16
09 2013
2775

Potrivit art. 284 din Codul fiscal, în caz de deces al proprietarului bunurilor imobiliare, confirmat prin certificat de deces, autorităţile deliberative şi reprezentative ale administraţiei publice locale sînt în drept să acorde persoanelor fizice şi juridice scutiri sau amînări la plata impozitului pe bunurile imobiliare pe anul fiscal respectiv.

Cui îi revine obligația de a calcula și achita impozitul pe bunurile imobiliare dacă, reieșind din dispozițiile art. 277 din CF, subiecţi ai impunerii sînt persoanele juridice şi persoanele fizice – proprietarii, deţinătorii drepturilor patrimoniale asupra bunurilor imobiliare ce se află în proprietatea publică (a statului sau în proprietatea publică a unităţii administrativ-teritoriale), iar autoritatea administrației publice locale nu a acordat proprietarului bunului imobil (persoană fizică) scutirea la plata impozitului pentru bunurile imobiliare?
Detalii
23
07 2013
1557

В 2003 году физическое лицо приобрело земельный участок с пастбищем и сенокосом (10 аров) по цене 2 тысячи леев за ар. В последующий приобретению период лицо создало на данном участке интенсивную плантацию плодовых деревьев (яблони), понеся в этих целях ряд затрат в размере около 100 тыс. леев, по которым в качестве подтверждения имеется лишь кассовый чек контрольно-кассовой машины с фискальной памятью (ККМ).

В настоящее время плантация находится в стадии плодоношения, и владелец продает земельный участок вместе с плантацией другому лицу по более высокой цене – около 15 тыс. леев за ар, или, в общей сложности, за 150 тыс. леев. Каков порядок определения налогооблагаемой базы по этой операции?

К, стоимостной базис капитальных активов означает стоимость приобретенных или созданных налогоплательщиком капитальных активов. Кроме того, п. 36 Положения об исчислении налоговых обязательств по подоходному налогу физических лиц, не занимающихся предпринимательской деятельностью (приложение № 2 к Постановлению Правительства № 77 от 30 января 2008 г.) устанавливает, что стоимостным базисом капитального актива является сумма, уплаченная налогоплательщиком за его приобретение, или сумма понесенных налогоплательщиком затрат для создания данного капитального актива.
Detalii
23
07 2013
1638

În anul 2003 o persoană fizică achiziționează un teren cu pășune și fînețe (10 ari), cu 2 mii lei/ ar. În perioada următoare achiziției înființează pe terenul respectiv o plantație intensivă de pomi fructiferi (meri), efectuînd o serie de cheltuieli în acest scop, circa 100 mii lei, pentru care are ca confirmare doar bonul fiscal emis de mașina de casă și control cu memorie fiscală (MCC).

În prezent plantația este pe rod, iar proprietarul vinde terenul respectiv, cu plantație cu tot, unei alte persoane cu un pret mai mare, cca 15 mii lei/ ar, în total 150 mii lei. Care este modul de determinare a bazei impozabile aferente acestei tranzacții?

Potrivit art. 38 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal, baza valorică a activelor de capital înseamnă valoarea activelor de capital procurate sau create de contribuabil. De asemenea, pct. 36 din Regulamentul cu privire la determinarea obligațiilor fiscale aferente impozitului pe venit al persoanelor fizice care nu practica activitate de întreprinzător, anexa nr. 2 la Hotărîrea Guvernului nr. 77 din 30.01.2008, stabilește că baza valorică a activului de capital este suma achitată de contribuabil pentru procurarea lui sau suma cheltuielilor suportate de contribuabil pentru crearea acestui activ de capital.
Detalii
15
07 2013
1342

Cum se determina baza valorică a terenului pentru construcții înstrăinat în anul 2012 și care a fost obținut de persoanele fizice, conform deciziei autorităților publice locale de atribuire a unui lot de teren pentru familiile nou formate?

Potrivit art. 77 alin. (5) din Legea privind administraţia publică locală nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006, înstrăinarea, concesionarea, darea în arendă ori în locaţiune a bunurilor proprietate a unităţii administrativ-teritoriale se fac prin licitaţie publică, organizată în condiţiile legii, cu excepţia cazurilor stabilite expres prin lege.
Detalii
09
07 2013
1161

Asociaţia obştească „X” este înregistrată la Ministerul Justiţiei, activitatea acesteia constînd în gestiunea drepturilor patrimoniale de autor. Urmează de menţionat că prin Decizia sa, Ministerul Justiţiei a atribuit Asociaţiei respective statutul de utilitate publică, eliberînd în acest sens şi un certificat.

Asociaţia, în calitatea sa de persoană juridică, este proprietar al unui bun imobil cu destinaţie nelocativă şi, drept urmare, reieșind din prevederile art. 277 alin. (1) lit. a) al Codului fiscal, apare ca subiect al impunerii cu impozitul pe bunurile imobiliare.

Totodată, se constată că, potrivit prevederilor art. 283 alin. (1) lit. s) din Codul fiscal, de plata impozitului pe bunurile imobiliare sunt scutite organizaţiile necomerciale, care corespund cerinţelor art. 52 al acestuia, în cadrul cărora funcţionează instituţiile de asistenţă socială.
Drept urmare, ţinînd cont de faptul că Asociaţia, conform prevederilor art. 52 din Codul Fiscal, este scutită de plata impozitul pe venit, apare întrebarea dacă poate beneficia aceasta de scutiri şi la plata impozitului pe bunurile imobiliare?

Detalii
03
07 2013
1472

Согласно ч. (2) ст. 278 НК, налогооблагаемой базой недвижимого имущества является оцененная стоимость этого имущества. Оценка недвижимости осуществляется территориальными кадастровыми органами в соответствии с Программой мероприятий по внедрению новой системы оценки недвижимости в целях налогообложения, утвержденной Постановлением Правительства № 670 от 09 июня 2003 г. и Положением об оценке недвижимости, утвержденным Постановлением Правительства № 1303 от 24 ноября 2004 г.

На основании ст. 48 вышеупомянутого Положения, территориальные кадастровые офисы предоставляют налоговым органам информацию о каждом оцененном объекте недвижимого имущества в объемах и в сроки, предусмотренные законодательством. Одновременно, согласно ч. (5) ст. 279 НК, переоценка недвижимого имущества осуществляется территориальными кадастровыми органами один раз в три года в порядке, установленном Правительством. С учетом вышеизложенного, каков порядок определения налогооблагаемой базы для налога на недвижимое имущество в случае, если давность сертификатов, выданных территориальными кадастровыми органами, по состоянию на 1 января отчетного года, превышает 3 года?
Detalii
02
07 2013
2901

Impozitele și taxele locale în anul 2013

Conform art. 278 alin. (2) al Codului fiscal, baza impozabilă la impozitul pe bunurile imobiliare o constituie valoarea estimată a acestora. Evaluarea bunurilor imobiliare în scopul impozitării se efectuează de către organele cadastrale teritoriale, în conformitate cu Programul de măsuri privind implementarea noului sistem de evaluare a bunurilor imobile în scopul impozitării, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 670 din 09.06.2003, şi Regulamentul cu privire la evaluarea bunurilor imobile în scopul impozitării, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 1303 din 24.11.2004.
Conform art. 48 al Regulamentului menţionat, oficiile cadastrale teritoriale prezintă organelor fiscale informaţia despre fiecare bun imobiliar, care a fost evaluat, în volumul şi în termenele stabilite de legislaţie. Totodată, potrivit art. 279 alin. (5) al Codului fiscal, reevaluarea bunurilor imobiliare se efectuează de către organele cadastrale teritoriale o dată la trei ani, în modul stabilit de Guvern. Avînd în vedere acest fapt, care este modul de stabilire a bazei impozabile pentru impozitul pe bunurile imobiliare, în cazul în care certificatele eliberate de către organele cadastrale teritoriale la data de 01 ianuarie a anului de gestiune au vechime mai mare de 3 ani?


Reieşind din prevederile capitolului 3 „Evaluarea şi reevaluarea bunurilor imobiliare în scopul impozitării” al titlului VI din Codul fiscal, evaluarea bunurilor imobiliare se efectuează pe calea evaluării în masă – în cazul obiectelor-tip ce constituie bunuri imobiliare şi pe calea evaluării individuale – în cazul obiectelor specifice (netipice).
Detalii
28
06 2013
1349

Spre atenţia agenţilor economici privind calcularea impozitului pe bunurile imobile

Vă aducem la cunoștință că impozitul pe bunurile imobile (comerciale, oficii, producere, depozite, etc.) se calculează în baza valorilor estimate în scopul impozitării, înscrise în capitolul supliment al registrului bunurilor imobile. Valoarea estimată în scopul impozitării pentru categoria dată de bunuri reflectă situația preţurilor din data evaluării 01.06.2009. Pentru a vizualiza valoarea bunului imobil, estimată în scopul impozitării puteți beneficia de serviciul nostru gratuit «Acces gratuit la datele din registrul bunurilor imobile».
Detalii
21
01 2013
2584

În conformitate cu art. 281, alin. (2) din Codul Fiscal, în caz de schimbare, după începerea anului fiscal, a subiectului impunerii, pentru noul subiect al impunerii impozitul pe bunurile imobiliare se calculează din momentul înregistrării de stat a drepturilor patrimoniale asupra bunurilor imobiliare sau din momentul stabilirii faptului exercitării de către persoană a dreptului de posesie, de folosinţă şi/sau de dispoziţie asupra bunurilor imobiliare.

La 15 aprilie 2012 între persoane fizice a fost încheiat un contract de vînzare-cumpărare a unui teren pentru construcții de 0,6 hectare. Dar, conform contractului, cumpărătorul trebuie să achite în întregime plata pentru lotul de pămînt procurat pînă la 01.01.2014, în caz contrar dreptul de proprietate al cumpărătorului se va anula. Contractul de vînzare-cumpărare a fost înregistrat în Registrul bunurilor imobile. Conform extrasului din Registru, în secțiunea II „Dreptul de Proprietate asupra bunului imobil”, în calitate de „proprietar” se indică inițial vînzătorul și apoi cumpărătorul. Iar la cumpărător figurează „condiţia rezolutorie”: achitarea costului pînă la 01.01.2014. În cazul dat, cui îi revine obligația de a achita impozitul pe bunurile imobiliare aferent terenului pentru construcții? Cumpărătorului sau vînzătorului?
Detalii
21
01 2013
1661

В соответствии с ч. (2) ст. 281 Налогового кодекса, в случае изменения субъекта налогообложения после начала налогового года исчисление налога на недвижимое имущество для нового субъекта налогообложения осуществляется с момента государственной регистрации его имущественных прав на недвижимое имущество или с момента установления факта реализации им права владения, пользования и/или распоряжения недвижимым имуществом.

15 апреля 2012 года между физическими лицами был заключён договор купли-продажи земельного участка под строительство, площадью 0,6 га. Однако, согласно договору, покупатель должен рассчитаться полностью за приобретенный земельный участок до 01.01.2014 года, в противном случае право собственности покупателя будет отменено. Договор купли-продажи зарегистрирован был в Реестре недвижимого имущества. Согласно выписке из Реестра, в разделе II «Dreptul de proprietate asupra bunului imobil» как «proprietar» – собственник указан вначале продавец, затем покупатель. У покупателя отмечено «отменительное условие»: оплата стоимости до 01.01.2014 г. У кого, в указанном случае, за земельный участок под строительство возникают обязательства по уплате налога на недвижимое имущество – у покупателя или у продавца?
Detalii