07
10 2021
266

Veniturile FAOAM au sporit cu 15%

În primele nouă luni ale anului 2021 Compania Naţională de Asigurări în Medicină a acumulat în fondurile de asigurare obligatorie de asistenţă medicală venituri proprii în sumă de 4,1 mld. lei (fără transferuri de la bugetul de stat), în creştere cu circa 542 mil. lei sau cu 15% faţă de perioada similară a anului 2020.
 
Cea mai mare parte a veniturilor provine din primele de asigurare medicală în cotă procentuală din salariu3,9 mld. lei, cu 533 mil. mai mult faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent. Totodată, primele de asigurare medicală obligatorie în sumă fixă au depăşit 129 mil., în descreştere cu 3,1 mil. lei comparativ cu primele nouă luni din 2020.


Detalii

05
10 2021
368

Declarațiile de producător și de producător casnic. Reguli unice pentru toate persoanele fizice

Producătorii și producătorii casnici vоr putea соmеrсiаliza dоаr surplusul producției agricole de sezon pentru саrе va fi asigurată rеsреctаrеа cerințelor de siguranță а alimentelor, рrесum și  surplusul din producția din zootehnie în fоrmă naturală, în mаsă vie și sacrificată, pentru саrе а fost asigurată rеsресtаrеа cerințelor sanitar-veterinare, stabilește proiectul Regulamentului privind reglementarea eliberării și evidenței formularelor Declarației de producător și a Declarației de producător casnic (Declarații) ce urmează a fi examinat în cadrul ședinței de astăzi, 5 octombrie, a Grupului de lucru al Comisiei de stat pentru reglementarea activității de întreprinzător.


Detalii

17
09 2021
1733

Минфин внес изменения в НСБУ, план счетов и бюджетную классификацию

Министерство финансов опубликовало в МО сегодня, 17 сентября, три приказа о внесении изменений и дополнений в некоторые ранее утвержденные ведомством документы.
 
Так, претерпел ряд редакционных изменений Приказ №118/2013 об утверждении Национальных стандартов бухгалтерского учета. Они касаются НСБУ «Долгосрочные нематериальные и материальные активы», «Договоры лизинга», «Доходы» и «Договоры на строительство» (Приказ №110 от 13 сентября 2021 г.).


Detalii

03
09 2021
288

Вступили в силу поправки к Закону о рынке нефтепродуктов

В «Monitorul Oficial» 1 сентября были опубликованы и вступили в силу принятые 24 августа парламентом поправки к Закону о рынке нефтепродуктов, которые предусматривают ряд новых правил установления цен, порядок их образования на основные нефтепродукты стандартного вида, к которым относятся бензин COR95 и дизельное топливо без товарного наименования, соответствующее минимальным техническим условиям.
 
Предусмотрено, что Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) будет устанавливать максимальные цены розничной реализации основных нефтепродуктов стандартного вида каждый рабочий
Detalii
27
07 2021
1162

Скидки: бухгалтерский и налоговый учет

Предоставление различного рода торговых скидок является обычным элементом маркетинговой политики торговых предприятий, которая предполагает привлечение покупателей, что прямо или косвенно способствует увеличению получаемой субъектом прибыли. Следовательно, для анализа эффективности применения скидок, учет должен быть организован таким образом, чтобы учетная информация о предоставленных торговым предприятием скидок способствовала обоснованию и принятию правильных управленческих решений относительно выбора скидок и последующего их контроля.
 
Из статьи «Продажа товаров со скидкой: правила отражения в бухгалтерском и налоговом учете»,
Detalii
12
07 2021
712

Зарядка автомобилей c гибридным и/или электродвигателем: налоговые и бухгалтерские аспекты

Документирование, распределение и вычет расходов, сопряженных с зарядкой автомобилей с гибридным и/или электродвигателем, в отсутствие в национальном законодательстве прямого регламентирования, продолжают вызывать вопросы у экономических субъектов. Сегодня мы предоставим некоторые уточнения, касающиеся вышеуказанных аспектов. Для начала напомним правовые нормы, регулирующие ведение бухгалтерского учета. Закон №287/2017 о бухгалтерском учете и финансовой отчетности устанавливает основную нормативную базу, общие принципы и требования, а также механизм регулирования в области бухгалтерского учета и финансовой отчетности в РМ.


Detalii

17
06 2021
460

Exercițiul bugetar în anul 2020 s-a încheiat cu un deficit de 5,1% din PIB

În cadrul ședinței de ieri, 16 iunie, Guvernul a aprobat Raportul privind executarea bugetului de stat în anul 2020. În Raport sunt incluse datele privind executarea bugetului public național, precum și a bugetului de stat în anul 2020 la venituri, cheltuieli, deficit și surse de finanțare a deficitului. De asemenea, Raportul conține informația privind datoria de stat și soldurile de mijloace bănești în conturile bugetului de stat.
 
Ținta de deficit a BPN stabilită inițial la nivel de 3,25% din PIB a fost revizuită până la 8,5% din PIB, fiind necesară majorarea cheltuielilor asociate luptei cu pandemia Covid-19. De facto exercițiul bugetar în anul 2020 s-a încheiat cu un deficit de 5,1% din PIB.
Detalii
16
06 2021
277

Activitățile care au contribuit la creșterea PIB în trimestrul I

Produsul Intern Brut (PIB) estimat pentru primele trei luni ale anului curent a constituit 46,5 mld. lei și, comparativ cu aceiași perioadă din anul 2020, a crescut cu 1,8% la seria brută și cu 0,1% – la seria ajustată sezonier, potrivit datelor publicate de Biroul Național de Statistică. La creșterea PIB în perioada de referință au contribuitîn special, industria extractivă și cea prelucrătoare; producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat; distribuţia apei; salubritate, gestionarea deşeurilor și activităţile de decontaminare, care au deținut o pondere de 15,7% la formarea PIB și o creștere a valorii adăugate brute (VAB) pe activitățile respective cu 6,1%.
 


Detalii

02
06 2022
1957

Налог на недвижимость: налогооблагаемая база

Продолжаем знакомить наших читателей с особенностями расчета налога на недвижимое имущество/земельного налога, срок уплаты которого истекает 30 июня текущего года. Сегодня ответим на два вопроса, относящихся к налогооблагаемой базе.
 
Что является налогооблагаемой базой недвижимого имущества при исчислении налога на недвижимое имущество юридических лиц, индивидуальных предприятий, крестьянских (фермерских) хозяйств и физических лиц-граждан?
 


Detalii

11
06 2021
366

ISM: rezultatele controalelor efectuate în primele cinci luni

Inspectoratul de Stat al Muncii a efectuat 895 controale la unități cu un număr de 51,8 mii salariaţi, inclusiv 771 în domeniul raporturilor de muncă, 107 – securității și sănătății în muncă și 17 – mixte. Conform datelor recent publicate de ISM pentru primele cinci luni ale anului curent, din numărul total de controale 681 au fost planificate (218 – în sectorul public, 463 – în sectorul privat) şi 214 inopinate (74 – în sectorul public, 140 – în sectorul privat). Cu deplasarea în teren la agentul economic au fost efectuate 270 controale (preponderent în sectorul public), iar 625 – din oficiu.
 
Ca rezultat al acțiunilor de inspecție întreprinse au fost întocmite procese-verbale de control, în care au fost stabilite și consemnate 5904 încălcări şi abateri de la prevederile actelor legislative şi normative,
Detalii