22
05 2013
2077

Din ce surse organul fiscal va obţine informaţia despre cheltuieli personale sau procurări de proprietate necesară estimării venitului impozabil?

Informaţia, necesară aplicării metodelor indirecte de estimare a venitului impozabil al persoanelor fizice cetăţeni,
va fi obţinută atît din sursele directe, cît şi din sursele indirecte. Este cunoscut faptul că, persoanele (angajatorii) care sunt obligate să reţină impozitul pe venit, în conformitate cu art. 88, 89 alin. (1), art. 90 şi 91 din Codul fiscal, prezintă organului fiscal, în termen de o lună de la încheierea anului fiscal, o dare de seamă în care se indică informaţii despre plăţile efectuate şi impozitul pe venit reţinut.
Detalii
21
05 2013
1975

Analiza încasărilor administrate de Serviciul Fiscal de Stat în anul 2011

La situaţia din 31 decembrie 2011 de către Serviciul Fiscal de Stat au fost încasate venituri la bugetul public naţional în sumă de 15 929,6 mil.lei, ceea ce reprezintă 98,8% faţă de nivelul planificat. Corespunzător componentelor bugetului public naţional sumele încasate în valoare absolută şi valoare procentuală faţă de nivelul planificat se prezintă după cum urmează:
Detalii
06
05 2011
2485

Agentul economic în Informaţia privind veniturile calculate şi achitate în folosul persoanei fizice (juridice) şi impozitul pe venit reţinut din aceste venituri, a indicat venitul obţinut de către aceasta de la darea în folosinţă a automobilului. La completarea Declaraţiei persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit (CET08) venitul respectiv urmează sau nu declarat?

În conformitate cu art. 901 alin. (3) din Codul fiscal, persoanele specificate la art. 90 alin.(1) din Codul fiscal reţin un impozit în mărime de 10% din veniturile obţinute de către persoanele fizice care nu desfăşoară activitate de întreprinzător, de la transmiterea în posesie şi/sau folosinţă (locaţiune, arendă, uzufruct) a proprietăţii mobiliare şi imobiliare, cu excepţia arendei terenurilor agricole.
Detalii
08
05 2013
788

Pe parcursul anului 2011, persoana fizică a lucrat la un singur loc de muncă, fără obligaţia de prezentare a Declaraţiei persoanei fizice la impozitul pe venit (CET08). În luna mai a apărut dreptul la scutirea pentru persoana întreţinută (s-a născut un copil), însă, la locul de muncă nu s-a depus Cererea la acordarea scutirilor la impozitul reţinut din salariu. În acest caz, p. f. va avea dreptul de scutirea prin depunerea Declaraţiei şi care va fi mărimea acesteia?

Conform art. 35 din Codul fiscal în redacţia în vigoare în 2011 pentru perioada fiscală 2010 contribuabilul (persoană fizică rezidentă) are dreptul la o scutire în sumă de 1 800 lei anual pentru fiecare persoană întreţinută, cu excepţia invalizilor din copilărie pentru care scutirea constituie 8 100 lei anual. Persoană întreţinută este persoana care întruneşte toate cerinţele de mai jos:
Detalii
17
11 2011
1513

Mihail Garmandir şi Irina Cebaniuc: "Despre procedura de insolvabilitate"

Insolvabilitatea reprezintă un element necesar al economiei de piaţă. Aceasta este esenţa însăşi a relaţiilor preponderent de piaţă, care implică întotdeauna lipsa de certitudine, riscul de pierdere în obţinerea rezultatelor de afaceri în activitatea de întreprinzător.

Insolvabilitatea, ca sistem de proceduri judiciare, ajută societatea să se elibereze de întreprinderile sufocante şi să creeze noi posibilităţi în cîmpul de muncă. Principalul în fenomenul real al insolvabilităţii este responsabilitatea faţă de creditori.


Care este ordinea de executare a creanţelor creditorilor în cadrul procesului de insolvabilitate?

Detalii
17
11 2011
2746

Încălcări şi sancţiuni: cazuri din practica controalelor

„Controlul fiscal are drept scop verificarea modului în care contribuabilul respectă legislaţia fiscală într-o anumită perioadă sau în cîteva perioade fiscale” (Codul Fiscal, Titlul V, art. 214).

Încălcarea prevederilor legislaţiei în vigoare poate fi produsă inconştient, drept consecinţă a unei interpretări subiective şi eronate a legislaţiei şi, repsectiv, aplicarea ei neconformă, şi în cazul dat este valabilă expresia – necunoaşterea legii nu exonerează de răspundere. În unele cazuri însă, încălcările respective sunt bine „planificate”, fiind parte componentă a unei strategii complexe privind stabilirea modalităţii de camuflare a surselor de venit, obiectelor impozabile.

Oricare ar constitui motivul producerii încălcării, este binevenit de a cunoaşte iniţial răspunderea stabilită de către legiuitor pentru aceasta, astfel încît chiar dacă tentaţia de a purcede la careva ilegalităţi este destul de mare, de a stabili iniţial un raport între avantje şi consecinţe.
Detalii
15
09 2011
1439

Согласно Налоговому кодексу, разница между нормами, утвержденными Правительством, и нормами, применяемыми предприятием, является льготой, предоставляемой работодателем. Возникает вопрос, как облагается данная льгота и у работника, и у работодателя (и для суточных, и по найму жилья)?

Постановлением Правительства РМ № 836 от 24 июня 2002 г. и последующими изменениями, дополнениями и поправками, внесенными Постановлением № 363 от 10 апреля 2006 г., устанавливаются единые нормы суточных и предельных расходов по найму жилья по категориям командируемых. Внутренним Регламентом и отдельно разработанным и утвержденным Положением о командировании работников предприятия для своих сотрудников мы увеличили размеры вышеуказанных норм (и суточных, и по найму жилья). Согласно Налоговому кодексу, разница между нормами, утвержденными Правительством, и нормами, применяемыми предприятием, является льготой, предоставляемой работодателем. Возникает вопрос, как облагается данная льгота и у работника, и у работодателя (и для суточных, и по найму жилья)?
Detalii
13
07 2011
2254

Urmează a fi reținut impozitul pe venit la sursa de plată în mărime de 5% la achitarea venitului în folosul persoanei fizice de la achiziționarea plantelor medicinale?

Potrivit prevederilor lit. у) art. 20 din Codul fiscal, veniturile obținute de persoanele fizice, cu excepția întreprinzătorilor individuali şi gospodăriilor țărăneşti (de fermier), de la predarea materiei prime secundare, precum şi de la livrarea producției din fitotehnie şi horticultura în formă naturală şi a producției din zootehnie în formă naturală, în masa vie şi sacrificată, sunt stabilite ca surse de venit neimpozabile.

De asemenea menționam că, potrivit explicațiilor prezentate de către Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare (nr. 08/1-3-213 din 12.05.03 şi nr. 12-104/1294/885 din 17.03.04), plantele medicinale şi aromatice fac parte din categoria producției din fitotehnie în formă naturală.

Prin urmare, în cazul în care întreprinderea achiziționează de la persoanele fizice, cu excepția întreprinzătorilor individuali şi gospodăriilor țărăneşti (de fermier), plante medicinale şi aromatice, la achitarea venitului în folosul acestora, nu se reţine, în prealabil,impozitul pe venit în mărime de 5%, deoarece venitul obținut de la livrarea acestor plante, conform prevederilor lit. у) art. 20 din Codul fiscal, constituie surse de venit neimpozabil.
13
07 2011
1536

Se va reține la sursa de plată impozitul pe venit în cazul achiziționării de la persoanele fizice a unui activ de capital?

Capitolul 5 ,,Creşterea şi pierderile de capital” din Codul fiscal reglementează recunoaşterea şi determinarea creşterii si pierderilor de capital.

Totodată, în conformitate cu art. 90 alin. (3) din Codul fiscal, persoanele indicate la art. 90 alin. (1) din Codul fiscal rețin, de asemenea, în prealabil, ca parte a impozitului, o sumă în mărime de 5% din plățile efectuate în folosul persoanei fizice, exceptînd întreprinzătorii individuali şi gospodăriile țărăneşti (de fermier), pe veniturile obținute de către acestea conform art. 18 din Codul fiscal. Nu se reține în prealabil suma în mărime de 5% din plățile efectuate în folosul persoanei fizice pe veniturile obținute de către aceasta conform art. 20, 88, 89, 901 alin.(3) şi 91 din Codul fiscal.

Astfel, entitatea, care procură de la persoane fizice active de capital, urmează să rețină la sursa de plată, în prealabil, un impozit în mărime de 5% din plățile efectuate în folosul persoanei fizice.
24
04 2013
4503

Se permite deducerea, în scopuri fiscale, a cheltuielilor pentru asigurarea sănătății angajatului detașat peste hotare?

În conformitate cu prevederile art. 24 alin. (1) din Codul fiscal, se permite deducerea cheltuielilor ordinare si necesare, achitate sau suportate de contribuabil pe parcursul anului fiscal, exclusiv în cadrul activității de întreprinzător.

Potrivit art. 24 alin. (3) din Codul fiscal, deducerea cheltuielilor de delegații şi de asigurare a agenților economici se permite în limitele stabilite de Guvern.

Limitele cheltuielilor de asigurare ale agenților economici şi persoanelor fizice care practică activitatea de întreprinzător, permise la deducere ca cheltuieli aferente activității de întreprinzător în scopuri fiscale, sunt specificate în Hotarîrea Guvernului nr. 484 din 4 mai 1998.

Astfel, dat fiind faptul că cheltuielile pentru asigurarea angajaților sunt atribuite la pct. 1 subpunct. 2) lit. b) din Hotărîrea menționată, în corelare cu pct. 3 al aceleiaşi Hotărîri, aceste cheltuieli vor fi permise la deducere în suma integrală.