21
05 2021
69

7.5.5.2 Cum se calculează taxa pentru extragerea mineralelor utile?

 Taxa pentru extragerea mineralelor utile se calculează de către subiectul impunerii de sine stătător, trimestrial, pornind de la volumul mineralului util extras şi cota de impunere corespunzătoare categoriei și tipului mineralului util extras, stabilită în anexa nr. 2 la titlul VIII al Codului fiscal.


[Modificare operată în Baza generalizată a practicii fiscale în conformitate cu modificările efectuate în Codul fiscal prin Legea nr.60 din 23.04.2020, Monitorul Oficial al R. Moldova nr. 108-109 din 25.04.2020, în vigoare din 01.01.2021]

21
05 2021
57

7.5.5.3. Se iau în considerare, la calcularea taxei, pierderile suportate în procesul de extracţie a mineralelor utile?

Nu, în calculul taxei pentru extragerea mineralelor utile nu se include volumul pierderilor suportate în procesul de extracţie a mineralului util şi al pierderilor tehnologice în pilonii de protecţie şi tavanul excavaţiilor miniere subterane care, conform proiectului, asigură securitatea oamenilor şi exclud prăbuşirea suprafeţei terestre (art. 310 alin. (2) din Codul fiscal.


Detalii
21
05 2021
80

7.5.7.4 În baza cărui formular se prezintă darea de seamă la taxa pentru extragerea mineralelor utile?

Începînd cu perioadele fiscale corespunzătoare anului 2021, subiecții impunerii cu taxa pentru extragerea mineralelor utile prezintă, trimestrial, pînă la data de 25 a lunii următoare trimestrului de gestiune, Darea de seamă pe taxele pentru resursele naturale (Forma TRN 21), aprobată prin Ordinul SFS nr. 376 din 27 iulie 2020.


[Modificare operată în Baza generalizată a practicii fiscale în conformitate cu modificările efectuate în Codul fiscal prin Legea nr.60 din 23.04.2020, Monitorul Oficial al R. Moldova nr. 108-109 din 25.04.2020, în vigoare din 01.01.2021]

21
05 2021
167

7.5.7.5. Cum se completează formularul dării de seamă la taxa pentru extragerea mineralelor utile ?

Completarea formularului Dării de seamă pe taxele pentru resursele naturale (Forma TRN 21) în partea ce ține de obligațiile fiscale calculate la taxa pentru extragerea mineralelor utile se realizează conform Instrucțiunii privind modul de întocmire și prezentare a Dării de seamă pe taxele pentru resursele naturale (Forma TRN 21), aprobată prin anexa nr. 2 la Ordinul SFS nr. 376 din 27 iulie 2020.


Detalii
21
05 2021
109

7.5.7.1. Cine prezintă darea de seamă la taxa pentru extragerea mineralelor utile?

Darea de seamă la taxa pentru extragerea mineralelor utile se prezintă de către persoanele fizice care desfăşoară activitate de întreprinzător şi persoanele juridice, indiferent de tipul de proprietate şi forma juridică de organizare.


[Modificare operată în Baza generalizată a practicii fiscale în conformitate cu modificările efectuate în Codul fiscal prin Legea nr.60 din 23.04.2020, Monitorul Oficial al R. Moldova nr. 108-109 din 25.04.2020, în vigoare din 01.01.2021]

21
05 2021
139

7.5.2.1. Cine sînt subiecţi ai impunerii cu taxa pentru extragerea mineralelor utile?

Subiecţi ai impunerii cu taxa pentru extragerea mineralelor utile sunt beneficiarii subsolului – persoanele fizice care desfăşoară activitate de întreprinzător şi persoanele juridice care efectuează extragerea mineralelor utile (art.307 din Codul fiscal).


[Modificare operată în Baza generalizată a practicii fiscale în conformitate cu modificările efectuate în Codul fiscal prin Legea nr.60 din 23.04.2020, Monitorul Oficial al R. Moldova nr. 108-109 din 25.04.2020, în vigoare din 01.01.2021]

21
05 2021
68

7.5.3.1 Care este obiectul impunerii și baza impozabilă la taxa pentru extragerea mineralelor utile?

Obiectul impunerii şi baza impozabilă la taxa pentru extragerea mineralelor utile constituie volumul mineralelor utile extrase în perioada fiscală (art.308 din Codul fiscal).


[Modificare operată în Baza generalizată a practicii fiscale în conformitate cu modificările efectuate în Codul fiscal prin Legea nr.60 din 23.04.2020, Monitorul Oficial al R. Moldova nr. 108-109 din 25.04.2020, în vigoare din 01.01.2021]

07
04 2021
232

Taxa pentru extragerea mineralelor utile în cazul extragerii materialelor din groapa de împrumut

Agentul economic prestează servicii de construcție și reabilitare a unui drum național. Pentru construcția și reabilitarea drumului se extrag materiale sub formă de amestec de nisip și argilă din groapa de împrumut. Materialele extrase sunt utilizate exclusiv în scopul implementării condițiilor contractuale. Potrivit contractului de executare a lucrărilor de construcție și reabilitare a drumului național, agentul economic este scutit de plata impozitelor și taxelor. Ținând cont de prevederile contractuale, are agentul economic respectiv obligația de a calcula și achita taxa pentru extragerea mineralelor utile? 


Detalii