24
07 2013
1946

Предприятие было включено в список хозяйствующих субъектов, имеющих право на получение продовольственной пшеницы из государственного резерва. Согласно условиям контракта, предприятие обязано впоследствии, из урожая 2013 года, вернуть объем полученной пшеницы. Возникает ли обязанность исчислять НДС по объему зерна, возмещенному Агентству материальных резервов? Какие первичные документы должны быть выданы?

В соответствии с пунктами 3) и 6) ст. 93 НК, передача права собственности на товары посредством их реализации, обмена, передачи без оплаты, передачи с частичной оплатой, за исключением освобожденных от обложения НДС, осуществляемые субъектом налогообложения в процессе предпринимательской деятельности, является поставкой, облагаемой НДС.
Detalii
24
07 2013
2662

Întreprinderea a fost inclusă în lista agenţilor economici ce beneficiază de dreptul de a primi grîu alimentar din rezerva de stat. În baza contractului, aceasta este obligată ca ulterior, din roada anului 2013, să restituie volumele de grîu. Aferent volumelor ce se vor restitui Agenţiei Rezerve Materiale de Stat, va apărea obligaţia de calculare a T.V.A.? Ce document primar urmează a fi eliberat?

În conformitate cu prevederile art. 93 pct. 3) şi 6) din Codul fiscal, transmiterea dreptului de proprietate asupra mărfurilor prin comercializarea lor, schimb, transmitere gratuită, transmitere cu plată parţială, cu excepţia celor scutite de T.V.A., efectuate de către subiectul impozabil în procesul activităţii de întreprinzător, reprezintă livrare impozabilă cu T.V.A.
Detalii
21
01 2013
2803

Reieșind din prevederile titlului VI din Codul fiscal, persoanele juridice, persoanele fizice înregistrate în calitate de întreprinzător, cu excepţia gospodăriilor ţărăneşti (de fermier), care dobîndesc bunurile imobiliare după 1 iulie a perioadei fiscale respective, urmează să prezinte darea de seamă și, prin urmare, să achite impozitul pe bunurile imobiliare nu mai tîrziu de 31 martie a perioadei fiscale următoare celei de gestiune.

Obligațiile date se referă la perioada 1 iulie – 31 decembrie sau 1 iulie – 31 martie a perioadei fiscale următoare celei de gestiune? Cum se reflectă perioada dată în darea de seamă fiscală?
Detalii
21
01 2013
2783

Исходя из положений раздела VI НК, за недвижимое имущество, приобретенное (возникшее) после 1 июля соответствующего налогового периода, юридические лица, физические лица, зарегистрированные в качестве предпринимателей, за исключением крестьянских (фермерских) хозяйств, должны представить отчёт и уплатить налог не позднее 31 марта налогового периода, следующего за отчетным налоговым периодом.

Будут ли это обязательства за период 1 июля – 31 декабря или 1 июля – 31 марта года, следующего за отчётным? Как отметить в самом отчёте этот срок?
Detalii
21
01 2013
3129

Cu privire la înregistrarea drepturilor de locațiune în Registrul bunurilor imobile

Persoana juridică a încheiat cu organul administrației publice locale un contract de locaţiune pentru închirierea unei părți din spațiile clădirii (spații neizolate). Este oare nevoie de înregistrat, în cazul dat, dreptul de folosință asupra spațiilor respective în Registrul bunurilor imobile? Dacă da, cui îi revine obligația de înregistrare: organului administrației publice locale — proprietarul clădirii sau persoanei juridice, care are drept de folosință asupra unei părți a spațiilor clădirii?
Detalii
29
05 2013
2894

Cu privire la procedura de înregistrare fiscală a întreprinderilor, inclusiv celor nerezidente

Înregistrarea fiscală a persoanelor ce practică activitate de antreprenoriat, reprezentînd un segment al procedurilor necesare ce ţin de înregistrarea de stat a unei întreprinderi, are drept scop luarea la evidenţă fiscală a contribuabililor şi a obiectelor impozabile. Înregistrarea fiscală a întreprinderilor derulează în cadrul iniţierii înregistrării de stat a acestora.


Detalii
16
09 2011
4212

Cu privire la impozitul pe venit a persoanelor juridice

Introducere

Persoană juridică, conform Codului Fiscal nr. 1163-XIII din 24.04.1997 cu ultimele modificări şi completări, este orice societate comercială, cooperativă, întreprindere, instituţie, fundaţie, asociaţie, inclusiv creată cu participarea unei persoane străine, şi alte organizaţii, cu excepţia subdiviziunilor structurale ale organizaţiilor nominalizate ce nu dispun de patrimoniu autonom şi a formelor organizatorice cu statut de persoană fizică. La formele organizatorice cu statut de persoană fizică se atribuie întreprinderile individuale, gospodăriile ţărăneşti (de fermier) şi alte forme potrivit legislaţiei.Pentru fiecare an calendaristic în care persoana juridică a activat se determină venitul impozabil şi se calculează suma impozitului pe venit care trebuie achitată.

Impozitul pe venit a persoanelor juridice reprezintă o contribuţie obligatorie către stat a unei părţi din veniturile obţinute de persoana juridică în urma practicării activităţii de întreprinzător. Această prelevare este cu titlu nerambursabil şi fără contraprestaţie din partea statului.
Detalii