09
02 2021
1605

Precizările SFS privind modificările în formularul IPC21

Serviciul Fiscal de Stat informează că, la data de 5 februarie 2021, în Monitorul Oficial a fost publicat Ordinul Ministerului Finanțelor nr.17 din 29 ianuarie 2021, prin care s-au introdus modificări în formularul dării de seamă forma IPC21 „Darea de seamă privind reținerea impozitului pe venit, a primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală şi a contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii calculate”, precum și în Instrucțiunea privind completarea acestuia  (formular aprobat prin Ordinul MF nr.94 din 30.07 2020).
 
Modificarea formularului a fost condiționată de completările operate la Codul fiscal și Legea privind sistemul public de asigurări sociale nr.489/1999 (modificări operate prin Legea nr.257/2020).
Detalii
10
02 2021
527

Auditul extern obligatoriu al entităților cu capital de stat în contextul modificărilor unor acte normative

Ca urmare a adoptării Legii nr.19/2020, redacția actuală a art.11 alin. (1)  al Legii nr.246/2017 cu privire la întreprinderea de stat și întreprinderea municipală stabilește că situațiile financiare anuale ale întreprinderilor de stat sunt supuse auditului extern obligatoriu, iar situațiile financiare anuale ale întreprinderilor municipale sunt supuse auditului extern obligatoriu în cazul în care acestea fac parte din categoria entităților mijlocii, a entităților mari sau a entităților de interes public, în corespundere cu legislația contabilă. Norma respectivă este pusă în aplicare începând cu 17 aprilie 2020.
 

Detalii
05
02 2021
2647

Formularul IPC21, modificat

Vineri, 5 februarie 2021, fiind publicate în Monitorul oficial, au intrat în vigoare modificările la Ordinul Ministerului Finanţelor nr.94 din 30 iulie 2020 cu privire la aprobarea formularului tipizat (Forma IPC21) Darea de seamă privind reţinerea impozitului pe venit, a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală şi a contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii calculate şi a Instrucţiunii cu privire la modul de completare a formularului nominalizat.
 
Astfel, Ordinul MF nr.17 din 29 ianuarie 2021, prin care au fost aprobate modificările respective, prevede suplinirea Ordinului nr.94/2020 cu Clasificatorul categoriilor persoanelor asigurate, în care sunt indicate codul, denumirea categoriei și tarifele contribuției de asigurări sociale de stat pe anul 2021.

Detalii
17
07 2020
620

Evidenţa plăţilor la bugetul public național

Astăzi, 17 iulie 2020, în „Monitorul Oficial” a fost publicat Ordinul nr.83 al Ministerului Finanțelor privind completarea Ordinului ministrului finanţelor nr.172 din 20 decembrie 2019 „Cu privire la modul de achitare şi evidenţă a plăţilor la bugetul public naţional prin sistemul trezorerial al Ministerului Finanţelor în anul 2020”. Oferim textul integral al documentului care a intrat în vigoare la momentul publicării.

 

În scopul ajustării modului de achitare şi evidenţă a plăţilor la bugetul public naţional la modificările introduse în Clasificaţia bugetară

 

                                                           ORDON:

 


Detalii

09
04 2020
3101

Sancțiunile mai dure pentru ținerea neconformă a evidenței contabilile

Legea contabilității și raportării financiare nr. 287/2017 pusă în aplicare la 1 ianuarie 2019 reiterează obligația entității de a ține contabilitatea și de a întocmi situațiile financiare în modul prevăzut de lege, de standardele de contabilitate și de alte acte normative, iar răspunderea pentru ținerea contabilității și raportarea financiară revine persoanei fizice (conducătorului / administratorului/ directorului/ fondatorului), cu stabilirea obligațiilor și drepturilor acesteia și care poartă răspundere disciplinară, civilă, contravențională și/sau penală în cazul nerespectării prevederilor legale.

Ținând cont de necesitatea actualizării tipurilor de încălcări a regulilor de organizare și de ținere a contabilității, de întocmire și prezentare a situațiilor financiare prevăzute în Codul Contravențional (CC), este impusă expunerea art.295 din CC în redacție nouă.
Detalii
21
01 2020
8754

Modificarea formularului dării de seamă forma IPC18, care intră în vigoare începând cu perioada fiscală ianuarie 2020

Astăzi, la 31 ianuarie 2020, în MO al RM a fost publicat Ordinul Ministerului Finanțelor nr.19 din 28 ianuarie 2020 prin care s-au introdus modificări în formularul dării de seamă forma IPC18, aprobat prin Ordinul MF nr.126 din 4 octombrie 2017.

În continuare examinăm care sunt modificările operate la formularul dării de seamă forma IPC18, condiționate de modificările operate la Codul fiscal și anume la Titlul II „Impozitul pe venit”, introduse prin Legea nr.171 din 19.12.2019 (în continuare – Legea nr.171/2019).

Detalii
03
02 2020
1454

SFS a introdus modificări în unele ordine

În Monitorul Oficial din 31 ianuarie 2020 Serviciul Fiscal de Stat a publicat Ordinul nr. 36 din 23 ianuarie 2020 cu privire la modificarea şi completarea unor ordine ale SFS.

Astfel, modificarea se introduce în anexa nr. 1 a Ordinului SFS nr. 108 din 19 mai 2017 cu privire la aprobarea formularului tipizat al Calculului impozitului pe bunurile imobiliare și a instrucțiunii privind modul de completare a acesteia – Formularul tipizat al dării de seamă „Calculul impozitului pe bunurile imobiliare (Forma BIJ 17), precum și în anexa nr. 2 – Instrucțiunea cu privire la modul de completare şi prezentare a Formei BIJ 17.
Detalii
27
12 2019
2395

Ce tipuri de venit nu se vor include în venitul brut

Legiuitorul a extins lista surselor de venit neimpozabile, acestea fiind enumerate în art.20 din Codul fiscal. Articolul respectiv este completat cu încă trei poziții (pct. z15, z16 și z17) care includ:

plățile suportate de către beneficiarii de lucrări pentru hrana și transportarea zilierilor. Astfel, facilitățile acordate salariaților pentru cheltuielile suportate de angajator pentru hrană și transport organizat vor fi aplicate similar și asupra zilierilor, ceea ce va avea un impact pozitiv și va mobiliza piața forței de muncă în cadrul căreia activează zilierii
Detalii
28
11 2019
2648

Modificările la SNC „Costurile îndatorării”, în vigoare din 1 ianuarie 2020

La momentul actual, un interes deosebit pentru contabili prezintă modificările Standardelor Naționale de Contabilitate care vor intra în vigoare din 1 ianuarie 2020. În acest sens, se prezintă explicații detaliate cu referință la modificările efectuate pentru fiecare Standard, care pot fi utile contabililor în funcție de specificul activității entității.

La SNC „Costurile îndatorării”, prin modificarea pct.5, subpct.4), s-a concretizat nomenclatorul costurilor îndatorării. Aceste costuri vor include, suplimentar, diferenţele de curs valutar şi de sumă aferente dobânzilor privind împrumuturile.
Detalii
18
11 2019
1503

SFS a aprobat două formulare noi

Serviciul Fiscal de Stat a aprobat formularele ce țin de aplicarea măsurilor de asigurare a stingerii obligației fiscale:
„Solicitare privind transferul mijloacelor bănești sechestrate, în contul stingerii obligațiilor fiscale la buget” și
• „Acord aferent transferării la buget a mijloacelor bănești sechestrate ca măsură de asigurare a stingerii obligației fiscale în conturile bancare ale contribuabilului”.


În Monitorul Oficial din 15 noiembrie curent Serviciul Fiscal de Stat a publicat Ordinul nr. 472 din 30 octombrie 2019 cu privire la modificarea Ordinului SFS nr. 379 din 15 martie 2017.
Detalii