16
08 2021
2474

Concedierea pentru o singură încălcarea gravă a obligaţiilor de muncă

Începând cu anul 2017 concedierea (desfacerea din iniţiativa angajatorului a contractului individual de muncă), se admite pentru încălcarea gravă, chiar şi  o singură dată, a obligaţiilor de muncă.

 

În materialul de mai jos vă propunem să studiați mai multe aspecte în cazul concedierii pentru o singură încălcarea gravă a obligaţiilor de muncă.

 

Materialul va fi publicat și în limba rusă.


Detalii

12
08 2021
281

29.2.10.1 Misiunile diplomatice au obligația de a reține impozitul pe venit la sursa de plată din plățile efectuate în favoarea persoanelor fizice cetățeni ai Republicii Moldova, aferente transmiterii în posesie şi/sau în folosinţă (locaţiune, arendă, uzufruct, superficie) a proprietății imobiliare?

Articolul 90 alin.(1) din Codul fiscal stabilește că, impozitul pe venit la sursa de plată se reţine, în mod obligatoriu, de către orice: 
a) persoană (contribuabil) care desfăşoară activitate de întreprinzător, cu excepţia deţinătorilor de patente de întreprinzător şi a persoanelor care desfăşoară activităţi independente conform cap. 102şi activităţi în domeniul achiziţiilor de produse din fitotehnie şi/sau horticultură şi/sau de obiecte ale regnului vegetal conform cap. 103din cod; 
b) nerezident care desfăşoară activitate conform art.5 pct.151);
c) reprezentanţă permanentă; 


Detalii

13
08 2021
4499

Obligația angajatorului de a prezenta salariatului informația despre plățile efectuate în favoarea acestuia

În conformitate cu art. 92 alin. (3) din Codul fiscal (CF), persoanele care sunt obligate să reţină impozitul în conformitate cu art. 6918 și art. 88–91 din CF, cu excepţia impozitului reţinut pentru câștigurile de la loterii și/sau pariuri sportive în partea în care valoarea fiecărui câștig nu depășește scutirea personală stabilită la art. 33 alin. (1), vor prezenta Serviciului Fiscal de Stat (SFS), până la data de 25 a lunii următoare încheierii anului fiscal, o dare de seamă, în care vor indica numele și prenumele (denumirea), adresa și codul fiscal al
Detalii

18
06 2021
268

6.17.5.3 Apare oare obligația privind calcularea şi achitarea taxei pentru salubrizare de către rezidenţii parcurilor pentru tehnologia informaţiei?

Nu. Conform art. 2941 din Codul fiscal, contribuabilii rezidenţi ai parcurilor pentru tehnologia informaţiei nu au obligaţii privind taxele locale, taxele în cauză fiind incluse în componenţa impozitului unic reglementat de cap. 1 titlul X.

Modificarea taxelor locale de către autoritatea administraţiei publice locale nu va avea impact asupra mărimii impozitului unic de la rezidenţii parcurilor pentru tehnologia informaţiei.


Detalii
10
06 2021
709

Neeliberarea biletului de călătorie. Cine poartă răspunderea conform Codului fiscal?

În conformitate cu art. 2541 alin. (2) din Codul fiscal (CF), efectuarea de către agentul transportator a transporturilor auto de călători prin servicii regulate în trafic urban, suburban, interurban, raional sau internaţional fără emiterea şi/sau raportarea biletelor (bilet – bon de casă emis de echipamentul de casă şi de control sau document de strictă evidenţă cu preţ fixat, confecţionat în mod tipografic sau electronic, ce confirmă dreptul la călătorie al persoanei, încheierea contractului de transport rutier între operatorul de transport rutier/
Detalii

04
06 2021
695

Obligațiile întreprinderii în cazul deschiderii unui cont bancar în străinătate

Este obligată întreprinderea să informeze Serviciul Fiscal de Stat despre deschiderea unui cont bancar în străinătate?

În cazul deschiderii unui cont bancar, Codul fiscal al RM prevede obligații atât pentru persoana care deschide contul bancar, cât şi pentru instituția financiară. Astfel, pe de o parte, la solicitarea de deschidere a contului bancar, persoana este obligată să prezinte certificatul de atribuire a codului fiscal sau documentul recunoscut ca atare, iar instituția financiară, pe de altă parte, va deschide contul bancar doar dacă vor fi prezentate
Detalii

30
04 2021
858

SFS despre obligația confirmării corespunzătoare a împuternicirilor reprezentanților contribuabilului

Contribuabilul persoană fizică îşi exercită drepturile procedurale personal, printr-un reprezentant sau în comun cu reprezentantul, iar contribuabilul persoană juridică – prin intermediul conducătorului sau al reprezentantului său.

Potrivit Codului fiscal, împuternicirile reprezentantului altul decât cel legal trebuie să fie confirmate printr-o procură, sau printr-un document ce atestă funcţia ori împuternicirile pe care le deţine – în cazul conducătorului persoanei juridice.


Detalii

13
04 2021
1757

Particularitățile reglementărilor aferente reducerii circulației de numerar în activitatea economică începând cu anul 2021

Ținând cont de ajustările efectuate prin prisma Legii nr. 257/2020 cu privire la modificarea unor acte normative, în prezentul articol se propune trecerea în revistă a principalelor modificări efectuate în textul Legii nr. 845/1992 cu privire la antreprenoriat și întreprinderi (Legea nr. 845/1992) în partea ce vizează măsurile de plafonare a plaților/încasărilor efectuate în numerar în cadrul activităților economice.


În acest sens se propune aducerea unor explicații în parte ce ține de prevederile care au completat art. 6 din Legea nr. 845/1992, după cum urmează:


Detalii

26
03 2021
2189

Lista agenților economici obligați de a utiliza factura fiscală electronică, completată

În Monitorul Oficial nr. 82-85 din 26 martie curent a fost publicat Ordinul Serviciului Fiscal de Stat nr. 143 din 17 martie 2021 cu privire la modificarea Ordinului SFS nr. 124 din 15.03.2019 prin completarea listei agenților economici obligați de a utiliza factura fiscală electronică (e-factura).

În temeiul art. 1323 alin. (10), art. 1324, art.133 și art. 117 alin (11) din Codul fiscal (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, ediție specială din 8 februarie 2007),


Detalii