13
05 2022
2258

Salariul minim pe țară, unificat pentru sectorul public și cel privat

Salariul minim pe țară se va stabili și se va reexamina de Guvern, în modul prevăzut de legislație, după consultarea partenerilor sociali, în funcţie de creşterea sumară anuală a indicelui preţurilor de consum şi a ratei de creştere a productivităţii muncii la nivel național.
 
Ministerul Muncii și Protecției Sociale a elaborat proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative ce prevede substituirea noțiunii „cuantumul minim garantat al salariului în sectorul real” cu „cuantumul salariului minim pe țară” prin care se subînțelege valoarea minimă obligatorie a retribuției muncii garantată de către stat pentru munca prestată de salariați, stabilită în Legea salarizării nr.847/2002.
Detalii
28
04 2022
204

Actualizarea cadrului normativ de reglementare a comerțului exterior

Ținând cont de faptul că prevederile Hotărârii Guvernului nr.177/1997 privind perfecționarea mecanismului de reglementare a comerțului exterior, precum şi a altor domenii reglementate de Hotărârea respectivă au fost supuse unor transformări radicale, care se aliniază tendințelor actuale în materie de desfășurare a comerțului extern și acordurilor comerciale/politice semnate de Republica Moldova, iar instituțiile administrației publice centrale vizate în hotărâre în mare parte au fost lichidate sau au fost supuse reorganizării, Ministerul Finanțelor propune abrogarea acestui act normativ. Proiectul  hotărârii Executivului în acest sens este propus de autoritate pentru consultări publice.


Detalii

18
04 2022
902

Guvernul a aprobat modificările în legile bugetare

Veniturile bugetului de stat pentru anul curent ar putea fi majorate cu 2634,9 mil. lei sau cu 5,2% față de indicatorul aprobat inițial, cheltuielile – cu 6884,9 mil. lei sau cu 10,6%, iar soldul bugetar ar putea crește cu 4250,0 mil. lei (28,1%).
 
În ședința de astăzi, 18 aprilie, Cabinetul de miniștri a votat proiectul hotărârii de Guvern pentru aprobarea proiectului de lege privind modificarea Legii bugetului de stat pentru anul 2022 nr. 205/2021.
 
Astfel, veniturile bugetului de stat ar putea constitui 52,7 mld. lei datorită majorării veniturilor la componenta de bază cu 2,52 mld. lei și la veniturile proiectelor finanțate din surse externe – cu 115,2 mil. lei. Creșterea veniturilor provenite din impozite și taxe este estimată la circa 2,7%, a încasărilor din granturi – de 2 ori, precum și a încasărilor din alte venituri – cu circa 10,7%.


Detalii

19
04 2022
198

Casarea plantațiilor perene: proprietate publică și proprietate privată

Procedura specială de casare și defrișare a plantațiilor perene proprietate publică a statului sau unităților administrativ-teritoriale va fi stabilită de regulamentul aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.705/1995, în care urmează a fi operate modificări. Proiectul acestora este elaborat de Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare și va fi examinat în ședința Executivului anunțată pentru 20 aprilie 2022.  Autorii propun stabilirea anumitor condiții pentru casarea plantațiilor proprietate publică, iar operațiunea de casare urmează fi executată de către o comisie, în componența acesteia fiind incluși reprezentanți ai subdiviziunilor teritoriale ale Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor.


Detalii

07
03 2022
185

Trei funcții de bază ale serviciului MobiSign

MobiSign  este serviciul guvernamental de identitate și semnătură electronică mobilă (serviciul MobiSign) și reprezintă o soluție de identitate electronică bazată pe aplicații mobile și are ca obiectiv principal oferirea instrumentului de autentificare și semnare a documentelor electronice, inclusiv prin intermediul sistemelor informaționale integrate cu serviciul electronic guvernamental integrat de semnătură electronică (MSign) și serviciul guvernamental de autentificare și control al accesului (MPass). Definiția este inclusă în proiectul Conceptului serviciului MobiSign, inclus pe ordinea de zi a ședinței secretarilor de stat.
 
Obiective de bază specifice stabilite pentru serviciul MobiSign sunt
Detalii
19
01 2022
262

Certificarea fructelor și legumelor proaspete pentru comercializare

Persoanele fizice și juridice care produc, depozitează, prelucrează, sortează, ambalează, importă/exportă și comercializează fructe și legume în stare proaspătă vor asigura respectarea condițiilor de calitate a produselor, în conformitate cu standardele din domeniu. Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare a elaborat proiectul hotărârii de Guvern pentru aprobarea listei fructelor și legumelor proaspete supuse controlului și modificarea HG nr. 929/2009 cu privire la aprobarea Cerințelor de calitate și comercializare pentru fructe și legume proaspete.
 


Detalii

18
01 2022
371

Gestionarea vehiculelor scoase din uz: responsabilitatea extinsă a producătorului

Producătorii de vehicule ar putea fi obligați să ia anumite măsuri de prevenire a formării deșeurilor periculoase provenite de la vehiculele scoase din uz. Autoritățile continuă promovarea proiectului hotărârii de Guvern pentru aprobarea regulamentului necesar, acesta fiind inclus pe agenda ultimei ședințe a secretarilor generali.
 
Astfel, producătorii de vehicule, precum și producătorii de materiale şi echipamente pentru acestea, vor avea obligația de a folosi standardele și reglementările tehnice specifice de codificare pentru componentele și materialele utilizate, pentru a facilita identificarea materialelor ce sunt pasibile pentru reutilizare și valorificare.


Detalii

22
12 2021
1070

Extinderea moratoriului privind angajarea în sectorul bugetar

În scopul unei gestionări mai bune a resurselor financiare disponibile și a direcționării lor spre domeniile prioritare se propune extinderea, până la 31 decembrie 2022, a moratoriului privind încadrarea personalului în sectorul bugetar pentru funcțiile vacante înregistrate la data de 30 noiembrie 2021.
 
 
Ministerul Finanțelor propune pentru consultări publice proiectul hotărârii de Guvern cu privire la stabilirea moratoriului temporar privind încadrarea personalului din sectorul bugetar pentru  funcțiile vacante.


Detalii

10
12 2021
385

Cerințe minime pentru protecția securității unor lucrători

Ministerul Muncii și Protecției Sociale a elaborat și propune pentru consultări publice proiectul hotărârii de Guvern privind aprobarea Cerințelor minime pentru îmbunătățirea protecției sănătății și securității lucrătorilor expuși unui potențial risc în medii explozive.
 
Potrivit documentului, angajatorul va fi obligat să asigure elaborarea Documentului privind protecția împotriva exploziilor anterior începerii activității și actualizarea acestuia în cazul în care locul de muncă, echipamentul de lucru sau organizarea activității suferă schimbări semnificative, extinderi sau transformări.


Detalii

08
12 2021
2613

Suplimentul de solidaritate și reexaminarea pensiei de dizabilitate

Modificările operate prin  Legea nr. 127/2021 au introdus la sistemul public de pensii suplimentul de solidaritate, care este definit ca diferența dintre cuantumul pensiei calculate și cuantumul pensiei minime pentru categoria respectivă de prestație. Pentru punerea în aplicare a noilor prevederi, Guvernul a aprobat în ședința de astăzi, 8 decembrie, proiectul hotărârii cu privire la modificarea Regulamentului privind modalitatea de calculare a pensiilor și modalitatea de confirmare a stagiului de cotizare pentru stabilirea pensiilor, aprobat prin HG nr. 165/2017.
 
Astfel, se precizează că, în cazul în care pensia calculată în condițiile unui stagiu de cotizare incomplet este sub nivelul pensiei minime, asiguratului i se acordă pensia calculată, care nu poate fi mai mică decât pensia minimă diminuată proporțional stagiului de cotizare realizat, dar nu mai mică de 50% din pensia minimă.


Detalii