07
11 2013
1364

Aplicarea legislaţiei fiscale pe agenda şedinţei comune a reprezentanţilor IFPS şi ai Asociaţiei Auditorilor şi Consultanţilor în Management din Republica Moldova „AO Ecofin Consult”

Situaţii dificile în aplicarea legislaţiei fiscale, depistate în cadrul controalelor fiscale, şi necesitatea adaptării normelor legale la schimbările survenite în ramurile economiei naţionale au constituit fondul problemelor discutate la tradiţionala şedinţă lunară a Asociaţiei Auditorilor şi Consultanţilor în Management din Republica Moldova „AO Ecofin Consult”, la care au participat, în calitate de invitaţi, reprezentanţi ai conducerii IFPS.
Vizualizează 3 fotografii →
17
06 2013
1583

Atenție: Proiect al Legii pentru modificarea şi completarea unor acte normative

Articolul I – Codul fiscal nr. 1163-XIII din 24 aprilie 1997 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, ediţie specială, 2007), cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează.

1. La articolul 133 alineatul (1) litera h1) cuvintele „prevederilor art. 225” se substituie cu textul „metodelor și surselor indirecte”.

2. Articolul 133 alineatul (2) se completează cu litera d1 cu următorul cuprins:
„d1) emite decizii asupra cazului de încălcare fiscală stabilit în urma aplicării metodelor și surselor indirecte;”.
Detalii
17
06 2013
1817

Scrisoarea MF Nr. 26-08/1-10-481/4382 din 21.07.2011 Aspectele fiscale privind plata indemnizației pentru incapacitate temporară de muncă cauzată de boli obişnuite sau de accidente nelegate de muncă, efectuate în baza lit. b) alin. (2) art. 4 din Legea nr. 289-XV din 22.06.2004

Aspectele fiscale privind plata indemnizației pentru incapacitate temporară de muncă cauzată de boli obişnuite sau de accidente nelegate de muncă, efectuate în baza lit. b) alin. (2) art. 4 din Legea nr. 289-XV din 22.06.2004
Ministerul Finanţelor, în scopul aprecierii corecte a legislaţiei fiscale, pentru cunoștinţă și călăuză în lucru comunică următoarele.

În conformitate cu prevederile lit. b) alin. (2) art. 4 din Legea privind indemnizaţiile pentru incapacitatea temporară de muncă și alte prestații de asigurări sociale nr. 289-XV din 22.07.2004, în redacţia Legii nr. 56 din 09.06.2011, care a intrat în vigoare din 01.07.2011, a doua zi calendaristică de incapacitate de muncă se platește din mijloacele financiare ale angajatorului.
Detalii
19
03 2012
1839

L E G E A nr. 271 din 23.12.2011 fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală pe anul 2012

Parlamentul adoptă prezenta lege organică.

Art. 1. – Fondurile asigurării obligatorii de asistenţă medicală pe anul 2012 se aprobă la venituri în sumă de 3927714,7 mii lei, la cheltuieli în sumă de 3984714,7 mii lei, cu un deficit în sumă de 57000,0 mii lei.

Art. 2. – Sinteza veniturilor şi a cheltuielilor fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală pe anul 2012 se prezintă în anexa nr. 1.

Art. 3. – Lista fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală, prevăzute de legislaţie, structurate pe programe şi subprograme, se prezintă în anexa nr. 2.
Detalii
19
03 2012
1566

L E G E A nr. 270 din 23.12.2011 bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2012

Parlamentul adoptă prezenta lege organică.

Capitolul I
DISPOZIŢII GENERALE


Art. 1. – Bugetul asigurărilor sociale de stat pe anul 2012
se aprobă la venituri în sumă de 9825884,7 mii lei și la cheltuieli în sumă de 9825884,7 mii lei.
Art. 2. – (1) Sinteza bugetului asigurărilor sociale de stat la venituri și cheltuieli se prezintă în anexa nr.1.
(2) Lista programelor incluse în bugetul asigurărilor sociale de stat se prezintă în anexa nr. 2.

Capitolul II
REGLEMENTĂRI PRIVIND CALCULUL ŞI PLATA CONTRIBUŢIILOR DE ASIGURĂRI SOCIALE DE STAT OBLIGATORII ŞI ASPECTE SPECIFICE ALE VENITURILOR ŞI CHELTUIELILOR


Art. 3. – Tarifele contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii, termenele de virare a acestora la bugetul asigurărilor sociale de stat și de prezentare de către plătitori a declaraţiilor privind calcularea și utilizarea contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii, precum și tipurile de prestaţii sociale asigurate se prezintă în anexa nr. 3.
Detalii
19
03 2012
1496

L E G E A nr. 282 din 27.12.2011 bugetului de stat pe anul 2012

Parlamentul adoptă prezenta lege organică

Capitolul I
DISPOZIŢII GENERALE


Art. 1. – (1) Bugetul de stat pe anul 2012 se aprobă la venituri în sumă de 21367269,1 mii de lei și la cheltuieli în sumă de 22164269,1 mii de lei, cu un deficit în sumă de 797000,0 mii de lei.
(2) Sinteza bugetului de stat pe venituri, cheltuieli, deficit și surse de finanţare se prezintă în anexa nr. 1.
(3) Limitele de cheltuieli pe autorităţi publice finanţate de la bugetul de stat se prezintă în anexa nr. 2.
(4) Alocaţiile pentru instanţele judecătorești se prezintă în anexa nr. 3.
(5) Lista bugetelor autorităţilor publice, fundamentate pe programe, se prezintă în anexa nr. 4.
(6) Alocaţiile pentru autorităţile publice centrale destinate finanţării investiţiilor capitale se prezintă în anexa nr.5.
(7) Alocaţiile de la bugetul de stat pentru autorităţile administraţiei publice locale destinate finanţării cheltuielilor capitale se prezintă în anexa nr. 6.
(8) Transferurile de la bugetul de stat la bugetele raionale, la bugetele municipale Chișinău și Bălţi și la bugetul central al unităţii teritoriale autonome Găgăuzia se prezintă în anexa nr. 7.
Detalii
30
05 2013
1431

Comentarii referitor la modificările operate în legislaţia fiscală după 13.01.2012

Prin Legea pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr. 267 din 23.12.2011 (Monitorul Oficial nr. 13-14 din 13.01.2012) care a intrat în vigoare la 13.01.2012 şi a întruchipat în sine politica fiscală pentru anul 2012, au fost operate unele modificări esenţiale la legislaţia fiscală. După data menţionată au fost publicate cîteva acte legislative prin care au fost efectuate unele modificări în Codul fiscal.


Detalii
21
05 2013
2259

Mihail Caraman, Alex Milcev: "Despre activitatea fiscală în Republica Moldova"

Sistemul fiscal al Republicii Moldova, ca şi al altor ţări, este bazat pe conformarea voluntară a contribuabililor la declararea şi la plata obligaţiilor fiscale către buget. În acest sens, instituirea unui cadru unitar al relaţiilor de parteneriat în raport cu mediul de afaceri şi cetăţeni, bazat pe încrederea şi susţinerea reciprocă, este foarte important, chiar primordial.

De aceea, activitatea Serviciului fiscal trebuie să fie îndreptată spre oferirea unor soluţii optime şi competente contribuabililor, concretizate într-un ansamblu de servicii automatizate de o înaltă calitate, bazate pe realizările de ultimă oră în domeniul tehnologiilor informaţionale, concomitent cu armonizarea legislaţiei fiscale a Republicii Moldova la standardele internaţionale de administrare fiscală.
Detalii
14
07 2011
1751

Светлана Чебан и Александру Мунтяну: "Налоговое администрирование сквозь призму нововведений, ожидаемых в 2012 году"

Еще в 1904 году Оливер Уэнделл Холмс, судья Верховного суда США, утверждал, что «Налоги являются ценой, которую мы платим за возможность жить в цивилизации». Ввиду эффектов экономического кризиса, налоговые администрации ряда стран пересмотрели внутреннее налоговое законодательство путем введения некоторых мер, направленных на увеличение поступлений в бюджеты данных государств, в то время как другие страны предприняли усилия по стимулированию экономического роста.
Detalii