01
06 2022
215

Ordinul SFS nr. 224 din 27.05.2022 privind actualizarea Bazei generalizate a practicii fiscale

01
06 2022
180

29.3.1.3 Urmează oare să rețină impozitul pe venit la sursa de plată persoanele care desfășoară activitate profesională în sectorul justiției, din veniturile de la darea în locațiune a imobilului de către persoanele fizice ce nu desfășoară activitate de întreprinzător?

Conform art.1 alin.(3) din Codul fiscal, noţiunile şi prevederile Codului fiscal se aplică în exclusivitate în limitele relaţiilor fiscale şi ale altor relaţii legate de acestea.


Detalii

14
04 2022
394

Stabilirea prețului de vânzare sau locațiune a terenului adiacent

Pe agenda comisiilor parlamentare de profil a fost inclus proiectul de lege pentru modificarea unor acte legislative, scopul căruia este crearea unui cadru normativ coerent și excluderea neconcordanțelor dintre normele ce reglementează relațiile de dare în arendă/locațiune și vânzare-cumpărare a terenurilor proprietate publică.
 
La momentul de față Legea nr. 1308/1997 privind prețul normativ și modul de vânzare-cumpărare al pământului stabilește că, în cazul în care există un singur deţinător de teren adiacent, vânzarea-cumpărarea terenului care nu poate fi format ca bun imobil separat se efectuează la prețul normativ al pământului.
Detalii
13
04 2022
861

Contractul de locațiune. Regimul fiscal al sumei de garanție

Compania a încheiat un contract de locațiune cu o persoană fizică, în baza căruia locatarul (compania) este obligat să transfere locatorului o sumă de garanție. Suma de garanție obținută de la locatar este destinată doar pentru remedierea daunelor eventuale cauzate de locatar (companie) în timpul locațiunii. În cazul în care daune nu vor fi cauzate suma garanției se va restitui de către persoana fizică. Este oare obligat locatarul să rețină impozitul pe venit la sursa de plata din suma de garanție sus-menționată?


Detalii
25
03 2022
624

Transmiterea în locațiune a activului procurat în străinătate

Întreprinderea de transport internațional a efectuat un transfer pentru procurarea mijlocului de transport din Germania. O companie nerezidentă propune perfectarea unui contract de arendă pentru a folosi mijlocul de transport procurat de compania rezidentă a RM  în desfășurarea activității sale în Europa. Lunar rezidentul va elibera invoce-ul pentru arendă. Poate rezidentul să transmită bunul în arendă fără a-l înregistra în RM? Vehiculul va fi înregistrat în contabilitate, actul de dare în exploatare va fi perfectat. Are compania dreptul să calculeze amortizarea? Apar obligații ce țin de repatriere?


Detalii

21
03 2022
247

Numărul contractelor de locațiune înregistrate a sporit cu 13,66%

Serviciul Fiscal de Stat permanent întreprinde măsuri de conformare voluntară și informare a persoanelor fizice care transmit în locațiune bunuri imobile cu privire la obligațiile stabilite de actele normative în vigoare privind înregistrarea contractelor de locațiune.


Astfel, în primele două luni ale anului 2022, la SFS au fost înregistrate 3321 contracte de locațiune/chirie, în creștere cu 13,66% sau cu 399 contracte înregistrate mai mult comparativ cu perioada similară a anului trecut.Detalii

15
02 2022
1284

29.2.10.9 Este oare posibilă înregistarea contractului de transmitere în posesie și/sau folosinţă (locaţiune, arendă, uzufruct) a proprietății imobiliare sau rezilierea acestuia fără a fi necesară deplasarea la subdiviziunea SFS?

Persoana fizică poate depune Declarația-Cerere subdiviziunii SFS prin intermediul serviciului electronic SIA “e-Cerere” modulul “Cererea de înregistrare a contractelor de dare în locaţiune a bunurilor imobiliare de către persoanele fizice”(în cazul în care contribuabilul dispune de semnătură digitală) sau prin intermediul unei scrisori recomandate, Declaraţia-Cerere cu anexarea documentelor confirmative.


Detalii

26
01 2022
418

Contractele de locațiune înregistrate la SFS în anul 2021, în creștere cu 22,19%

Serviciul Fiscal de Stat întreprinde în permanență măsuri de conformare voluntară și informare a persoanelor fizice care transmit în locațiune bunuri imobile cu privire la obligațiile stabilite de actele normative în vigoare privind înregistrarea contractelor de locațiune.

Astfel, în perioada lunilor ianuarie – decembrie 2021, la Serviciul Fiscal de Stat s-au înregistrat 17 763 contracte de locațiune/chirie, în creștere cu 22,19% sau cu 3 941 contracte înregistrate mai mult comparativ cu anul 2020.


Detalii

23
12 2021
360

5.7.1.15 Cine este subiect al impunerii cu impozitul pe bunurile imobiliare în condițiile în care terenul care se află în proprietate privată, în baza contractului de superficie este transmis în posesia/folosință unei alte persoane?

 În conformitate cu prevederile art. 654 alin. (1) și art. 659 alin. (1) din Codul civil nr. 1107/2002, superficie este dreptul real imobiliar de a poseda și folosi terenul altuia în vederea edificării și exploatării unei construcții a superficiarului. Acest drept este alienabil, se transmite prin succesiune și poate fi obiect al unui contract de locațiune.


Detalii