10
08 2022
116

Mecanismul REP va fi implementat gradual

Transportul deșeurilor pe teritoriul Republicii Moldova de la/către operatorii instalației de valorificare și/sau activității de gestionare a deșeurilor care nu dețin autorizația de mediu pentru gestionarea deșeurilor, pentru a justifica trasabilitatea deșeurilor transferate, va fi interzis. În „Monitorul oficial” din 5 august curent a fost publicată Legea nr. 217 din 21.07.2022 ce conține un șir de modificări la Legea nr. 1515/1993 privind protecția mediului înconjurător și la Legea nr. 209/2016 privind deșeurile.


Detalii

21
06 2022
268

Gestionarea deșeurilor: de la depozitare la incinerare

Instalaţiile de incinerare a deşeurilor vor fi concepute, echipate, construite şi exploatate astfel încât, chiar în condiţiile cele mai nefavorabile, după ultima admisie de aer de combustie, gazele rezultate din incinerarea deşeurilor să fie aduse, în mod controlat şi omogen, la o temperatură de cel puţin 850°C, timp de cel puţin două secunde.
 
Măsura este prevăzută în proiectul  regulamentul privind incinerarea și coincinerarea deșeurilor, ce urmează a fi aprobat prin hotărâre de Guvern. documentul fiind examinat în cadrul ședinței secretarilor generali din 16 iunie curent.


Detalii

11
05 2022
351

Gestionarea deșeurilor. Proiectul Metodologiei de stabilire a tarifelor

Ministerul Mediului propune instituirea cadrului metodologic unic pentru stabilirea tarifelor la unele servicii publice de gospodărie comunală din domeniul gestionării deșeurilor municipale, precum și pentru a eficientiza și uniformiza procesul de elaborare, calculare și aprobare a tarifelor la aceste servicii de către autoritățile administrației publice locale. În acest context, a fost elaborat proiectul Metodologiei privind calcularea tarifelor pentru unele servicii publice de gospodărie comunală din domeniul gestionării deșeurilor (Metodologia) care a fost examinat în cadrul ultimei ședințe a secretarilor de stat, documentul considerându-se ca fiind pregătit pentru inițierea procedurii de avizare/expertizare și consultare publică.


Detalii

11
04 2022
244

Sancționarea încălcării regulilor de gestionare a deșeurilor. Noi prevederi

Nerespectarea cerințelor de gestionare a deșeurilor periculoase cu referire la etichetarea, ambalarea, clasificarea, amestecarea cu alte categorii de deșeuri sau colectarea, transportarea și depozitarea lor temporară ar putea fi sancționată cu amendă de la 100 la 180 UC aplicată persoanei juridice, cu sau fără privarea de dreptul de a desfășura o anumită activitate pe un termen de la 6 luni la un an.
 
În prima lectură, cu 55 de voturi,  a fost aprobat proiectul de lege de modificare a Codului contravențional, ce are ca scop contracararea unor fenomene prin care se încalcă drepturile constituționale ale persoanei fizice, se atentează la sănătate populației sau la ordinea și securitatea publică.


Detalii

28
01 2022
349

Gestionarea deșeurilor: proiectul metodologiei de calculare a tarifelor pentru serviciul public

Tarifele pentru serviciile publice de gestionare a deșeurilor se calculează de către operatori pentru fiecare localitate în parte (grup de localități în cazul cooperării inter-municipale) și se aprobă de către autoritățile administrației publice locale prin decizia consiliului local. 
 
Ministerul Mediului propune pentru consultări publice proiectul hotărârii de Guvern cu privire la aprobarea metodologiei privind calcularea tarifelor pentru unele servicii publice de gospodărie comunală din domeniul gestionării deșeurilor.
 


Detalii

10
11 2021
704

Reglementarea gestionării vehiculelor scoase din uz

Asigurarea unei rețele de colectare/valorificare a vehiculelor scoase din uz, a posibilității ca ultimul deținător al vehiculului să îl poată preda gratuit unei unități de colectare, precum și extinderea reutilizării și reciclării materialelor din vehiculul uzat sunt obiectivele Strategiei naționale de gestionare a deșeurilor pentru anii 2013-2027. 
În acest sens, Ministerul Mediului a elaborat proiectul Regulamentului privind gestionarea vehiculelor scoase din uz, care urmează a fi aprobat prin hotărâre de Guvern, proiectul fiind examinat în cadrul ședinței Grupului de lucru al Comisiei de stat pentru reglementarea activității de întreprinzător din 9 noiembrie 2021.
 


Detalii

08
10 2021
662

„Poluatorul plătește”: gestionarea deșeurilor de anvelope uzate

Ministerul Mediului propune implementarea în Republica Moldova a cadrului regulator în vederea consolidării capacităților instituționale de punere în aplicare a măsurilor de optimizare a colectării separate a deșeurilor de anvelope uzate, minimizarea eliminării acestora ca deșeuri municipale mixte, sporirea nivelului de reciclare a acestora, ceea ce va contribui la implementarea principiului „poluatorul plăteşte” și principiilor de precauție și prevenire.
 
În acest scop a fost elaborat proiectul Regulamentului privind gestionarea anvelopelor uzate, care urmează a fi examinat în cadrul ședinței Grupului de lucru al Comisiei de stat pentru reglementarea activității de întreprinzător ce va avea loc pe data de 12 octombrie.
Detalii
10
09 2021
511

Deșeurile de anvelope uzate. Măsuri de optimizare a colectării

În Republica Moldova poate fi interzisă comercializarea anvelopelor noi şi/sau anvelope uzate, care nu sunt omologate în conformitate cu prevederile legislației în vigoare și provenite de la agenți economici care nu sunt înregistraţi în Lista producătorilor, și eliminării prin depozitare a anvelopelor uzate. Normă este parte componentă a proiectul Regulamentului privind gestionarea anvelopelor uzate înaintat de către Ministerul Mediului pentru consultări publice.
 

Documentul care are drept obiectiv implementarea unui cadru regulator în vederea consolidării capacităților instituționale de punere în aplicare a măsurilor de optimizare a colectării separate a deșeurilor de anvelope uzate,
Detalii

06
09 2021
349

Principiul „poluatorul plătește”: aplicarea mecanismului REP

La momentul actual în Republica Moldova se constată lipsa unui act normativ care ar reglementa gestionarea deşeurilor de uleiuri uzate, în scopul protecţiei mediului şi a sănătăţii populaţiei, cu respectarea acordurilor internaţionale la care țara noastră este parte. Aprobarea Regulamentului privind gestionarea uleiurilor uzate va asigura punerea în aplicare a Legii privind deșeurile, precum și va contribui la tranziția către o economie circulară, potrivit analizei impactului de reglementare a proiectului hotărârii de Guvern pentru aprobarea Regulamentului privind gestionarea uleiurilor uzate. Documentul a fost examinat în cadrul ședinței Grupului de lucru al Comisiei de stat pentru reglementarea activităţii de întreprinzător.


Detalii

12
07 2021
505

Curtea de Conturi: auditul managementului deșeurilor din plastic

Lacunele cadrului juridic și lipsa colaborării la nivel interinstituțional tergiversează dezvoltarea unui sistem de management integrat al deșeurilor din plastic, care ar asigura o gestiune intercomună, eficace și durabilă a acestora, se menționează în Raportul Curții de Conturi privind auditul performanței de mediu în domeniul managementului deșeurilor din plastic. Hotărârea nr. nr. 26 din 21 iunie cu privire la raport a fost publicată în Monitorul Oficial din 9 iulie curent.
 
Misiunea de audit public extern a fost realizată în conformitate cu Programele activității de audit pe anii 2020-2021, având drept scop evaluarea măsurilor întreprinse de autoritățile responsabile de managementul deșeurilor din plastic
Detalii