24
03 2022
209

Agenția Rezerve Materiale va putea emite decizii executorii

Bunurile și mijloacele bănești ale operatorilor economici, care au admis consumul neautorizat al rezervelor de stat și de mobilizare sau ale celor care au stocat bunurile într-o cantitate mai mică decât cea stabilită, ar putea fi sechestrate până la restituirea integrală a stocurilor diminuate. Acțiunea va fi întreprinsă de Agenția Rezerve Materiale ce va putea emite decizii executorii, care vor permite sesizarea executorilor judecătorești și aplicarea sechestrelor. Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative a fost aprobat cu vot unanim de către membrii Comisiei securitate națională, apărare și ordine publică. Scopul documentului este aducerea cadrului normativ în conformitate cu prevederile Legii nr. 104/2020 cu privire la rezervele de stat și de mobilizare și prevenirea riscurilor de prejudiciere a intereselor statului.


Detalii

17
02 2022
280

Soldul mijloacelor bănești la conturile CNAS la 1 februarie

Datele din Raportul operativ privind executarea bugetului asigurărilor sociale de stat publicat de Casa Națională de Asigurări Sociale denotă că, în luna ianuarie a anului 2022, în BASS au fost acumulate venituri în sumă totală de 3188,7 mil. lei sau 10,2% din planul anual stabilit de 31224,2 mil. lei.
 
Contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii s-au acumulat în sumă de 1311,6 mil. lei sau 7,1% din suma anuală prevăzută de 18367,7 mil. lei. Suma contribuţiilor de asigurări sociale de stat acumulate în perioada raportată a înregistrat o creştere cu 215,0 mil. lei sau cu 19,6% faţă de indicatorul respectiv, realizat în perioada similară a anului 2021.


Detalii

12
01 2021
445

Executarea veniturilor BASS în anul 2019

Ordinul nr.278-A al Casei Naționale de Asigurări Sociale din 24 decembrie 2020 cu privire la publicarea Raportului privind executarea bugetului asigurărilor sociale de stat în anul 2019 se regăsește pe paginile Monitorului Oficial al RM din 8 ianuarie 2021. Indicatorii BASS care inițial au fost stabiliți la venituri și cheltuieli în sumă de 21427381,2 mii de lei, pe parcursul anului 2019 au fost modificați, veniturile fiind aprobate în sumă de 21869879,9 mii de lei, iar cheltuielile – în sumă de 21886893,8 mii de lei, cu un deficit de 17013,9 mii lei.
 
Conform Raportului, la situația de 1 ianuarie 2020 veniturile BASS au fost executate în sumă de 21748348,6 mii lei, cu 9,9% mai mult față de anul precedent și cu 0,6% mai puțin față de prevederile anuale precizate.
Detalii
01
10 2020
692

Executarea bugetului de stat în semestrul I

Executarea bugetului de stat în semestrul I al anului curent a fost afectată de pandemie, care a avut  impact asupra economiei și a populației. Totodată, pentru a asigura ajustarea rapidă a priorităților de finanțare la noile circumstanțe, în luna aprilie au fost operate modificări în Legea bugetului de stat pentru anul 2020.
 
În cadrul ședinței din 30 septembrie curent, Guvernul a aprobat proiectul  hotărârii pentru aprobarea Raportului semianual privind executarea bugetului public național și a componentelor acestuia pe anul 2020. Astfel, la situația din 30 iunie 2020, bugetul de stat a fost executat la partea de venituri în sumă de 17 524,5 mil. lei, la cea de cheltuieli – 22 318,3 mil. lei, iar deficitul bugetar a constituit 4793,8 mil. lei.

Detalii
25
03 2020
788

Veniturile BASS au depăşit cheltuielile

În primele două luni ale anului 2020 în bugetul asigurărilor sociale de stat au fost acumulate venituri în sumă de 4557,1 mil. lei, ceea ce reprezintă o executare a prevederilor anuale (23491,0 mil. lei) la nivel de 19,4%. Casa Națională de Asigurări Sociale a prezentat raportul operativ privind executarea BASS.

Astfel, au fost acumulate contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii în sumă de 2292,7 mil. Lei sau 15,5% comparativ cu suma anuală prevăzută de 14779,3 mil. lei. Faţă de indicatorul realizat în perioada similară a anului 2019, suma contribuţiilor a înregistrat o creştere cu 218,0 mil. lei sau cu 10,5%.
Detalii
20
06 2018
1667

Cazurile suspendării executării unui document executoriu a cărui executare a fost iniţiată

Parcursul executării silite, instanţa de judecată are obligaţii legate de asigurarea cursului executării silite. Printre acestea sunt:

  • eliberarea titlului executoriu (art. 12, 13 Cod de executare);
  • prezentarea documentul executoriu spre executare (art. 15 alin. (2, 3) Cod de executare (CE));
  • eliberarea duplicatului titlului executoriu (art. 19 CE);
  • soluţionarea cererii creditorului privind repunerea în termenul de prescripţie (art. 18 CE);

Detalii
14
08 2017
1514

Unele aspecte privind interacțiunea Serviciului Fiscal de Stat cu executorii judecătorești în procesul de executare silită

Regula principală în materie de executare a obligațiilor față de bugetul public național este reprezentată de executarea de bună voie și cu bună voință de către contribuabil a obligației fiscale, prin efectuarea plății pe deplin și în termenul legal consfințit de cadrul de reglementare în vigoare.

Totuși, dacă contribuabilul nu execută obligația sa, în mărimea stabilită, creditorul, adică Serviciul Fiscal de Stat, pentru a valorifica dreptul pe care îl deține în raport cu contribuabilul, recurge la pârghiile pe care legislația în vigoare i le pune la dispoziție, pentru a-l sili la executarea obligațiilor pecuniare față de bugetul public național. În acest sens, Serviciul Fiscal de Stat va cere executarea silită a obligațiilor fiscale restante prin modalitățile statuate de cadrul legal în vigoare.
Detalii
14
06 2017
721

5. (32.1.19) Care termen de stingere a obligației fiscale ?

Art. 129 alin. (8) in Codul fiscal statuează:

Termen de stingere a obligaţiei fiscale – perioadă, stabilită conform legislaţiei fiscale, în care trebuie să fie executată obligaţia fiscală, incluzând şi ultima sa zi în orele de program ale Serviciului Fiscal de Stat. Dacă ultima zi a perioadei este una de odihnă, se va considera o ultimă zi prima zi lucrătoare care urmează după ziua de odihnă.
În cazul prezentării dărilor de seamă în format electronic, ultima zi se consideră ziua deplină.

În mod analogic se determină şi termenele de executare a altor acţiuni prevăzute de legislaţia fiscală
Detalii