22
01 2013
3064

Некоторые методологические аспекты, касающиеся электронного оборота инкассового поручения

Согласно положениям ч. (1) ст. 197 Налогового кодекса, начиная со дня, следующего за днем, в который возникла или была обнаружена недоимка, налоговый орган вправе выставить инкассовое поручение, которое имеет силу исполнительного документа, на банковские счета налогоплательщика (за исключением ссудных счетов и временных счетов (по накоплению финансовых средств для формирования или увеличения уставного капитала), а также счетов физических лиц, не являющихся субъектами предпринимательства), если таковые имеются, и если они известны налоговому органу.


Detalii
21
05 2013
2510

Mihail Caraman, Alex Milcev: "Despre activitatea fiscală în Republica Moldova"

Sistemul fiscal al Republicii Moldova, ca şi al altor ţări, este bazat pe conformarea voluntară a contribuabililor la declararea şi la plata obligaţiilor fiscale către buget. În acest sens, instituirea unui cadru unitar al relaţiilor de parteneriat în raport cu mediul de afaceri şi cetăţeni, bazat pe încrederea şi susţinerea reciprocă, este foarte important, chiar primordial.

De aceea, activitatea Serviciului fiscal trebuie să fie îndreptată spre oferirea unor soluţii optime şi competente contribuabililor, concretizate într-un ansamblu de servicii automatizate de o înaltă calitate, bazate pe realizările de ultimă oră în domeniul tehnologiilor informaţionale, concomitent cu armonizarea legislaţiei fiscale a Republicii Moldova la standardele internaţionale de administrare fiscală.
Detalii