13
09 2013
1639

Dacă doresc să deschid o afacere, trebuie să investesc ceva bani în această afacere. În caz dacă nu am luat credit bancar, dar am investit banii pe care i-am strîns de mai mulți ani, nu voi fi întrebat de fisc de unde am luat banii?

În orice situație sursele de venit, impozabil sau neimpozabil, trebuie să fie legale. Începînd cu anul 2012, Serviciul Fiscal va estima venitul obținut prin metode indirecte. Însă nu trebuie de uitat, că venitul obținut pînă în anul 2012 se determină prin metode directe de control fiscal, în baza documentelor existente. În cadrul controlului fiscal prin metode indirecte, la determinarea venitului impozabil estimat se va ţine cont de mijloacele băneşti declarate conform art. 2267,de veniturile neimpozabile obţinute după 1 ianuarie 2012, potrivit art. 20, şi de veniturile ce au fost impozitate final la sursa de plată. La determinarea venitului impozabil estimat, veniturile obţinute de persoanele fizice în afara Republicii Moldova, inclusiv cele ce sînt transmise rudelor şi afinilor de pînă la gradul III, se vor considera ca neimpozabile dacă:
Detalii
09
09 2013
1965

Atelierul de lucru al Organizaţiei Intra-europene a Administraţiilor Fiscale (IOTA) privind aplicarea convenţiilor fiscale, 16 – 18.01.2013, Budapesta, Ungaria

Scopul evenimentului a fost de a discuta despre posibilele modalităţi de aplicare a unei abordări comune şi uniforme faţă de convenţii fiscale, prin utilizarea de studii de caz reale din statele administraţiilor fiscale IOTA care au fost soluţionate de curînd, bazate pe articole concrete din Modelul Convenției pentru evitarea dublei impuneri al Organizaţiei pentru Cooperare Economică şi Dezvoltare (OCDE) al convenţiei fiscale, precum şi de a face schimb de experienţă, de bune practici aplicate în ţările participante şi de a lucra la unele abordări generale pe situaţii standarde privind aplicarea convenţiilor fiscale.
Detalii
06
07 2013
1007

Îngropata în datorii, Italia se bate pentru alte taxe

Economia Italiei este pusă în pericolul de a aluneca şi mai tare în criza, din cauza politicilor adoptate atât acasă cât şi la nivel european, a declarat un oficial al Fondului Monetar Internaţional.

Orice derapaj politic al Romei ar putea restrânge şi mai tare condiţiile de creditare şi reînnoi dubiile legate de datoria suverană a Italiei de 2 trilioane de dolari, a mai anunţat FMI în raportul sau anual “Articolul IV”. Acest raport susţine puternic o taxă foarte nepopulară în Italia, ce este pusă pe primele case, deşi guvernul a hotărât să o anuleze.
Detalii
20
05 2013
1581

În anul 2008 compania a procurat un camion, cu valoarea căruia a fost majorat capitalul social al întreprinderii.

La momentul procurării, în temeiul art. 103 alin. (1) pct. 23) din Codul fiscal, livrarea acestuia a fost scutită de T.V.A. Pînă la finele anului 2012 pentru mijlocul de transport a fost calculată uzura, valoarea de bilanț fiind egală cu zero. La moment se examinează posibilitatea de comercializare a camionului. Livrarea în cauză va fi una scutită sau impozabilă cu T.V.A.? Ce document urmează a fi întocmit?

În conformitate cu art. 95 alin. (1) și art. 93 pct. 3) și pct. 6) din Codul fiscal, transmiterea dreptului de proprietate asupra mărfurilor prin comercializarea lor, schimb, transmitere gratuită, transmitere cu plată parţială, …, cu excepţia celor scutite de T.V.A., de subiecţii impozabili reprezentînd rezultatul activităţii lor de întreprinzător în Republica Moldova, constituie obiectul impunerii cu T.V.A.

Prin urmare, în contextul celor menţionate, livrarea autocamionului, procurarea căruia anterior a fost scutită de T.V.A. în temeiul art. 103 alin. (1) pct. 23) din Codul fiscal, reprezintă o livrarea impozabilă, pentru care T.V.A. se aplică pe principii generale.
Detalii
15
09 2011
1582

Este necesar de a elibera factura fiscală la transmiterea producţiei de la o subdiviziune la o altă subdiviziune în cadrul uneia şi aceleiaşi întreprinderi?

Conform art. 117 alin (1) din Codul fiscal, subiectul impozabil, care efectuează o livrare impozabilă pe teritoriul ţării, este obligat să prezinte cumpărătorului factura fiscală pe livrarea în cauză. Prezentarea facturii fiscale se efectuează la momentul apariţiei obligaţiei fiscale, stabilit prin art. 108, cu excepţia cazurilor prevăzute de Codul fiscal.

Potrivit art. 93 alin. (3) din Codul fiscal, livrarea de mărfuri reprezintă transmiterea dreptului de proprietate asupra mărfurilor.

Prin urmare, reieşind din considerentul că, la transportarea mărfurilor dintr-o subdiviziune în alta, în cadrul aceleiaşi întreprinderi, nu are loc transmiterea dreptului de proprietate, obligaţia de a elibera factura fiscală nu survine.

Astfel, potrivit pct. 2 din Instrucţiunea privind modul de completare a facturii, aprobată prin Ordinul Ministerului Finanţelor nr. 47 din 31.03.2010, la transportarea activelor în cadrul entităţii dezintegrate din punct de vedere teritorial, entitatea va emite documentul primar cu regim special – factura
16
09 2011
2385

Cu privire la impozitul pe venit a persoanelor juridice

Introducere

Persoană juridică, conform Codului Fiscal nr. 1163-XIII din 24.04.1997 cu ultimele modificări şi completări, este orice societate comercială, cooperativă, întreprindere, instituţie, fundaţie, asociaţie, inclusiv creată cu participarea unei persoane străine, şi alte organizaţii, cu excepţia subdiviziunilor structurale ale organizaţiilor nominalizate ce nu dispun de patrimoniu autonom şi a formelor organizatorice cu statut de persoană fizică. La formele organizatorice cu statut de persoană fizică se atribuie întreprinderile individuale, gospodăriile ţărăneşti (de fermier) şi alte forme potrivit legislaţiei.Pentru fiecare an calendaristic în care persoana juridică a activat se determină venitul impozabil şi se calculează suma impozitului pe venit care trebuie achitată.

Impozitul pe venit a persoanelor juridice reprezintă o contribuţie obligatorie către stat a unei părţi din veniturile obţinute de persoana juridică în urma practicării activităţii de întreprinzător. Această prelevare este cu titlu nerambursabil şi fără contraprestaţie din partea statului.
Detalii
26
04 2013
3616

Educaţia fiscală a copiilor – piatra de temelie a conformării benevole

Sunt sigură că mulţi din cei care vor vedea titlul articolului s-ar putea gîndi că copiii nu sunt afectaţi de impozite şi că instruirea lor la tema dată este absolut inutilă. În opinia mea, ideea dată nu este întru totul adevărată. Deseori copiii pot auzi în mass-media cuvintele impozite şi buget; în magazin, făcînd cumpărăturile pot observa că pentru un singur produs sunt indicate două preţuri — cu şi fără T.V.A., ba chiar îşi pot auzi proprii părinţii vorbind despre careva plăţi faţă de stat, care ar reprezenta impozite şi taxe.

În contextul dat, nu trebuie să neglijăm faptul că percepţia de bine şi rău se cultivă anume în copilărie şi viitorul nostru, al celora care suntem la moment adulţi, depinde de această percepţie. Or, de gradul de responsabilitate civică de care vor da dovadă copii noştri devenind maturi depinde nivelul traiului în viitor, inclusiv şi pensia care ne va fi plătită.
Detalii
26
04 2013
804

Specifcațiile impozitului pe venit pentru persoane fzice

În cazul în care persoana întreținută îşi face studiile la o instituție ce se afă peste hotarele Republicii Moldova, va avea dreptul părintele copilului să benefcieze de scutirea pentru persoanele întreținute la întreprinderea unde este angajat, la determinarea de către angajator a impozitului pe venit din plățile salariale efectuate?

În anul 2011, conform art. 35 din Codul fscal, contribuabilul (persoană fzică rezidentă) are dreptul la o scutire în sumă de 1800 lei anual pentru fecare persoană întreţinută, cu excepţia invalizilor din copilărie pentru care scutirea constituie 8100 lei anual.Persoană întreţinută este persoana care întruneşte toate cerinţele de mai jos:
Detalii
26
04 2013
3789

Carta Contribuabilului

Inspectoratul fiscal principal de stat de pe lîngă Ministerul Finanţelor

CARTA CONTRIBUABILULUI

DREPTURI ŞI OBLIGAŢII

Stimate contribuabil!
Conform Constituţiei Republicii Moldova, achitarea impozitelor, taxelor şi altor plăţi obligatorii stabilite de lege constituie datoria şi obligaţia fiecărui cetăţean.
Nimeni nu poate fi obligat să achite la buget impozite şi alte plăţi obligatorii, care nu sînt prevăzute de legislaţia Republicii Moldova.

Sarcina organelor fiscale constă în asigurarea încasării în volum deplin la bugetul de stat şi bugetele locale a impozitelor şi altor plăţi obligatorii, transferării la timp şi în volum deplin a contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii, contribuţiilor de asigurări medicale, îndreptate spre dezvoltarea statului şi asigurarea socială a populaţiei.
Detalii