22
06 2018
5006

IPC18: precizări suplimentare

În MO nr.108-112 din 30 martie curent a fost publicat Ordinul Ministerului Finanțelor nr.71 din 26 martie 2018 prin care a fost completat și modificat ordinul nr.126 din 4 octombrie 2017, prin care au fost operate modificări la Instrucțiunea cu privire la modul de completare a dării de seamă (Forma IPC18) aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 126 din 4 octombrie 2017 și anume:

• în capitolul I „Dispoziții generale” a fost concretizat că rezidenții parcurilor IT vor completa după caz și nu obligatoriu tabelul nr.1 în situațiile în care aceste categorii de angajatori vor achita în luna de gestiune, în folosul persoanelor fizice terțe, venituri impozabile (spre exemplu: plata pentru arenda bunurilor mobiliare sau imobiliare (art.901 alin.(3) din Codul fiscal), procurarea mijloacelor de transport de la persoanele fizice (art.90 alin.(1) din Codul fiscal, etc.));
Detalii
18
01 2018
3295

Formulare tipizate pentru activitatea independentă

Ministerul Finanţelor propune pentru consultări publice proiectul ordinului cu privire la modificarea și completarea unor ordine, emise anterior de către autoritate. Este vorba de Ordinul nr.130 din 30 septembrie 2010 cu privire la aprobarea formularului tipizat de document primar cu regim special „Act de achiziție a mărfurilor” și Ordinul nr.2 din 9 ianuarie 2017 privind aprobarea unor formulare tipizate aferente activității persoanelor fizice care desfășoară activitate independentă.
Detalii
15
11 2017
1137

Modificarea adresei imprimate de MCC

Vă rog să indicaţi paşii concreţi care trebuie urmaţi pentru a modifica adresa indicată în cecul imprimat la MCC.

Potrivit Regulamentului cu privire la aplicarea maşinilor de casă şi control, pentru efectuarea decontărilor în numerar, aprobat prin Hotărârea Guvernului
Detalii
04
09 2017
8440

Modificarea și completarea Standardelor Naționale de Contabilitate – componentă importanta a reformei contabilității și raportării financiare în Republica Moldova

Acordul de Asociere Republica Moldova – Uniunea Europeană, ratificat prin Legea nr.112 din 2 iulie 2014 (în vigoare din 1.09.2014) și Planurile naționale de acțiuni pentru implementarea acestuia, prin care Republica Moldova și-a asumat angajamentul de a transpune în legislația națională Directiva 2013/34/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 iunie 2013 privind situațiile financiare anuale, situațiile financiare consolidate și rapoartele conexe ale anumitor tipuri de întreprinderi, stabilesc că prevederile actelor normative europene urmează a fi încorporate în legislația națională în termen de 3 ani de la intrarea în vigoare a acordului (până la 1 septembrie 2017).
Detalii
25
07 2017
6959

Noi modificări la Codul fiscal

Prin Legea nr. 123 din 07.07.2017 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative, publicată în MO nr. 252 din 19.07.2017, doc. 410), Codul fiscal a fost modificat şi completat cu prevederi care reglemetează prezentarea în dările de seamă fiscale a informaţiilor aferente calculelor primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală şi a contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii.
Detalii
17
11 2016
2280

Modificările efectuate la Legea nr. 131 din 8 iunie 2012 privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător

Prin Legea pentru modificarea și completarea unor acte legislative nr. 230 din 23 septembrie 2016 (Monitorul Oficial nr. 369-378/755 din 28.10.2016) (în continuare Legea 230/2016) au fost operate unele modificări și completări la Legea nr. 131 din 8 iunie 2012 privind controlul de stat asupra activităţii de întreprinzător (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 181–184, art. 595) (în continuare Lege).
Detalii
15
07 2016
2228

Modificările Codului fiscal în anul 2016 referitoare la aplicarea metodelor indirecte de estimare a venitului impozabil al persoanelor fizice

Prin Legea cu privire la modificarea și completarea unor acte legislative nr. 138 din 17 iunie 2016 (în vigoare – 01.07.2016) au fost operate modificări și completări ale Codului fiscal. În continuare mă voi referi la unele modificări aferente aplicării metodelor indirecte de estimare a venitului.
Detalii