21
01 2021
506

Применение ККО при получении аванса

Предприятие обжаловало в суде результаты контрольной закупки, в ходе которой налоговые служащие установили, что предприятие не использует ККО при расчетах наличными и наложили штраф. Представитель налогоплательщика (предприятие оказывает кадастровые услуги) потребовал отменить решение Государственной налоговой службы о наложении штрафа.
 
Он настаивал, что сотрудники ГНС не проводили контрольную закупку. Инспекторы оставили в офисе 800 леев. Тот факт, что на предприятии оставлены деньги, еще не подтверждает, что предприятие обязалось оказать услуги. Кроме того, рядовой сотрудник (оценщица) не имела права принимать заказы, а правом заключения договоров и выписки налоговых накладных обладает только управляющий кадастровой фирмы.
Detalii
21
01 2021
295

Regimul TVA al vinului prin prisma art.96 lit.b)

Urmează a fi aplicate prevederile art.96 lit.b) din Codul fiscal, conform căruia se stabilește cota redusă TVA, în mărime de 12%, la produsele alimentare şi/sau băuturi, cu excepţia producţiei alcoolice, preparate sau nepreparate, pentru consumul uman, însoţite de servicii conexe care să permită consumul imediat al acestora, realizate în cadrul activităţilor care se atribuie la secţiunea I a CAEM, pentru vin?
 

Detalii
21
01 2021
296

Cine este scutit de taxa de stat în litigiile de muncă

Conform art. 85 alin. (1) lit. a) din Codul de procedure civilă, de taxă de stat pentru judecarea cauzelor civile se scutesc reclamanţii în acţiunile de reintegrare în serviciu, de revendicare a sumelor de retribuire a muncii şi în alte revendicări legate de raporturile de muncă.
 
Totodată, conform art. 4 alin. (1) pct. 1 al Legii taxei de stat nr. 1216/1992, sunt scutiţi de plata taxei de stat în instanţele judecătoreşti reclamanţii – persoane fizice – în acţiunile de încasare a sumelor retribuirii muncii şi alte cerinţe legate de activitatea de muncă.

Detalii
21
01 2021
133

Soldul creditelor și depozitelor, în creștere

La sfârșitul lunii noiembrie 2020 soldul creditelor în economie a constituit 48 mld. lei și a sporit cu 9% faţă de nivelul înregistrat în aceeași perioadă a anului 2019, denotă datele din Informația operativă cu privire la evoluția social-economică a RM publică de Ministerul Economiei și Infrastructurii. Soldul creditelor în monedă națională a demonstrat o creștere cu 13,7% față de noiembrie 2019, iar a celor în valută străină – cu 1,5%.
 
Conform datelor oficiale, în portofoliul de credite acordate cea mai mare pondere  (23,7%) revine creditelor direcționate în sectorul comerțului, urmate de cele pentru procurarea/construcția imobilului (17,2%), de consum (16,8%), în sectorul agriculturii (8,2%) și industriei alimentare (8,1%).

Detalii
21
01 2021
619

Dare de seamă privind contractele de achiziţii publice de valoare mică

Agenția Achiziții Publice reamintește că, în conformitate cu pct. 24 din Regulamentul cu privire la achizițiile publice de valoare mică aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 665/2016, autoritatea contractantă este obligată să elaboreze şi să prezinte anual, până la data de 1 februarie a anului următor, o dare de seamă privind contractele de achiziţii publice de valoare mică semnate şi înregistrate în perioada de referinţă.
 
 
Darea de seamă întocmită și semnată se va expedia Agenției Achiziții Publice prin poșta electronică  la adresa de e-mail: bap@tender.gov.md.

Detalii
20
01 2021
139

Alfabetizarea financiară a cetățenilor

Sporirea gradului de alfabetizare financiară a populației, cu accent pe finanțe publice, prin realizarea unor acțiuni concrete, dedicate diferitelor categorii de cetățeni, elaborarea și implementarea Strategiei de educare financiară este scopul creării Grupului de lucru care s-a întrunit în prima ședință pe data de 19 ianuarie 2021 în cadrul Ministerului Finanțelor.
 
Agenda ședinței a cuprins două subiecte importante: acțiunile ce urmează a fi realizate în cadrul Global Money Week 2021 și calendarul de draftare a Strategiei de educare financiară.

Detalii
20
01 2021
153

IPSASB представил сразу два обновления к стандартам по учету аренды

Совет по международным стандартам финансовой отчетности для организаций общественного сектора (IPSASB) выпустил в пятницу две публикации по теме аренды. Первая - это предварительный вариант нового стандарта по учету аренды. Действовавший до сих пор IPSAS 13 в значительной мере опирался на IAS 17, который когда-то был в МСФО, но после того как несколько лет назад учет аренды в частном секторе довольно сильно переменился после МСФО (IFRS) 16, перед IPSASB встала задача продолжения конвергенции двух систем стандартов и разработки нового, приближенного теперь уже к IFRS 16.


Detalii
20
01 2021
82

НБС: дефицит торгового баланса

Дефицит торгового баланса Молдовы в январе-ноябре 2020 г. составил более $2,581 млрд и сократился на 5,8% (-$160,3 млн) в сравнении с тем же периодом 2019 г., сообщает  Национальное бюро статистики. В частности, в ноябре 2020 г. дефицит торгового баланса страны составил $260,9 млн, что на $16,8 млн (6,9%) больше показателя предыдущего месяца, а также на $23,4 млн (9,8%) выше показателя ноября предыдущего года.
 
В целом за 11 мес. 2020 г. в сравнении с аналогичным периодом 2019 г. дефицит торгового баланса Молдовы со странами Евросоюза снизился на 26,2% (до $702,3 млн), со странами СНГ –на 3,5% (до $842,8 млн), а с другими государствами – вырос на 13,1% (до $1,037 млрд).

Detalii
20
01 2021
89

Majorarea datoriei de stat

Criza pandemică a generat costuri mari și, pentru acoperirea cheltuielilor bugetare, Guvernul a apelat la împrumuturi interne și externe, fapt ce a majorat nivelul de îndatorare a țării. Conform datelor din Informația operativă cu privire la evoluția social-economică a RM oferită către Ministerul Economiei și Infrastructurii, la sfârșitul lunii noiembrie 2020 datoria de stat administrată de Guvern a atins nivelul de 66 mld. lei.
 
Datoria internă, care deține ponderea 44,1% în valoarea totală a datoriei de stat, a însumat 29,1 mld. lei și a crescut cu 25,9% față de perioada similară din anul precedent. Datoria de stat externă, având o pondere de 55,9% în total, a însumat 36,9 mld. lei, majorându-se cu 25,9%

Detalii
20
01 2021
135

Beneficiarii de prestații sociale

La 1 ianuarie 2021, în baza de date a Casei Naționale de Asigurări Sociale erau înregistrați 686251 beneficiari de pensii, alocații sociale și indemnizații adresate familiilor cu copii. Mărimea medie a prestației a constituit 2104 lei.
 
Cei mai mulți beneficiari înregistrați sunt persoanele cu pensii pentru limită de vârstă – 522821, cu mărimea medie a pensiei constituind 2067 lei. Totodată, au fost înregistrați 119015 beneficiari de pensii de dizabilitate, mărimea prestației fiind de 1516 lei. Pensii de urmaș au fost acordate la 10988 persoane, iar pensii unor angajați din domeniul culturii – la 32 de persoane.

Detalii