21
01 2021
281

(29.1.7.9.4) Se reține oare la sursa de plată impozitul pe venit, potrivit art.90/1 alin.(3/7) sau art.89 din Codul fiscal, din suma achitată de dealerul primar persoanei fizice rezidente la răscumpărarea obligațiunilor de stat ?

Potrivit art.90/1 alin.(3/7) din Codul fiscal băncile, asociațiile de economii şi împrumut, precum şi emitenții de valori mobiliare corporative rețin un impozit în mărime de 3% din dobânzile achitate în folosul persoanelor fizice rezidente. 

 Deasemenea, conform art.89 din Codul fiscal, fiecare plătitor, menţionat la art.90, de dobînzi în folosul persoanelor fizice, cu excepţia celor efectuate în folosul întreprinzătorilor individuali şi al gospodăriilor ţărăneşti (de fermier), este obligat să reţină din fiecare dobîndă şi să achite ca parte a impozitului o sumă egală cu 12% din plată. 


Detalii
20
01 2021
340

(29.2.5.26) Este obligată persoana fizică să depună Declaraţia cu privire la impozitul pe venit în cazul în care pe parcursul perioadei fiscale a beneficiat de scutirea personală înregistrând un venit impozabil mai mare de 360 mii lei?

Conform art.83 alin.(2) lit.a2) din Codul fiscal, persoanele fizice rezidente care au utilizat scutirea personală şi au obţinut venituri impozabile anuale mai mari de 360 000 de lei pe parcursul perioadei fiscale de declarare, cu excepţia veniturilor prevăzute la art.901, sunt obligate să prezinte Declarația persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit (Forma CET18). 


Detalii
22
01 2021
705

Seminar: Recomandări practice privind întocmirea situațiilor financiare și a declarației cu privire la impozitul pe venit pe anul 2020

Centrul de instruire și consultanță în management financiar și contabilitate a SC
“PASILIUB-CONT” SRL invită contabili, manageri financiari, economiști la seminarul tematic: „Recomandări practice privind întocmirea situațiilor financiare și a declarației cu privire la impozitul pe venit pe anul 2020. Aplicarea legislației fiscale și asigurărilor sociale în anul 2021” (2 zile – 20 ore academice).


Detalii
22
12 2020
2748

Particularitățile politicii fiscale și vamale pentru anul 2021

Particularitățile anului 2020 au condiționat un proces al politicii fiscale complex condiționând necesitatea identificării și promovării unor măsuri axate pe relansarea economică ca urmare a crizei pandemice, perfecționarea reglementărilor fiscale prin reguli clare de impozitare bazate pe echitate, simplitate și asigurarea unei previzibilități reglementărilor fiscale.

 

În acest sens, urmează o sistematizare și descriere a celor mai importante modificări ale legislației fiscale și vamale care se regăsesc în Legea nr.257/2020 cu privire la modificarea unor acte normative (în continuare – Legea nr.257/2020).


Detalii
17
12 2020
2835

Uniformizarea cotelor de impozitare a veniturilor pentru anul 2021

Politica bugetar-fiscală pentru anul 2021 votată de Parlament ieri, 16 decembrie 2020, în lectură finală, prevede uniformizarea cotelor de impozitare a veniturilor, cota standard fiind stabilită de 12%.
 
Astfel, conform modificărilor la art. 901 CF, din 1 ianuarie 2021 persoanele specificate la art.90 din Codul fiscal (CF) vor reține un impozit în mărime de 12% (față de 10% în anul 2020) din veniturile obţinute de către persoanele fizice care nu desfăşoară activitate de întreprinzător, de la transmiterea în posesie şi/sau folosinţă (locaţiune, arendă, uzufruct, superficie) a proprietăţii mobiliare şi imobiliare, cu excepţia arendei terenurilor agricole.

Detalii
08
12 2020
572

(29.2.7.3) Are dreptul moștenitorul să primească restituirea sumelor aferente impozitului pe venit achitate/reținute în plus a contribuabilul decedat?

Conform prevederilor art. 2162 alin. (4) din Codul civil, ţinîndu-se cont şi de prevederile art. 17 din Codul fiscal, prin derogare de la alin. (3), în cazurile prevăzute de lege, drepturile nepatrimoniale, precum şi drepturile patrimoniale legate în mod inseparabil de persoana defunctului, pe care cel ce a lăsat moştenirea le avea la momentul decesului, trec la moştenitor.


Detalii
15
10 2020
429

Impozitarea pensiei cetățeanului străin, stabilit cu traiul în RM

Urmează a fi impozitată pensia obținută de persoana fizică - cetățeanul Elveției, care s-a stabilit cu traiul în Republica Moldova?

 

În conformitate cu prevederile art. 20 lit. a) din CF, anuitățile sub formă de drepturi de asigurări sociale achitate din bugetul asigurărilor sociale de stat (BASS) și drepturi de asistență socială achitate din bugetul de stat, specificate de legislația în vigoare, inclusiv primite în baza tratatelor internaționale la care Moldova este parte reprezintă surse de venit neimpozabile.

Detalii
06
10 2020
429

Ajustarea pierderilor înregistrate ca rezultat al vânzării activului la un preț mai mic decât valoarea lui contabilă

Agentul economic – subiect al sectorului întreprinderilor mici și mijlocii, în cadrul activității sale desfășurate pe parcursul anului 2020 a vândut un teren agricol la un preț mai mic decât valoarea contabilă a acestuia. Cum urmează a fi ajustate pierderile înregistrate ca rezultat al vânzării la un preț mai mic al activului? Concomitent, pe parcursul anului contribuabilul a mai obținut venit din recuperarea prejudiciului material în rezultatul deciziei judiciare. Urmează să fie incluse aceste surse de venit în componența obiectului impunerii cu impozitul pe venit pentru regimul fiscal menționat și care este forma dării de seamă anuale care urmează a fi prezentată în situația dată?


Detalii