12
05 2021
161

Activitatea de întreprinzător în piețele autorizate din RM

Ce trebuie să cunoașteți în cazul în care intenționați să comercializați anumite mărfuri în cadrul unei piețe autorizate? De ce act permisiv pentru desfășurarea activității de întreprinzător aveți nevoie? Care sunt cerințele privind evidența produselor comercializate?
 
Răspunsul la aceste întrebări este oferit de Serviciul Fiscal de Stat, care a elaborat și a publicat pe pagina sa oficială un succint ghid, Activitate de întreprinzător în piețele autorizate din Republica Moldova, reiterând că, indiferent de forma organizatorico-juridică, subiectul impunerii fiscale are și obligaţia de prezentare a dărilor de seamă, precum și de calculare și achitare a impozitelor/taxelor.


Detalii

17
04 2021
169

Impozitarea nerezidenților

Vioser Tax Trainings te invită la cursul despre impozitarea nerezidenților, unde vei învăța să i-ai deciziile corecte. Pe întreaga perioadă a cursului, vei beneficia de expertiza a doi profesioniști – Viorica Rumleanschi și Sergiu Rumleanschi, care vin să ofere întreprinderii tale stabilitate fiscală!
Detalii

07
04 2021
262

(29.1.1.19) Cum urmează a fi impozitate cîștigurile din jocurile de noroc?

  În conformitate cu prevederile art. 901 alin. (33) din Codul fiscal, fiecare plătitor de cîştiguri urmează să rețină și să verse la buget un impozit în mărime de 12% din cîştigurile de la jocurile de noroc, cu excepţia cîştigurilor de la loterii şi/sau pariuri sportive în partea în care valoarea fiecărui cîştig nu depăşeşte 1% din scutirea personală stabilită la art.33 alin.(1) din Codul fiscal.


Detalii

07
04 2021
251

(29.1.1.21) Cum urmează a fi efectuată achitarea prealabilă a impozitului în cazul repartizării dividendelor pe parcursul anului?

Conform art. 46 alin. (2) din Legea nr. 1134 din 12.06.1997 privind societăţile pe acţiuni, societatea are dreptul să plătească dividende intermediare (trimestriale, semestriale) şi anuale pe acţiunile aflate în circulaţie.

        Potrivit art.48 alin.(3) lit.l) și art.64 alin. (2) lit. i) din Legea menționată, decizia cu privire la plata dividendelor intermediare se ia de consiliul societăţii, iar hotărîrea cu privire la plata dividendelor anuale se ia de adunarea generală a acţionarilor, la propunerea consiliului societăţii.


Detalii

01
04 2021
896

Locațiunea (chiria) bunurilor mobile de la persoanele fizice: impozitarea veniturilor

Conform art. 1251 din Codul civil (CC), prin contractul de locaţiune, o parte (locator) se obligă să dea celeilalte părţi (locatar) un bun determinat individual în folosinţă temporară sau în folosinţă și posesiune temporară, iar aceasta se obligă să plătească chirie.

 Bun imobil, conform art. 459 CC, se consideră terenul înregistrat în registrul bunurilor imobile sub număr cadastral distinct. Rămân bunuri imobile materialele separate în mod provizoriu de un teren, pentru a fi reîntrebuințate, atâta timp cât sunt păstrate în aceeași formă, precum și părţile integrante ale unui bun imobil care sunt detașate provizoriu de acesta dacă sunt destinate reamplasării.


Detalii

31
03 2021
1012

Calendarul fiscal al contribuabilului pentru luna aprilie 2021

Stimați contribuabili, vă informăm că Serviciul Fiscal de Stat a publicat Calendarul fiscal pentru luna aprilie 2021.
 
Conform acestuia, la 20, 26 și 30 aprilie expiră termenul de prezentare a dărilor de seamă fiscale și termenul de achitare a impozitelor, taxelor și a contribuțiilor de asigurări sociale.


Detalii

19
03 2021
254

Contractele de locațiune înregistrate la SFS în primele 2 luni

În primele 2 luni ale anului 2021, la Serviciul Fiscal de Stat s-au înregistrat 2 922 contracte de locațiune/chirie.

De asemenea, în rezultatul măsurilor de conformare și informare a persoanelor fizice care transmit în locațiune bunuri imobile cu privire la obligațiile stabilite de actele normative în vigoare privind înregistrarea contractelor de locațiune, deșfășurate în permanență, au fost identificate 1 024 persoane fizice ce dau în locațiune/chirie bunuri imobile.


Detalii

04
03 2021
1163

Calendarul fiscal al contribuabilului pentru luna martie 2021

Stimați contribuabili, vă informăm că Serviciul Fiscal de Stat a publicat Calendarul fiscal pentru luna martie 2021.
 
Conform acestuia, la data de 25 martie expiră termenul de prezentare a dărilor de seamă fiscale și termenul de achitare a impozitelor, taxelor și a contribuțiilor de asigurări sociale.
 


Detalii

18
02 2021
156

Serviciul Fiscal de Stat a înregistrat în luna ianuarie 1 550 contracte de locațiune

Serviciul Fiscal de Stat întreprinde în permanență măsuri de informare și conformare a persoanelor fizice care transmit în locațiune bunuri imobile cu privire la obligațiile stabilite de actele normative în vigoare privind înregistrarea contractelor de locațiune.

 

Astfel, pe parcursul lunii ianuarie 2021, la Serviciul Fiscal de Stat s-au înregistrat 1550 contracte de locațiune/chirie.


Detalii
11
02 2021
306

(5.5.1.3) Care cotă de impunere urmează a fi aplicată la calcularea impozitului pe bunurile imobiliare pentru bunurile imobiliare evaluate de către organele cadastrale în scopul impozitării, în cazul în care cota concretă, stabilită de către autoritatea administraţiei publice locale pentru categoria respectivă de obiecte impozabile: depășește cota maximă/ este sub limitele cotei minime/ nu corespunde cu cota fixă, stabilite în articolul 280 alin. (1) al CF?

În conformitate cu prevederile art. 3 alin. (4) al Codului fiscal, impozitarea se efectuează în baza Codului fiscal şi a altor acte normative adoptate în conformitate cu acesta, publicate în mod oficial, şi care sînt în vigoare pe perioada stabilită pentru achitarea impozitelor şi taxelor.


Detalii