18
05 2016
1355

Împrumuturile primite de la nerezidenți de până la 50.000 de euro nu vor fi înregistrate la BNM

Prin votarea amendamentelor Legea cu privire la reglementarea valutară în lectură finală, deputații au votat și faptul ca împrumuturile și garanțiile primite de la nerezidenți, cu o valoare de până la 50 de mii de euro să nu fie înregistrate la Banca Națională a Moldovei. Acestea nu vor fi supuse regimului de notificare a BNM.
Detalii
22
03 2016
1662

Una din direcțiile ale dezvoltării activității întreprinderii constă în acordarea serviciilor de consultanță în domeniul businessului de restaurante, astfel periodic pentru clienții întreprinderii, se efectuează consultații cu implicarea specialiștilor nerezidenți (persoane fizice și juridice din CSI), care se acordă în Republica Moldova. Pot fi constate serviciile prestate de către nerezidenți, ca venituri impozabile?

În conformitate cu prevederile art. 70 alin. (2) lit. a) din CF, la determinarea venitului impozabil al nerezidenților se va tine cont numai de venitul obținut în Republica Moldova.
Detalii
25
09 2015
913

Proiectul Hotărîrii de Guvern cu privire la aprobarea formularului privind activitatea desfăşurată de către nerezident sau reprezentanţa acestuia pentru perioada fiscală și a modului de completare a formularului

Inspectoratul Fiscal Principal de Stat a elaborat proiectul Hotărîrii de Guvern cu privire la aprobarea formularului privind activitatea desfăşurată de către nerezident sau reprezentanţa acestuia pentru perioada fiscală și a modului de completare a formularului.
Detalii
14
09 2015
2207

Anastasia Certan: Impozitarea nerezidenților (continuare din nr. 5(21) anul 2014)

Potrivit prevederilor CF:

  • Venituri ale nerezidenților în RM se consideră dobînzile pentru creanțele statului ori ale unui rezident sau nerezident care dispune de o reprezentanță permanentă în RM, dacă asemenea dobînzi sînt cheltuieli ale reprezentanței permanente (art. 71 alin. (1) lit. f)).
  • Veniturile persoanelor juridice nerezidente, specificate la art. 71, care nu țin de o reprezentanță permanentă în RM urmează a fi supuse impunerii la sursa de plată, potrivit art. 91, fără dreptul la deduceri, cu excepția veniturilor din prestarea serviciilor ce țin de deschiderea și gestionarea conturilor corespondente ale băncilor corespondente și de efectuarea decontărilor (art. 73 alin. (1)).

Detalii
14
09 2015
1465

Care va fi regimul T.V.A. pentru arenda bunului tangibil (camion) de la un nerezident al Republicii Moldova, în România?

Regimul de aplicare a T.V.A., la procurarea serviciilor de către rezidenții Republicii Moldova de la nerezidenți, urmează a fi apreciat în conformitate cu art. 93 pct. 9) din CF, în dependență de locul livrării acestora, stabilit în conformitate cu art. 111 al CF.
Detalii
19
06 2015
1184

1. (29.4.24) Care este modalitatea de impozitare a unei persoane fizice nerezident la transmiterea în arendă sau în subarendă, din locaţiunea sau din uzufructul proprietăţii aflate în Republica Moldova?

Reieșind din prevederile art.70 alin. (2) lit. а) din Codului fiscal, la determinarea venitului impozabil al nerezidenţilor se va ţine cont numai de venitul obţinut în Republica Moldova.
Detalii
16
06 2015
1008

5. (29.2.8.6) Care este regimul fiscal pentru cetățeni străini nerezidenți, precum și apatrizi - nerezidenți, care au primit patrimoniu cu titlu de donație?

În conformitate cu prevederile art. 73 alin. (3) din Codul fiscal, veniturile persoanelor fizice nerezidente, specificate la art. 71, care nu țin de o reprezentanță permanentă în Republica Moldova urmează a fi supuse impunerii la sursa de plată potrivit art. 91, fără dreptul la deduceri.
Detalii
11
03 2015
1398

Urmează de a reține impozit pe venit la sursa de plată din sumele achitate în folosul nerezidentului pentru servicii de instruire, efectuate în Lituania cu salariații entității rezidentului, privind utilizarea mașinilor sanitare achiziționate de către rezident?

În conformitate cu prevederile art. 70 alin. (2) lit. a) din CF, la determinarea venitului impozabil al nerezidenților se va ține cont numai de venitul obținut în Republica Moldova.
Detalii
08
12 2014
1265

1. (29.4.22) În baza cărui document se atestă impozitul pe venit achitat în Republica Moldova de către nerezidenți?

Atestarea venitul obținut şi impozitul pe venit achitat în Republica Moldova se efectuează în baza Certificatului privind atestarea impozitului pe venit achitat în Republica Moldova (Forma 3-DTA-13) Certificatul se eliberează de către Inspectoratul Fiscal Principal de Stat, în termen de 30 zile calendaristice de la data depunerii cererii, în forma și modul stabilit de Hotărârea Guvernului nr.101 din 05.02.2013 cu privire la aprobarea formelor tipizate ce atestă rezidența şi impozitul pe venit achitat de către nerezidenți în Republica Moldova.
Detalii