21
07 2020
505

Unele aspecte aferente regimului fiscal al rezidenților parcurilor IT

  • Pentru rezidenții parcurilor IT, valoarea maximă a creditului pentru care se subvenționează dobânzile constituie suma cumulativă a plăților salariale declarate în forma IPC18 sau suma cumulativă a plăților real achitate?
 
 În conformitate cu prevederile art.4 alin.(1)-(2) din Legea nr.60/2020 privind instituirea unor măsuri de susţinere a activităţii de întreprinzător şi modificarea unor acte normative, mărimea subvenției lunare acordate beneficiarilor constituie suma dobânzii lunare achitate pentru creditele contractate în cadrul Programului de subvenționare a dobânzilor.

Detalii
18
05 2020
501

Rezidenții IT PARK și subvenționarea plăților salariale

Poate oare întreprinderea rezidentă IT PARK (care aplică un regim special de impunere a veniturilor pentru angajați) să solicite subvenționarea plăților salariale acordate angajaților pe perioada stării de urgență?

Potrivit Dispoziției nr.16 a Comisiei pentru situații excepționale din 10 aprilie 2020 (CSE), în vederea susţinerii activităţii de întreprinzător pentru atenuarea efectelor negative generate de situaţia epidemiologică (COVID-19) asupra economiei, a fost instituit mecanismul de subvenţionare pentru
Detalii
26
03 2020
612

Rezidenţii parcurilor IT: contabilitatea costurilor de producţie şi calcularea costului softurilor elaborate

Rezidenţii parcurilor pentru tehnologia informaţiei practică o diversitate vastă de activităţi, fapt ce provoacă diverse întrebări privind modul de contabilizare a costurilor privind crearea, implementarea şi gestionarea tehnologiilor informaţionale, precum şi prezentarea informaţiilor aferente în situaţiile financiare.

Cadrul normativ de bază pentru entităţile ce activează în acest domeniu îl reprezintă Legea nr. 77 din 21.04.2016 cu privire la parcurile pentru tehnologia informaţiei şi HG 1144 din 20.12.2017 cu privire la crearea parcului pentru tehnologia informaţiei „Moldova IT park”. Acestea stipulează condiţiile privind crearea unui parc în domeniul IT, genurile de activitate care trebuie să corespundă cel puţin unuia din tipurile de activitate prevăzute de art. 8 al Legii nr. 77 printre care pot fi menţionate:
Detalii
06
03 2020
538

Extinderea garanțiilor privind aplicarea impozitului unic pentru rezidenții Parcului IT

Rezidenții parcului pentru tehnologia informației ar putea avea dreptul să activeze conform prevederilor inițiale ale Legii nr.77/2016 cu privire la parcurile pentru tehnologia informației pe toată durata termenului de activitate a parcului, chiar dacă vor fi adoptate legi noi, prin care se va modifică cota sau componența impozitului unic perceput de la rezidenții parcurilor.
Detalii
28
02 2020
788

Contabilitatea de gestiune a rezidenților parcului IT

În baza art.7 alin.(5) al Legii cu privire la parcurile pentru tehnologia informaţiei nr.77/21.04.2016, rezidenţii parcului care sunt definiți în art.2 al legii, ţin contabilitatea, întocmesc şi prezintă situaţii financiare, rapoarte, dări de seamă şi declaraţii în modul stabilit de legislaţia în vigoare.

Detalii
05
02 2020
395

Prezentarea declarației UNIF18 de către întreprinzătorii individuali rezidenți ai Parcului IT

Conform art.368 din Codul fiscal, subiecţi ai impunerii cu impozitul unic sunt orice persoane juridice şi fizice înregistrate în Republica Moldova în calitate de subiecţi ai activităţii de întreprinzător şi care întrunesc cumulativ condiţiile specificate în legislaţia cu privire la parcurile pentru tehnologia informaţiei.

Calculul şi raportarea impozitului unic se efectuează de către rezidenţii parcurilor IT lunar, prin prezentarea unei dări de seamă către Serviciul Fiscal de Stat, până la data de 25 a lunii următoare lunii de gestiune. Formularul şi modul de completare a acestei dări de seamă se aprobă de către Ministerul Finanţelor. În afară de darea de seamă menţionată, rezidenţii parcurilor IT vor prezenta și alte informaţii aferente impozitului unic (art.374 al.(1) din CF).
Detalii
17
01 2020
1393

Puncte de reper pentru elaborarea politicilor contabile de către entitățile din sectorul IT

Procesul de creare a parcurilor pentru tehnologia informaţiei, precum şi funcţionarea acestora sunt reglementate de Legea cu privire la parcurile pentru tehnologia informaţiei nr.77/21.04.2016.

Conform art.2, rezident al parcului este persoană juridică sau fizică înregistrată în Republica Moldova în calitate de subiect al activităţii de întreprinzător, care este inclusă în Registrul de evidenţă al rezidenţilor parcului şi care practică, drept activitate principală, una sau mai multe din activităţile prevăzute la art.8 al Legii menționate, în baza unui contract încheiat cu Administraţia parcului. Activitate principală este activitatea care generează 70% sau mai mult din venitul din vânzări al rezidentului parcului
.

Detalii
17
01 2020
645

Auditul statutar obligatoriu: activitatea rezidenților parcului IT

În cadrul verificării activității rezidenților parcului IT auditorul verifică 5 indicatori stabiliți în baza Deciziei Administrației parcului TI ”MOLDOVA IT PARK” nr. 1 din 18 decembrie 2018. În cadrul seminarului ”Auditul statutar obligatoriu” din 15 ianuarie 2020 organizat de ATA Consult a fost discutat și subiectul ce ține de particularitățile auditului activității rezidenților parcului IT.

Publicația Periodică „Monitorul fiscal FISC.md” a fost partenerul informațional al evenimentului.
Detalii
13
12 2019
236

Moldova IT Park: 84,2% din venituri provin din export

Veniturile totale ale rezidenților Moldova IT Park înregistrate pe parcursul trimestrului III al anului curent constituie 926,55 mil. lei, fiind în creștere cu 6,92% comparativ cu trimestrul II, potrivit raportului publicat de entitate.

Totodată, în această perioadă au aderat la Parc 53 de companii. Astfel, la finele trimestrului numărul total de rezidenți activi în cadrul Parcului este de 480. Din acest număr, 124 de companii sunt cu capital străin care parvin din 32 de țări.
Detalii