18
06 2021
444

Termenul limită de achitare a impozitului pe bunurile imobiliare expiră peste 12 zile

Serviciul Fiscal de Stat informează că au mai rămas 12 zile pentru achitarea impozitului pe bunurile imobiliare și impozitului funciar în cazul bunurilor imobiliare şi a terenurilor persoanelor fizice - cetăţeni, precum şi a terenurilor neevaluate în scopul impozitării ale gospodăriilor ţărăneşti (de fermier), existente și/sau dobândite până la 31 martie inclusiv a anului curent.

Suma impozitului pe bunurile imobiliare/impozitului funciar pentru persoanele fizice –cetățeni, precum şi a impozitului funciar – în cazul gospodăriilor ţărăneşti (de fermier) se calculează anual de către serviciile de colectare a impozitelor şi taxelor locale (SCITL) din cadrul primăriilor.


Detalii

31
05 2021
843

Termenele de achitare a impozitului pe bunurile imobiliare

Serviciul Fiscal de Stat informează persoanele fizice - cetăţeni şi gospodăriile ţărăneşti (de fermier) - subiecţi ai impunerii cu impozitul pe bunurile imobiliare/impozitul funciar că, începând cu perioada fiscală aferentă anului 2021, termenele-limită de achitare a acestora sunt:

- data de 30 iunie 2021 - în cazul bunurilor imobiliare şi al terenurilor persoanelor fizice - cetăţeni, precum şi a terenurilor neevaluate ale gospodăriilor ţărăneşti (de fermier), existente și/sau dobândite până la 31 martie inclusiv a anului curent;
Detalii
05
04 2021
668

Impozitul funciar și impozitul pe bunurile imobiliare în cazul locațiunii mijloacelor fixe

La începutul activității sale, agentul economic a încheiat contract de locațiune a mijloacelor fixe. Printre aceste mijloace fixe se enumeră și clădiri, terenuri care sunt proprietatea persoanei fizice – unic fondator al agentului economic.

Conform contractului de locațiune, încheiat între agentul economic și persoana fizică – fondator al acestuia, impozitul funciar și impozitul pe bunurile imobiliare urmează a fi calculate și achitate de către agentul economic.


Detalii
01
04 2021
266

Modul de aplicare a impozitului funciar și impozitului pe bunurile imobiliare de către Asociația utilizatorilor de apă pentru irigare

Asociația utilizatorilor de apă pentru irigare deține terenuri pe care sunt amplasate sisteme centralizate de irigare. Conform extrasului din Registrul bunurilor imobile, în cazul terenurilor respective, la modul de folosință  a acestora, este specificat „fondul apelor”, iar în cazul clădirilor amplasate pe ele – „construcție hidrotehnică”. Terenurile și construcțiile nu sunt evaluate de către organul cadastral în scopul impozitării. În aceste circumstanțe, care cote de impunere urmează a fi aplicate de către Asociația utilizatorilor de apă în scopul calculării și achitării impozitului funciar și impozitului pe bunurile imobiliare?

Detalii
26
02 2021
611

Au fost modificate 4 formulare tipizate de avize de plată aferente impozitului pe bunurile imobiliare / impozitului funciar

Serviciul Fiscal de Stat informează că, începând cu perioada fiscală a anului 2021, în Sistemele Informaționale ale Serviciului Fiscal de Stat sunt implementate 4 formulare tipizate de avize de plată aferente impozitului pe bunurile imobiliare și/sau impozitului funciar, urmare a modificării Ordinului MF nr.17/2020 cu privire la aprobarea formularelor tipizate ale Avizelor de plată.

În baza formularelor respective, serviciile de colectare a impozitelor și taxelor locale din cadrul primăriilor urmează să genereze și să remită contribuabililor, corespunzător perioadelor de generare (01 ianuarie – 31 mai și, respectiv, 01 iunie – 31 decembrie a anului gestionar),  avizele de plată la impozitul pe bunurile imobiliare și/sau impozitul funciar, care vor conține informația privind obligațiile fiscale corespunzătoare acestora.

Detalii
11
02 2021
264

(5.5.2.1) Corespunzător cărui diapazon autoritățile administrației publice locale sunt în drept să stabilească cotele concrete în cazul impozitului pe bunurile imobiliare pentru clădirile, construcţiile, casele de locuit individuale, apartamentele şi alte încăperi izolate, inclusiv cele aflate la o etapă de finisare a construcţiei de 50% şi mai mult, rămase nefinisate timp de 3 ani după începutul lucrărilor de construcţie, neevaluate de către organele cadastrale în scopul impozitării?

Bunurile imobiliare care nu sunt evaluate de către organele cadastrale în scopul impozitării se impozitează conform prevederilor Legii pentru punerea în aplicare a titlului VI din Codul fiscal nr. 1056-XIV din 16.06.2000 (în continuare - Lege).

Detalii
11
02 2021
172

(5.5.2.4) Care cotă de impunere urmează a fi aplicată la calcularea impozitului funciar și impozitului pe bunurile imobiliare pentru bunurile imobiliare neevaluate de către organele cadastrale în scopul impozitării în cazul în care cota concretă, stabilită de către autoritatea APL pentru obiectele impozabile depășește cota maximă/ este sub limitele cotei minime, stabilite prin Legea pentru punerea în aplicare a titlului VI din Codul fiscal nr. 1056-XIV din 16.06.2000?

În conformitate cu prevederile art. 3 alin. (4) al Codului fiscal, impozitarea se efectuează în baza Codului fiscal şi a altor acte normative adoptate în conformitate cu acesta, publicate în mod oficial, şi care sînt în vigoare pe perioada stabilită pentru achitarea impozitelor şi taxelor.


Detalii
03
01 2020
1512

Consultarea formularului „Avizul de plată a impozitului pe bunurile imobiliare şi impozitului funciar”

Ministerul Finanțelor propune spre consultare proiectul Ordinului cu privire la aprobarea formularului tipizat al Avizului de plată a impozitului pe bunurile imobiliare şi impozitului funciar.

Prin acest proiect se propune aprobarea:
formularului tipizat al Avizului de plată a impozitului pe bunurile imobiliare pentru bunurile imobiliare evaluate de către organele cadastrale în scopul impozitării

• formularului tipizat al Avizului de plată a impozitului pe bunurile imobiliare şi impozitului funciar pentru obiectele neevaluate de către organele cadastrale în scopul impozitării.

Detalii
09
10 2019
1750

Dreptul la scutire la plata impozitului pe bunurile imobiliare pentru pensionarii altor state

O pensionară în baza legitimației de pensionar al Ucrainei, a primit Avizul de plată a impozitului pe bunurile imobiliare. În același timp persoana este cetățeană a RM și a atins vârsta de pensionare potrivit legislației RM. Poate pretinde persoana dată la scutirea de achitare a impozitului pe bunurile imobiliare?

Categoriile de persoane și condițiile în care acestea beneficiază de scutire la plata impozitului pe bunurile imobiliare sunt stabilite în art. 283 alin. (1) lit. h)-l), alin. (2) și (21) din CF.
Detalii