05
02 2020
237

Prezentarea declarației UNIF18 de către întreprinzătorii individuali rezidenți ai Parcului IT

Conform art.368 din Codul fiscal, subiecţi ai impunerii cu impozitul unic sunt orice persoane juridice şi fizice înregistrate în Republica Moldova în calitate de subiecţi ai activităţii de întreprinzător şi care întrunesc cumulativ condiţiile specificate în legislaţia cu privire la parcurile pentru tehnologia informaţiei.

Calculul şi raportarea impozitului unic se efectuează de către rezidenţii parcurilor IT lunar, prin prezentarea unei dări de seamă către Serviciul Fiscal de Stat, până la data de 25 a lunii următoare lunii de gestiune. Formularul şi modul de completare a acestei dări de seamă se aprobă de către Ministerul Finanţelor. În afară de darea de seamă menţionată, rezidenţii parcurilor IT vor prezenta și alte informaţii aferente impozitului unic (art.374 al.(1) din CF).
Detalii
17
01 2020
1017

Puncte de reper pentru elaborarea politicilor contabile de către entitățile din sectorul IT

Procesul de creare a parcurilor pentru tehnologia informaţiei, precum şi funcţionarea acestora sunt reglementate de Legea cu privire la parcurile pentru tehnologia informaţiei nr.77/21.04.2016.

Conform art.2, rezident al parcului este persoană juridică sau fizică înregistrată în Republica Moldova în calitate de subiect al activităţii de întreprinzător, care este inclusă în Registrul de evidenţă al rezidenţilor parcului şi care practică, drept activitate principală, una sau mai multe din activităţile prevăzute la art.8 al Legii menționate, în baza unui contract încheiat cu Administraţia parcului. Activitate principală este activitatea care generează 70% sau mai mult din venitul din vânzări al rezidentului parcului
.

Detalii
17
01 2020
446

Auditul statutar obligatoriu: activitatea rezidenților parcului IT

În cadrul verificării activității rezidenților parcului IT auditorul verifică 5 indicatori stabiliți în baza Deciziei Administrației parcului TI ”MOLDOVA IT PARK” nr. 1 din 18 decembrie 2018. În cadrul seminarului ”Auditul statutar obligatoriu” din 15 ianuarie 2020 organizat de ATA Consult a fost discutat și subiectul ce ține de particularitățile auditului activității rezidenților parcului IT.

Publicația Periodică „Monitorul fiscal FISC.md” a fost partenerul informațional al evenimentului.
Detalii
13
12 2019
129

Moldova IT Park: 84,2% din venituri provin din export

Veniturile totale ale rezidenților Moldova IT Park înregistrate pe parcursul trimestrului III al anului curent constituie 926,55 mil. lei, fiind în creștere cu 6,92% comparativ cu trimestrul II, potrivit raportului publicat de entitate.

Totodată, în această perioadă au aderat la Parc 53 de companii. Astfel, la finele trimestrului numărul total de rezidenți activi în cadrul Parcului este de 480. Din acest număr, 124 de companii sunt cu capital străin care parvin din 32 de țări.
Detalii
10
12 2019
299

Ordinul nr. 565 din 09.12.2019 privind actualizarea Bazei generalizate a practicii fiscale

10
12 2019
627

3. (29.1.8.10) Care este modalitatea de completare al Informației privind veniturile calculate și achitate în folosul persoanei fizice și impozitul pe venit reținut din aceste venituri pentru angajații agenților economici a căror activitate de bază este realizarea de programe, precum și a Dării de seamă anuale (forma IALS18)?

În conformitate cu prevederile art. 92 alin. (4) din Codul fiscal, persoanele indicate la alin. (3) din articolul menționat sînt obligate, pînă la 1 martie al anului fiscal imediat următor celui în care au fost efectuate plăţile, să prezinte beneficiarilor veniturilor (cu excepţia celor ce au obţinut venituri conform art. 901 şi art. 91 alin.(1)) informaţii privind tipul venitului achitat, suma acestuia, suma scutirilor acordate conform art.33-35, suma deducerilor prevăzute la art. 36 alin. (6) şi (7), precum şi suma impozitului reţinut, în cazul reţinerii.
Detalii
10
12 2019
567

2. (37.24) Ce rapoarte și dări de seamă urmează a fi prezentate de către rezidenții parcurilor pentru tehnologia informației?

Rezidenții parcurilor pentru tehnologia informației prezintă următoarele rapoarte și dări de seamă fiscale:

a) Nota de informare privind salariul și alte plăți efectuate de către rezidentul parcului pentru tehnologia informației în folosul angajaților (Forma ISAPTI17), aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor cu privire la aprobarea formularelor dărilor de seamă ce vizează impozitul unic datorat de rezidenții parcurilor pentru tehnologia informației nr.135 din 06.11.2017;
Detalii