22
12 2016
2768

Codul fiscal va fi completat cu un nou capitol - „Regimul fiscal în cazul lichidării contribuabilului”

Acesta va conține prevederi ce țin de prezentarea dărilor de seamă fiscale, controlul fiscal, stingerea obligațiilor fiscale. Conform proiectului de lege, persoana care practică activitatea de întreprinzător, care se află în proces de lichidare, va fi obligată să prezinte organului fiscal darea de seamă prealabilă cu privire la impozitul pe venit în termen de cel mult 5 luni de la data înregistrării dizolvării și în termen de cel mult 30 de zile de la data întocmirii bilanțului definitiv de lichidare.
Detalii
22
11 2016
1636

Noi competenţe pentru organul fiscal

Organul fiscal poate primi dreptul de a întocmi actul de control fiscal sau procesul-verbal cu privire la contravenţie ce ţine de aplicarea sancțiunilor față de unitățile de schimb valutar care admit încălcări aferente aplicării mașinilor de casă și control, constatate în actele de control ale Băncii Naționale a Moldovei.
Detalii
25
03 2016
3421

Privind citarea la organul fiscal

Conducătorul întreprinderii „Z” S.R.L. a primit citația organului fiscal la data de 27.01.2016, conform căreia urma să se prezinte la IFS teritorial la data de 28.01.2016 ora 11:oo, pentru a prezenta anumite documente privind activitatea întreprinderii „Z” S.R.L. Va fi sancționat contribuabilul, în baza art. 253 alin. (5) din CF, în cazul în care nu se prezintă la citația organului fiscal, iar în cazul în care se prezintă ce documente urmează să întocmească funcţionarul fiscal?
Detalii
19
02 2016
2963

Contribuabilul a prezentat cu întîrziere organului fiscal informația despre schimbarea adresei juridice a sediului său. Poate fi considerată această încălcare nesemnificativă cu aplicarea sancțiunii sub formă de avertizare?

Potrivit prevederilor art. 231 alin. (3) lit. a) și b) din CF, încălcările fiscale se califică nesemnificative și încălcări fiscale semnificative.

Conform art. 231 alin. (4) lit. b) din CF, nesemnificativă se consideră încălcarea fiscală care a fost comisă pentru prima dată, în cazurile în care încălcarea nu cade sub incidența alin. (5) lit. b) din CF.
Detalii
08
02 2016
3714

Aspecte aferente efectuării vizitelor fiscale

Începînd cu 05.06.2015 au intrat în vigoare Indicațiile metodice privind efectuarea vizitelor fiscale, aprobate prin ordinul IFPS nr. 129 din 24.02.2015 (publicat în MO nr. 139-143 din 05.06.2015). Potrivit art. 134 alin. (1) lit. c) din CF, organul fiscal şi funcționarul fiscal au dreptul să efectueze vizite fiscale.
Detalii
19
11 2015
2547

Cum se va documenta o livrare impozabilă, efectuată de către un plătitor T.V.A. nou înregistrat, pînă la primirea formularelor facturilor fiscale de la organul fiscal?

Potrivit prevederilor art. 19 alin. (1)-(2) din Legea contabilității nr. 113 din 27.04.2007, faptele economice se contabilizează în baza documentelor primare și centralizatoare care se întocmesc în timpul efectuării operațiunii, iar dacă aceasta este imposibil – nemijlocit după efectuarea operațiunii sau după producerea evenimentului.
Detalii