atribuţiile acesteia.
Detalii