13
06 2022
167

Lichidarea mijlocului fix și crearea unui nou obiect în baza celui nefinisat

În practică deseori apar situații în care entitățile adoptă decizii privind lichidarea clădirilor ce sunt în stare dezastruoasă, durata de funcționare a cărora a expirat, iar valoarea rămasă este egală cu zero lei. Totodată, în unele cazuri la transmiterea clădirilor în exploatare nu a este evaluată valoarea reziduală.
 
În aceste condiții apare un șir de întrebări ce țin de modul de recunoaște în contabilitate a lichidării activului; cheltuielile suportate în legătură cu lichidarea acestuia (vor fi recunoscute în scopuri fiscale sau nu); reflectarea în Declarația cu privire la impozitul pe venit a utilizării provizionului constituit pentru acoperirea cheltuielilor legate de lichidare etc.


Detalii

13
01 2022
207

32.1.41 În ce cazuri își încetează activitatea asociația obștească?

În conformitate cu art. 2 alin. (1) din Legea cu privire la organizațiile necomerciale nr. 86 din 11.06.2020, asociaţia obştească este organizaţia necomercială constituită benevol de fondatori în vederea realizării scopurilor necomerciale pentru care a fost constituită. Respectiv, potrivit art. 16, organizaţia necomercială îşi încetează activitatea prin:
   a) lichidare benevolă;
   b) lichidare forţată;
   c) reorganizare prin fuziune, dezmembrare sau transformare.


Detalii

20
12 2021
210

29.1.7.3.25 Urmează a se reține impozitul pe venit la sursa de plată, în cazul repartizării plăților de lichidare asociaților/acționarilor/membrilor/fondatorilor entității, avînd în vedere că întreprinderea se află în proces de lichidare?

 În conformitate cu art.90 alin.(5) din Cod, prin derogare de la alin.(3) al aceluiași articol, în cazul plăţilor la lichidare, impozitul pe venit se reţine din diferenţa dintre suma îndreptată spre achitare şi valoarea nominală a cotei de participare în capitalul social al agentului economic aflat în proces de lichidare.


Detalii

30
11 2021
646

Formularele tipizate de documente primare cu regim special în cazul reorganizării sau lichidării contribuabilului

Una din întrebările care urmează a fi clarificate în cazul reorganizării sau lichidării unei întreprinderi este soarta formularelor tipizate de documente primare cu regim special (formulare tipizate) care nu au fost utilizate.


Astfel, în cele ce urmează, vom examina care sunt posibilitățile și acțiunile necesare a fi întreprinse în privința formularelor tipizate în cazul reorganizării, cât și în cazul lichidării contribuabilului.


Detalii

22
10 2021
2706

Procedura de lichidare a gospodăriilor țărănești (de fermier)

Gospodăria ţărănească (în continuare – GȚ) este o întreprindere individuală bazată pe proprietate privată asupra terenurilor agricole şi asupra altor bunuri, pe munca personală a membrilor unei familii (membri ai gospodăriei ţărăneşti), având ca scop obţinerea de produse agricole, prelucrarea lor primară, comercializarea cu preponderenţă a propriei producţii agricole. Noțiunea este definită în art. 2 alin. (1) din Legea nr.1353/2000 privind gospodăriile țărănești (de fermier).
 
Procedura de lichidare a unei gospodării țărănești (de fermier) (în continuare – GȚ) provoacă întrebări contribuabililor, fapt ce ne impune să venim astăzi cu unele explicații asupra subiectului.
Detalii
26
08 2021
618

Lichidarea companiei și salariul administratorului

În cazul lichidării companiei în decurs de 2 ani, se calculează în acest timp salariul administratorului?

Conform art. 177 alin. (6) Cod civil, raporturilor juridice dintre persoana juridică și administrator li se aplică dispozițiile legale cu privire la reprezentare și mandat, dacă legea sau actul de constituire nu prevede altfel.


Detalii

17
08 2020
798

A fost publicat formularul Dării de seamă privind mărfurile înmagazinate în antrepozitul vamal în proces de lichidare

În Monitorul Oficial din 14 august curent a fost publicat Ordinul Serviciului Vmala nr. 263-O din 31.07.2020 cu privire la aprobarea modelului-tip al Dării de seamă privind mărfurile înmagazinate în antrepozitul vamal în proces de lichidare.

 

Astfel, în darea de seamă privind mărfurile înmagazinate în antrepozitul vamal în proces de lichidare se va indica denumirea mărfurilor antrepozitate aflate în stocuri, poziția tarifară, poziția tarifară a mărfurilor antrepozitate aflate în stocuri, cantitatea mărfurilor antrepozitate aflate în stocuri, valoarea statistică a mărfurilor antrepozitate aflate în stocuri, numărul declarației vamale de plasare a mărfurilor în regim vamal de antrepozitar și denumirea agentului economic.

Detalii
18
06 2020
1528

Lichidarea subdiviziunii în lipsa confirmării rezoluțiunii contractului de arendă

Compania ,,X” a încheiat cu o persoană fizică un contract de locațiune privind închirierea unui spațiu, acesta fiind declarat са subdiviziune. Ulterior, ca urmare a apariției unui conflict între părți,  рrорriеrul refuză să sеmneze acordul de reziliere a contractului și nu mai comunică cu locatarul. Care este procedura de închidere a subdiviziunii, dacă nu avem acord de reziliere, ținând cont de faptul сă fizic reprezentanții companiei nu mai activează la adresa respectivă?

Detalii