26
09 2022
175

Межевые дороги, расположенные на землях сельхозназначения и налог на недвижимое имущество

В соответствии с положениями лит. h) и лит. f) ч. (4) ст. 283 Налогового кодекса (НК), от налога на недвижимое имущество (землю, земельные участки) освобождаются собственники и пользователи земель, земельных участков:
- находящихся в общем пользовании населенных пунктов;
-постоянно отведенных под железнодорожные пути и автомобильные дороги общего пользования, речные порты и взлетно-посадочные полосы.


Detalii

16
09 2022
880

Producătorii agricoli vor prezenta BIJ17 până la 26 septembrie, iar impozitul va fi achitat până la 25 noiembrie 2022

Potrivit informației oferite de Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare, astăzi, 15 septembrie, a avut loc ședința Comisiei Situații Excepționale, în cadrul căreia au fost aprobate unele măsuri de susținere a producătorilor agricoli.
 
Astfel, prin derogare de la prevederile Codului fiscal nr.1163/1997 și a Legii nr. 1056/2000 pentru punerea în aplicare a Titlului VI din Codul fiscal, persoanele juridice şi persoanele fizice înregistrate în calitate de întreprinzător – producători agricoli achită impozitul pe bunurile imobiliare/impozitul funciar aferent bunurilor imobiliare/terenurilor existente şi/sau dobândite până la data
Detalii
15
09 2022
840

Termenul-limită de prezentare a calculului și de achitare a impozitului pe bunurile imobiliare/impozitului funciar expiră la 26 septembrie

Amintim contribuabililor că, potrivit prevederilor Codului fiscal, data de 25 septembrie  este termenul-limită de prezentare a Calculului impozitului pe bunurile imobiliare (Forma BIJ 17) și de achitare a sumei anuale a respectivului impozit de către unii subiecți ai impunerii. Având în vedere că în anul 2022 această dată este zi de odihnă (duminică), ultima zi de prezentare a calculului, precum și de achitare a impozitului va fi data de 26 septembrie.
 


Detalii

11
08 2022
664

Impozitul pe bunurile imobiliare/impozitul funciar în cazul GȚ

Cum se aplică impozitul pe bunurile imobiliare/impozitul funciar în cazul gospodăriilor țărănești (de fermier) (GȚ) și care sunt termenele de achitare a impozitelor respective și de prezentare a dărilor de seamă corespunzătoare?

 

Prin bunuri imobiliare în scopul impozitării, potrivit art. 276 al CF, se subînțeleg terenurile, clădirile, construcțiile, apartamentele şi alte încăperi izolate, a căror strămutare este imposibilă fără cauzarea de prejudicii destinației lor. Impozitarea bunurilor imobiliare evaluate
Detalii

09
08 2022
276

OCN și impozitul pe bunurile imobiliare/impozitul funciar pentru bunurile imobile preluate în baza datoriei debitoare la creditele expirate

Organizațiile de creditare nebancară (OCN) sunt obligate de a calcula și a achita impozitul pe bunurile imobiliare/impozitul funciar pentru bunurile imobile gajate de către persoanele juridice şi fizice, clienți ai acestora, care au fost preluate în baza datoriei debitoare la creditele expirate, asupra cărora dețin dreptul de proprietate? De menționat că OCN nu folosesc bunurile respective, iar în multe cazuri, în temeiul unor acorduri bilaterale, acestea rămân să fie folosite de către proprietarii anteriori, până la momentul comercializării lor.


Detalii
10
06 2022
790

Termenul-limită de achitare a impozitului pe bunurile imobiliare/ impozitului funciar, tot mai aproape

La data de 30 iunie 2022 survine termenul de achitare a impozitului pe bunurile imobiliare/ impozitului funciar de către persoanele fizice-cetăţeni şi gospodăriile ţărăneşti (de fermier), în cazul bunurilor imobiliare şi al terenurilor dobândite până la 31 martie inclusiv a anului curent. În cazul bunurilor imobiliare şi al terenurilor dobândite după 31 martie a anului curent, termenul de achitare survine la data de 25 martie a anului următor anului de gestiune

Suma impozitului pe bunurile imobiliare/impozitului funciar – în cazul persoanelor fizice-cetăţeni, precum și a impozitului funciar – în cazul gospodăriilor țărănești (de fermier) (pentru terenurile neevaluate) se calculează anual de către serviciile de colectare a impozitelor şi taxelor locale din cadrul primăriilor.


Detalii

19
04 2022
255

5.7.3.2 Care este termenul de achitare a impozitului funciar pentru terenurile neevaluate de către organele cadastrale în scopul impozitării de către persoanele fizice care nu desfășoară activitate de întreprinzător?

Persoanele fizice care nu desfășoară activitate de întreprinzător achită impozitul funciar în bugetul local, conform locului amplasării terenurilor, după cum urmează:
- în cazul terenurilor existente și/sau dobândite pînă la 31 martie inclusiv a anului fiscal în curs - nu mai târziu de data de 30 iunie a anului curent;
- în cazul terenurilor dobândite după data de 31 martie a anului fiscal în curs - nu mai tîrziu de data de 25 martie a anului următor anului fiscal de gestiune.


Detalii
19
04 2022
229

5.7.3.1 Care este termenul de achitare a impozitului funciar pentru terenurile neevaluate de către organele cadastrale în scopul impozitării de către persoanele juridice și persoanele fizice înregistrate în calitate de întreprinzător?

Persoanele juridice și persoanele fizice care desfășoară activitate de întreprinzător (cu excepția gospodăriilor țărănești (de fermier)) achită impozitul funciar pentru terenurile neevaluate de către organele cadastrale în scopul impozitării, la bugetele locale, conform amplasării terenurilor, după cum urmează:
- pentru terenurile existente și/sau dobândite pînă la 25 septembrie inclusiv a anului fiscal în curs – nu mai târziu de data de 25 septembrie a anului curent;
- pentru terenurile dobândite după 25 septembrie a anului fiscal în curs – până la 25 martie a anului următor anului fiscal de gestiune.


Detalii
18
11 2021
526

APL ar putea reveni la dreptul discreționar de a stabili cuantumul impozitului funciar

Eliminarea prevederilor neconstituționale și revenirea la dreptul discreționar al autorităților publice locale (APL) de a stabili cuantumul impozitului funciar (prin substituirea cuvântului „maxime” cu cuvântul „minime” în titlul anexei 1 la Legea nr.1056/2000 pentru punerea în aplicare a Titlului VI din Codul fiscal) este prevăzută în proiectul de lege cu privire la modificarea Legii prenotate, înregistrat în Parlament în calitate de inițiativă legislativă.
 
Autorii proiectului menționează că, în conformitate cu prevederile cadrului legislativ în vigoare, toate unitățile administrativ-teritoriale (UAT) dispun de autonomie financiară şi, respectiv, urmează să-și elaboreze și să aprobe bugetele anuale proprii în limita resurselor financiare disponibile,
Detalii
09
11 2021
762

ACC: cine este subiectul impunerii cu impozitul funciar

Este în drept Asociația proprietarilor de locuințe privatizate să repartizeze suma impozitului funciar, calculat pentru terenul amplasat sub blocul locativ și adiacent acestuia, în contul obligațiilor aferente locatarilor – proprietari de apartamente?
 
Potrivit prevederilor art. 277 alin. (1) lit. a) și c) din CF, subiecți ai impunerii cu impozitul pe bunurile imobiliare și impozitul funciar sunt persoanele juridice și persoanele fizice rezidenți și nerezidenți ai RM – proprietari ai bunurilor imobiliare de pe teritoriul RM; deţinători ai drepturilor patrimoniale (de posesie, de gestiune şi/sau de folosinţă) asupra bunurilor imobiliare de pe teritoriul RM ce se află în proprietatea publică a statului sau în proprietatea publică a unităţilor administrativ-teritoriale.


Detalii