13
09 2019
75

Planul anual al Guvernului: dezvoltarea economiei

Consolidarea platformei pentru examinarea proiectelor investiționale strategice, revizuirea și aplicarea moratoriului asupra Programului de dobândire a cetățeniei prin investiție, eficientizarea activității de întreprinzător și promovarea competiției loiale prin revizuirea Legii cu privire la comerțul interior sunt câteva din acțiunile prevăzute pentru componenta Economie și infrastructură în Planul anual de acțiuni al Guvernului pentru anii 2019-2020, publicat astăzi în MO.

Componenta economie și infrastructură include domeniile mediului de afaceri, administrării proprietății publice, securității și eficienței energetice, amenajării teritoriului, urbanismului și construcțiilor, transportului și infrastructurii și cel al tehnologiilor informaționale.
Detalii
04
09 2019
535

Politicile fiscale incluse în Planul de acțiuni al Guvernului pentru 2019-2020

Cabinetul de miniștri a susținut Planul de acțiuni al Guvernului pentru anii 2019-2020, elaborat de către Cancelaria de Stat în baza propunerilor parvenite de la ministere și alte autorități administrative centrale. Documentul se bazează pe obiectivele din Programul de activitate al Guvernului, în care sunt stabilite autoritățile responsabile de executarea acțiunilor, termenele de realizare, indicatorii de progres. Acțiunile propuse vizează toate domeniile de competenţă ale Executivului.

Un capitol aparte din Program include acțiunile ce țin de Politicile fiscale și administrare fiscală. În primul rând, este pusă sarcina consolidării finanțelor publice și stimulării activității agenților economici prin modificarea unor acte legislative, ținând cont de obiectivele politicii fiscale pentru anul 2020.
Detalii
09
08 2019
215

Planul de acțiuni al Guvernului, discutat la Ministerul Finanțelor

Măsurile propuse de Ministerul Finanțelor pentru a fi incluse în Planul de acțiuni al Guvernului au fost discutate ieri, 8 august, în cadrul unor consultări publice.

Potrivit ministrului Finanțelor, Natalia Gavrilița, documentul reprezintă viziunea guvernării și are misiunea de a ghida activitatea autorităților publice în următoarea perioadă. Totodată, ministrul a asigurat că documentul va fi îmbunătățit și ajustat, inclusiv cu propunerile prezentate în cadrul discuțiilor publice.
Detalii
12
07 2019
167

Planul Național de Acțiuni pentru ocuparea forței de muncă

În trimestrul IV al anului curent este preconizată semnarea Acordului cu privire la colaborarea în domeniul combaterii muncii nedeclarate între Serviciul Fiscal de Stat și Inspectoratul de Stat al Muncii. Acțiunea este inclusă în Planul de acțiuni pentru anul 2019 pentru implementarea Strategiei naționale privind ocuparea forței de muncă pentru anii 2017-2021. Proiectul hotărârii cu privire la aprobarea planului este propus spre consultare de Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale.

Documentul conține circa 70 de acțiuni, iar costurile totale necesare realizării acțiunilor constituie 1 109 672,2 mii lei, dintre care 955 076,2 mii lei sunt acoperite din bugetul de stat, 44 128,9 mii lei – din bugetul asigurărilor sociale de stat, iar 20 467,6 mii lei sunt din surse externe.
Detalii
15
04 2019
1298

Rapoartele statistice vor fi prezentate în format electronic

În cadrul Ministerului Finanțelor a fost convocată o nouă ședință a grupului de lucru, responsabil de optimizarea raportării statistice, fiind expuse constatările membrilor grupului de lucru în urma procesului de analiză a formularului „Ancheta Structurală Anuală”.

Astfel, s-a constatat necesitatea comasării sau eliminării anumitor indicatori după efectuarea unei analize și contrapunere a datelor prezentate de către agenții economici prin formularul respectiv cu alte surse informaționale.
Detalii
23
01 2019
581

Conformarea voluntară 2019: tratamentele

Serviciul Fiscal de Stat aplică instrumentele fiscale menite să contribuie la creșterea eficienței acțiunilor de prevenire și combatere a fraudei fiscale, utilizate de către SFS față de contribuabilii cu risc de neconformare fiscală. Acestea sunt descrise în Programul de conformare voluntară pentru anul 2019.

Așadar, tratamentele de conformare sunt divizate în cele de conformare voluntară și conformare forțată, și se aplică pentru diferite categorii de contribuabili: persoanele fizice și juridice ce desfășoară activitate de întreprinzător, agenții economici care admit restanțe la bugetul public național, persoanele fizice – posibili subiecți ai estimării veniturilor prin metode și surse indirecte și alți contribuabili din sectorul administrat.
Detalii
22
01 2019
660

Conformarea voluntară 2019: estimarea veniturilor impozabile prin metode indirecte

Serviciul Fiscal de Stat planifică, pe parcursul anului 2019, selectarea unui eșantion de persoane fizice în vederea aplicării măsurilor de conformare voluntară. Despre aceasta se spune în Programul de conformare voluntară pentru anul 2019, aprobat de SFS.

Selectarea persoanelor respective se va realiza reieșind din volumul de informații deținute de către SFS cu referire la intrările și ieșirile de active înregistrate de persoane fizice în comparație cu veniturile legale obținute și declarate.

Menționăm că, potrivit prevederilor capitolului 111 din Codul fiscal (CF), dacă între veniturile impozabile estimate calculate în baza situației fiscale
Detalii
22
01 2019
604

Conformarea voluntară 2019: gradarea riscurilor

Potrivit Programului de conformare voluntară pentru anul 2019, Serviciul Fiscal de Stat operează cu șapte categorii de riscuri, care au fost înregistrate în Registrul riscurilor de neconformare fiscală.

Acestea se clasifică în:
riscuri generale
• riscuri specifice
• riscuri aferente TVA
• riscuri aferente persoanelor fizice cetăţeni
• riscurile de conformare fiscală aferente agenților economici contribuabili mari
• riscuri aferente persoanelor fizice cetăţeni cu venituri mari
• riscuri aferente agenților economici beneficiari ai restituirii TVA.

Detalii
15
01 2019
285

CNPF va elabora proiectul legii privind pensiile facultative

Pentru anul 2019, volumul emisiunilor de valori mobiliare este preconizat la 400 mil. lei, pentru anul 2020 acest indicator este prognozat la 500 mil. lei. În anul 2021, volumul emisiunilor de valori mobiliare ar putea atinge cifra de 550,0 mil. lei, iar, către 2022, acesta ar putea crește până la 600 mil. lei.

Totodată, în anul 2019 volumul tranzacțiilor mobiliare ar putea atinge nivelul de 800 mil. lei, iar în următorii ani se preconizează creșterea până la 900,0 mil. lei în 2020, 1000 mil. lei în 2021 și 1100 mil. lei în 2022.

Indicatorii respectivi sunt incluși în Strategia de dezvoltare a pieței financiare nebancare pe anii 2018-2022.
Detalii
06
12 2018
256

Înăsprirea amenzilor pentru utilizarea frauduloasă a resurselor naturale

Guvernul a aprobat în ședința de ieri Planul sectorial de acțiuni anticorupție în domeniul protecției mediului pentru anii pentru anii 2018-2020. Acesta conține peste 30 de acțiuni ce vor fi implementate din mijloace bugetare și din asistență externă din partea Agenției de cooperare Internațională a Germaniei, Agenției Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare și Agenției Austriacă pentru Dezvoltare.

Astfel, se preconizează reorganizarea și reformarea agențiilor „Moldsilva” și „Apele Moldovei”, precum și a întreprinderilor de stat fondate de acestea în vederea delimitării clare a funcțiilor de protecție a resurselor naturale de cele de valorificare economică a acestora.
Detalii