18
05 2021
415

32.2.2 Care este procedura de luare la evidență fiscală prin atribuirea codului fiscal/confirmarea codului fiscal persoanei fizice cetățean străin și apatrid ce a traversat frontiera de stat și care deține obiecte impozabile pe teritoriul RM sau care are obligații fiscale și nu dispune de acte de identificare eliberate de autoritățile competente ale RM?

Solicitantul poate depune cererea de atribuire a codului fiscal pe suport de hîrtie la Direcțiile deservire fiscală, sau electronic, prin intermediul Sistemului Informațional Automatizat „e-Cerere” modulul „Înregistrarea on line a contribuabililor”, cu anexarea documentelor aferente, reglementate de Ordinul SFS 352/2017 cu privire la aprobarea Instrucţiunii privind evidenţa contribuabililor.


Detalii

18
05 2021
416

32.1.32 Unde și ce acte urmează a fi prezentate pentru înregistrarea nerezidenților care dețin obiecte impozabile pe teritoriul Republicii Moldova sau care au obligaţii fiscale?

Conform pct. 22 din Instrucțiunea privind evidența contribuabililor, aprobată prin Ordinul SFS nr.352/2017 (în continuare - Instrucțiune), persoanele juridice sau organizaţii cu statut de persoană fizică nerezidentă care deţin obiecte impozabile pe teritoriul Republicii Moldova sau care au obligaţii fiscale depun cererea de atribuire a codului fiscal (anexa nr.2 la Instrucţiune), în termen de trei zile lucrătoare de la data apariţiei obligaţiei fiscale sau a obiectului impozabil, la subdiviziunea SFS în a cărei rază a apărut obiectul impozabil/obligaţia fiscală sau prin SIA „e-Cerere” modulul „Înregistrarea on line a contribuabililor” la care se va anexa:

Detalii
01
04 2021
933

Aplicarea scutirii personale la aprecierea impozitului pe venit pentru anul 2020

Fiecare contribuabil - persoană fizică rezidentă, care are un venit anual impozabil mai mic de 360 000 lei, cu excepţia veniturilor prevăzute la art. 901, are dreptul la o scutire personală anuală. Prevederile în cauză nu aduc atingere dreptului contribuabilului de aplicarea scutirilor acordate soției/soțului şi scutirilor pentru persoanele întreținute, în condițiile prevăzute de Codul fiscal.

 


Detalii

29
01 2021
1025

Aducerea în concordanță cu modificările efectuate prin Legea nr. 257/2020

În Monitorul Oficial din 29 ianuarie 2021 a fost publicat Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 9 din 19 ianuarie curent cu privire la modificarea Regulamentului privind modul de anulare a obligaţiilor fiscale aflate în evidența serviciilor de colectare a impozitelor și taxelor locale care cad sub incidenţa art.172 alin.(3) din Codul fiscal, aprobat prin Ordinul MF nr.46 din 19.03.2020.

Întru executarea prevederilor art. 172 alin. (3) din Codul fiscal, precum și în legătură cu modificările efectuate prin Legea nr. 257 din 16.12.2020 privind modificarea unor acte normative, dar și întru asigurarea unei administrări fiscale eficiente,


Detalii
26
10 2020
557

(28.27.10) Care este termenul și modul achitare a obligațiilor aferente TVA în cadrul „e-Commerce VAT”?

Potrivit prevederilor art.115 alin.(3) din Codul fiscal,  pentru fiecare perioadă fiscală, subiecții impozabili nerezidenți care desfășoară activitate de întreprinzător fără deținerea formei organizatorico-juridice în Republica Moldova, care prestează servicii prin intermediul rețelelor electronice şi obțin venituri de la persoanele fizice rezidente ale RM  care nu desfășoară activitate de întreprinzător, precum şi nerezidenții care desfășoară activitate de întreprinzător fără deținerea formei organizatorico-juridice în RM, prin intermediul cărora are loc achitarea de către persoanele fizice rezidente ale Moldova care nu desfășoară activitate de întreprinzător a serviciilor de care beneficiază prin intermediul rețelelor electronice de la alți nerezidenți,  trebuie să verse la buget suma TVA, în una dintre valutele MDL/USD/EUR, cel târziu la data stabilită pentru prezentarea declarației pe această perioadă.

12
10 2020
1089

Răspunderea în cazul reflectării incorecte în darea de seamă a obligațiilor fiscale aferente plăților salariale

În dările de seamă de seamă (forma IPC18) pentru lunile iunie-iulie 2020 întreprinderea „X” a reflectat incorect obligațiile fiscale aferente plăților salariale, astfel diminuând suma obligațiilor fiscale aferente, după cum urmează:

• luna iunie – 950 lei, inclusiv impozitul pe venit - 250 lei, primele de asigurare obligatorie de asistență medicală - 200 lei și contribuțiile de asigurări sociale de stat obligatorii - 500 lei;

• luna iulie – 1500 lei, inclusiv impozitul pe venit - 400 lei, primele de asigurare obligatorie de asistență medicală - 300 lei și contribuțiile de asigurări sociale de stat obligatorii - 800 lei.

 


Detalii
16
09 2020
759

SFS solicită autorităților publice să respecte prevederile referitoare la bunurile imobile

 Serviciul Fiscal de Stat informează că, deținătorii drepturilor patrimoniale (drepturilor de posesie, de gestiune și/sau de folosință) asupra bunurilor imobiliare proprietate publică de pe teritoriul Republicii Moldova și arendașii sau locatarii bunurilor imobiliare ale autorităților publice și ale instituțiilor finanțate de la bugetele de toate nivelurile sunt subiecți ai impunerii cu impozitul pe bunurile imobiliare și/sau impozitul funciar (potrivit art. 277 alin. (1) lit. c) și d) din Codul fiscal).

 

  În vederea calculării şi achitării în termen de către subiecţii impunerii a obligaţiilor fiscale aferente impozitelor cu referinţă, autorităţile publice şi instituţiile finanţate de la bugetele de toate nivelurile, în temeiul prevederilor art. 277 al Codului fiscal, sunt obligate să prezinte gratuit acestora informaţia privind
Detalii
27
05 2020
1413

Subvenționarea plăților salariale și restanța la alte impozite și taxe

Începând cu data de 17 martie 2020, întreprinderea a stabilit șomaj tehnic. Astfel, salariul și indemnizația de șomaj pentru luna martie a fost calculat la 31 martie și achitat la 3 aprilie, iar pentru luna aprilie calculul a fost efectuat la 30 aprilie și achitarea la 4 mai. Obligațiile de declarare și achitare aferente impozitului pe venit, contribuțiilor obligatorii de asistență socială (CAS) și a primelor obligatorii de asistență medicală (PAM) aferente salariului lunii martie și aprilie au fost onorate pentru ambele perioade. Totodată, întreprinderea admite restanțe aferent impozitelor. Este în drept entitatea să solicite subvenționarea obligațiilor aferente indemnizației de șomaj achitate angajaților pentru lunile martie și aprilie, dacă admite restanțe la buget?
Detalii
25
02 2020
921

2. (29.2.5.17) Urmează persoanele fizice de a include în venitul brut și de a declara veniturile din care a fost efectuată reţinerea finală a impozitului pe venit?

În conformitate cu prevederile art. 901 din Codul fiscal, reţinerea finală a impozitului se aplică pentru următoarele tipuri de venituri:

— 10% din veniturile obţinute de către persoanele fizice care nu desfăşoară activitate de întreprinzător, de la transmiterea în posesie şi/sau folosinţă (locaţiune, arendă, uzufruct, superficie) a proprietăţii mobiliare şi imobiliare, cu excepţia arendei terenurilor agricole (art. 901 alin.(3));
Detalii