11
08 2022
166

Modul de reflectare în contabilitate a terenului agricol – proprietatea fondatorului GȚ

În practică deseori se întâlnesc cazuri când persoana fizică, care desfășoară activitate de întreprinzător prin intermediul gospodăriei ţărăneşti (de fermieri), procură teren cu destinație agricolă în scopul utilizării acestuia în activitatea de întreprinzător. Totodată, terenul procurat nu este înregistrat după GȚ, ci reprezintă proprietatea persoanei fizice, fondatorul gospodăriei ţărănești (de fermieri). În asemenea condiții apare întrebarea cu privire la modul de reflectare în contabilitate a terenului agricol dat.


Detalii

11
08 2022
244

Impozitul pe bunurile imobiliare/impozitul funciar în cazul GȚ

Cum se aplică impozitul pe bunurile imobiliare/impozitul funciar în cazul gospodăriilor țărănești (de fermier) (GȚ) și care sunt termenele de achitare a impozitelor respective și de prezentare a dărilor de seamă corespunzătoare?

 

Prin bunuri imobiliare în scopul impozitării, potrivit art. 276 al CF, se subînțeleg terenurile, clădirile, construcțiile, apartamentele şi alte încăperi izolate, a căror strămutare este imposibilă fără cauzarea de prejudicii destinației lor. Impozitarea bunurilor imobiliare evaluate
Detalii

16
05 2022
960

Gospodăriile țărănești vor fi înregistrate la ASP

Începând cu 1 ianuarie 2023, Gospodăriile țărănești ar putea fi înregistrate de Agenția Servicii Publice (ASP), fiind exclusă această competență din atribuția primăriilor, în vederea uniformizării evidenței unităților de drept.
 
În Parlament este înregistrată inițiativa legislativă ce prevede operarea modificărilor în Legea nr. 1353/2000 privind gospodăriile țărănești și în Legea nr. 220/2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali, fiind propusă completarea noțiunii întreprinzător individual cu categoria gospodăriilor țărănești (de fermier).


Detalii

11
03 2022
1234

Procedura simplificată de radiere din Registre a GȚ inactive se va aplica din 1 mai 2022

Proiectul legii privind instituirea unor măsuri de susținere a activității gospodăriilor țărănești (de fermier), care a fost elaborat în scopul simplificării procedurii de radiere din Registrul gospodăriilor țărănești și din Registrul fiscal de stat a GȚ inactive, a fost votat în cadrul ședinței Parlamentului din 10 martie anul curent în prima și a doua lectură.
 
Prevederile proiectului vor fi puse în aplicare din 1 mai 2022 și presupun susținerea GȚ inactive prin anularea contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii în sumă fixă (CAS), a majorărilor de întârziere (penalităților) și a amenzilor calculate și neachitate până la data radierii, având în vedere că acestea, de facto, nu au desfășurat activitatea de întreprinzător.


Detalii

15
03 2022
1475

Declarația UNIF21 și beneficierea de munca zilierilor

  Care este tipul declarației ce urmează să prezinte Gospodăria Țărănească (GȚ), care nu este înregistrată ca plătitori de TVA și are 2 angajați, dar pe parcursul perioadei fiscale 2021 a beneficiat de munca a 5 zilieri ?
 
În conformitate cu art. 83 alin. (11) din Codul fiscal,  prin derogare de la prevederile art. 83 alin.(2) lit.d) din CF, întreprinzătorul individual sau gospodăria ţărănească (de fermier) al căror număr mediu anual de salariaţi pe parcursul întregii perioade fiscale nu depăşeşte 3 unităţi şi care nu sunt înregistraţi ca plătitori de TVA prezintă, nu mai târziu de data de 25 martie a anului următor anului fiscal de gestiune, o dare de seamă fiscală unificată (declaraţie) cu privire la impozitul pe venit.


Detalii

22
10 2021
2831

Procedura de lichidare a gospodăriilor țărănești (de fermier)

Gospodăria ţărănească (în continuare – GȚ) este o întreprindere individuală bazată pe proprietate privată asupra terenurilor agricole şi asupra altor bunuri, pe munca personală a membrilor unei familii (membri ai gospodăriei ţărăneşti), având ca scop obţinerea de produse agricole, prelucrarea lor primară, comercializarea cu preponderenţă a propriei producţii agricole. Noțiunea este definită în art. 2 alin. (1) din Legea nr.1353/2000 privind gospodăriile țărănești (de fermier).
 
Procedura de lichidare a unei gospodării țărănești (de fermier) (în continuare – GȚ) provoacă întrebări contribuabililor, fapt ce ne impune să venim astăzi cu unele explicații asupra subiectului.
Detalii
15
10 2021
661

Impozitul pe venit în cazul transmiterii fondatorilor GȚ lichidate a tehnicii agricole și altor echipamente

 Ca rezultat al înstrăinării terenurilor agricole ce au aparținut gospodăriei țărănești (GȚ) „X”, fondatorii acesteia au decis lichidarea GȚ și, respectiv, a apărut necesitatea transmiterii fondatorilor tehnicii agricole și altor echipamente. În cazul dat, apar sau nu anumite obligaţii fiscale aferente impozitului pe venit?

În contextul situaţiei examinate este necesar de menționat că, potrivit art. 14 alin. 1 din Legea cu privire la antreprenoriat și întreprinderi nr. 845-XII din 03.01.1992 (Legea nr. 845/1992), întreprindere individuală este întreprinderea care aparţine cetăţeanului, cu drept de proprietate privată, sau membrilor familiei acestuia, cu drept de proprietate comună.


Detalii
12
10 2021
873

Modul de aplicare a impozitului pe bunurile imobiliare și impozitului funciar în cazul gospodăriilor ţărăneşti

Subiecții și obiectele impunerii cu impozitul pe bunurile imobiliare/impozitul funciar, baza impozabilă, procedura și principiile stabilirii cotelor de impunere, de acordare a înlesnirilor, precum și modul de calculare, termenele de achitare și de prezentare a calculelor corespunzătoare impozitului pe bunurile imobiliare/impozitului funciar sunt determinate de titlul VI al Codului fiscal (CF) și de Legea nr. 1056/2000 pentru punerea în aplicare a titlului VI din Codul fiscal (în continuare – Lege).


Detalii

04
08 2021
1280

Gospodăria țărănească și repartizarea în avans a profitului înregistrat pentru anul de gestiune

Pe parcursul anului de gestiune gospodăria țărănească a înregistrat venit. Este aceasta în drept să repartizeze în avans profitul înregistrat pentru anul  de gestiune între fondator și membrii gospodăriei? Poate gospodăria țărănească să repartizeze profitul sub formă de dividende?

Conform art. 2 alin. (1) din Legea nr. 1353/2000 privind gospodăriile țărănești (de fermier) (Legea nr. 1353/2000), gospodăria ţărănească este o întreprindere individuală, bazată pe proprietate privată asupra terenurilor agricole (denumite în continuare - terenuri) și asupra altor bunuri, pe munca personală a membrilor unei familii (membri ai gospodăriei ţărănești), având ca scop obținerea de produse agricole, prelucrarea lor primară, comercializarea cu preponderență a propriei producții agricole.


Detalii

13
10 2020
1381

Regimul fiscal al transmiterii mijloacelor fixe fondatorului la lichidarea GȚ

În septembrie 2020 de către fondatorul unei gospodării țărănești a fost adoptată decizia de lichidare a GȚ. Ținând cont că la balanța întreprinderii respective se află mijloace fixe (tractor, plug etc.), la transmiterea acestora fondatorului urmare a lichidării GȚ se aplică impozit pe venit sau nu?

 

Conform alin. (2) art. 57 din CF, în cazul lichidării agentului economic, beneficiarii proprietății distribuite sunt tratați ca și cum ei și-au schimbat cotele de participație în capitalul agentului economic lichidat pe o sumă egală cu valoarea de piață a proprietății obținute.


Detalii