12
08 2022
369

Referitor la aspectele fiscale ce țin de unele plăți neimpozabile

Angajatorul a delegat salariații săi în scopul îndeplinirii obligaților de serviciu și le-a achitat diurna în conformitate cu modul stabilit de Guvern. Totodată, a fost necesară testarea salariaților în vederea depistării prezenței/absenței virusului SARS-CoV-2. Urmează a fi reflectate în darea de seamă lunară (forma IPC21) plățile menționate?

 

În conformitate cu prevederile art. 20 lit. d) și z18) din Codul fiscal, drept surse de venit neimpozabile care nu se includ în venitul brut constituie:


Detalii

03
08 2022
340

Regimul fiscal al plăților la lichidarea entității

Conform art.230 alin.(1) și alin.(6) din Codul civil (CC), în termen de 15 zile de la data expirării termenului de înaintare a creanţelor, lichidatorul este obligat să întocmească bilanţul provizoriu de lichidare, care să reflecte valoarea de bilanţ şi valoarea de piaţă a activelor inventariate, inclusiv creanţele înaintate şi validate de lichidator, precum şi cele nerecunoscute de lichidator şi/sau care se află pe rol în instanţa de judecată.

 

Lichidatorul, după executarea tuturor creanţelor creditorilor, întocmeşte bilanţul definitiv de lichidare şi, odată cu proiectul
Detalii

02
08 2022
248

Entitatea acordă burse private pentru studii în străinătate. Regimul fiscal

Care va fi regimul fiscal aplicat cheltuielilor suportate de entitate pentru acordarea burselor private pentru studiile în străinătate?

 

În conformitate cu art. 24 alin. (21) din Codul fiscal (CF) se permite deducerea cheltuielilor suportate pentru acordarea burselor private, în modul stabilit de Guvern.

 

 În acest sens, potrivit pct. 68 din Regulamentul cu privire la determinarea obligaţiilor fiscale aferente impozitului pe
Detalii

29
07 2022
234

Locațiunea bunurilor imobile prin intermediul Booking și Airbnb necesită achitarea impozitului pe venit

Serviciul Fiscal de Stat informează persoanele fizice care nu desfășoară activitate de întreprinzător și transmit în locațiune proprietate imobiliară altor persoane fizice prin utilizarea platformelor Booking, Airbnb și altele despre necesitatea onorării obligațiunilor fiscale aferent veniturilor obținute din această activitate.
 
Prevederile Codului fiscal stabilesc că, contribuabilii menționați supra sunt obligați să depună la SFS o Declaraţie-Cerere, conform Ordinului SFS nr. 622/2018 (anexa nr. 2),  în termen de 7 zile de la transmiterea în folosință/posesie a proprietății imobiliare. Declarația-Cerere poate fi descărcată aici.


Detalii

28
07 2022
1523

Impozitul pe venit achitat de persoanele fizice locatori a sporit cu 20%

În primele 6 luni ale anului 2022, încasările la impozitul pe venit de la persoanele fizice care transmit în locațiune bunuri imobile constituie 18,9 mil. lei, în creștere cu 20,1% față de perioada similară a anului precedent, comunică Serviciul Fiscal de Stat.
 
Urmare a acțiunilor de conformare voluntară și informare, în perioada de referință au fost identificate 3048 persoane fizice ce dau în locațiune/chirie bunuri imobile.
 
05
07 2022
681

Creșterea de capital: obligațiile fiscale ale persoanei fizice cu dublă cetățenie

Persoana fizică, având dubla cetățenie (a Republicii Moldova și Ucrainei) a înstrăinat un bun imobil ce îi aparținea pe teritoriul RM. La determinarea obligației fiscale, va fi în drept acesta să utilizeze scutirea personală?
 
Potrivit art. 33 din Codul fiscal, fiecare contribuabil (persoană fizică rezidentă) care are un venit anual impozabil mai mic de 360000 lei, cu excepţia veniturilor prevăzute la art.901 din CF, are dreptul la o scutire personală în cuantumul1 stabilit anual la art.33.
 


Detalii

28
06 2022
526

Obligațiile fiscale în cazul tranzacționării activelor de capital prin intermediul unui broker

Apare pentru persoana fizică obligația cu privire la impozitul pe venit aferent venitului obținut din comercializare activelor de capital prin intermediului unui broker, mijloacele bănești fiind păstrate pe contul brokerului?
 
Potrivit art.1472 alin.(1) din Codului civil, prin contractul de mandat o parte (mandant) împuterniceşte cealaltă parte (mandatar) de a o reprezenta la încheierea de acte juridice sau în alt mod de a afecta direct poziţia juridică a mandantului în raport cu un terţ, iar mandatarul, prin acceptarea mandatului, se obligă să acţioneze în numele şi pe contul mandantului.


Detalii

15
06 2022
583

Tratatele internaționale. Reținerea la sursa de plată a impozitului pe venit și primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală

Întreprinderea „X” a semnat un proiect ce prevede susținerea și promovarea tehnologiilor în domeniul energiei regenerabile în Republica Moldova, care cade sub incidența Hotărârii Guvernului nr. 246 din 08.04.2010 cu privire la modul de aplicare a facilităţilor fiscale și vamale aferente realizării proiectelor de asistenţă tehnică și investiţională în derulare, care cad sub incidenţa tratatelor internaţionale la care RM este parte (HG nr. 246/2010). Urmează a fi calculat și reținut impozitul pe venit la sursa de plată și prima de asigurare obligatorie de asistență medicală din plățile acordate angajaților - persoanelor fizice rezidente ale Moldovei,
Detalii

13
06 2022
488

Impozitul pe venit aferent activității rezidenților Portului internațional liber „Giurgiulești”

Este bine cunoscut faptul că, investițiile străine reprezintă o sursă importantă de creștere economică și ajută la crearea de locuri de muncă. În scopul creării unei  platforme importante în atragerea investițiilor străine, au fost create Zone economice libere1 (în continuare – ZEL). În același scop, au fost create Portul internațional liber „Giurgiuleşti” (denumit în continuare - PILG) și Aeroportul internațional liber „Mărculeşti”, care au un șir de particularități ale zonei economice libere.  Pentru realizarea obiectivelor asumate, statul a acordat atât ZEL, cât și celor 2 porturi internaționale regimuri preferențiale de stimulare a activității de întreprinzător prin oferirea de facilități de ordin fiscal și vamal.


Detalii