17
06 2021
161

Îmbunătățirea aplicării corecte a prevederilor SNC

Până la data de 29 iunie 2021 Ministerul Finanțelor este în așteptarea propunerilor și comentariilor necesare pentru elaborarea proiectului ordinului autorității ,,Pentru modificarea Ordinului Ministrului Finanțelor nr. 119/2013 privind aprobarea Planului general de conturi contabile”.
 
Necesitatea intervenției este generată de ajustarea unor conturi contabile care urmează să  îmbunătățească aplicarea corectă a prevederilor Standardelor Naționale de Contabilitate.
 
Propunerile pot fi expediate în adresa  persoanei responsabile pentru elaborarea proiectului: Ala Vizir (consultant principal, Secția politici contabile și audit), număr telefon 022 26 27 60email: ala.vizir@mf.gov.md.

Detalii
16
06 2021
149

TAXI18: modificările în formular vor exclude neclaritățile

Pentru cazurile în care administratorul entității este și unicul fondator, precum și pentru întreprinzătorul individual, care nu sunt stabiliți în calitate de angajați și efectuează  transport rutier de persoane în regim de taxi, în darea de seamă (Forma TAXI18) urmează să se reflecte numele, prenumele acestora, iar în rubricile ce vizează obligația aferentă impozitului pe venit, contribuțiilor de asigurări sociale și primelor de asigurare  obligatorie de asistență medicală urmează să reflecte indicatorul „0” (zero).
 
Ministerul Finanțelor a elaborat și propune pentru consultări publice proiectul Ordinului cu privire la modificarea anexei nr.2 la Ordinul nr.154/2018, prin care a fost aprobat formularul tipizat (Forma TAXI18)
Detalii
16
06 2021
87

Transportul public. 12 standarde de calitate pentru mun. Chișinău

Prestatorii de servicii de transport public care activează pe rutele aprobate de Direcția Generală Transport și Căi de Comunicații a Consiliului municipal Chișinău ar putea aplica Standardele de calitate - un document cu caracter normativ, obligatoriu pentru toți prestatorii, indiferent de forma lor de proprietate. Proiectul acestuia a fost examinat ieri, 15 iunie, în cadrul ședinței Comisiei pentru buget, economie, finanțe, patrimoniu public local, agricultură și problemele suburbiilor a CMC.
 
La baza elaborării Standardelor au stat atât analiza detaliată a situației curente din domeniul transportului public din mun. Chișinău, cât și analiza experienței internaționale a unor orașe cu numărul populației similar capitalei RM.


Detalii

15
06 2021
121

Consultăm proiectul Programului de dezvoltare strategică al SFS pentru 2021–2023

Dezvoltarea instituțională; consolidarea procesului de deservire și evidență a contribuabililor, a managementului conformării voluntare și forțate; modernizarea tehnologiilor informaționale sunt obiectivele prevăzute în proiectul Programului de dezvoltare strategică al Serviciului Fiscal de Stat pentru anii 2021–2023, propus pentru consultări publice de autoritatea fiscală.
 
Aceste direcții prioritare, conform proiectului, sunt abordate prin prisma problemelor cu care se confruntă SFS ca instituție, dar și societatea la general, inclusiv cele provocate de pandemia COVID-19. SFS tinde ca măsurile propuse să aibă nu doar impact fiscal, dar și administrativ, economic, de mediu, social.

Detalii
14
06 2021
185

Produsele alimentare autohtone pe raft: necesitățile pieței vs capacitatea producătorilor

Capacitatea de producere a întreprinderilor agricole de procesare din Republica Moldova este utilizată la circa 50% din capacitatea totală, ceea ce majorează costurile în detrimentul competitivității produselor locale și consumului produselor locale pe piața internă, se menționează în analiza impactului de reglementare a proiectului de hotărâre de Guvern cu privire la aprobarea Listei produselor alimentare provenite din lanțul alimentar scurt, inclusă pe ordinea de zi a ședinței Grupului de lucru al Comisiei de stat pentru reglementarea activităţii de întreprinzător din 15 iunie curent.


Detalii

09
06 2021
136

Regulamentul privind reorganizarea și dizolvarea OPCVM poate fi modificat

Comisia Naţională a Pieţei Financiare (CNPF) a înaintat pentru consultări publice proiectul privind modificarea unor acte normative ale CNPF (proiect) ce vizează operarea amendamentelor la Hotărârea CNPF nr.1/11/2015 cu privire la aprobarea Regulamentului privind reorganizarea și dizolvarea organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare și societăților de administrare fiduciară a investițiilor (Regulament) și Hotărârea CNPF nr.10/19/2015 cu privire la aprobarea Regulamentului privind modul de ținere a registrului deținătorilor de unități de fond.
 


Detalii

02
06 2021
163

Codul contravențional: clauza de răspundere a administratorului fondului de pensii facultative

Nerespectarea de către administratorul fondului de pensii facultative a formelor de raportare stabilite de legislație, a termenelor de publicare şi de prezentare Comisiei Naționale a Pieței Financiare (CNPF) a rapoartelor, neprezentarea sau prezentarea tardivă a acestora şi/sau prezentarea în volum incomplet sau conținând date eronate, precum şi nerespectarea altor obligații referitoare la raportare și dezvăluire a informației în cazurile prevăzute de lege și actele normative ale CNPF poate fi sancționată cu amendă de la 30 la 180 UC.
 
Aceasta este noua redacție a art. 3101 („Încălcarea legislației privind activitatea fondurilor de pensii facultative”) din Codul contravențional (CC), parte componentă a proiectului cu privire la aprobarea modificărilor la unele acte
Detalii
31
05 2021
199

În mun. Chișinău unele persoane ar putea fi susținute financiar la efectuarea plăților comunale

Primăria mun. Chișinău a inițiat consultările publice ale proiectului de decizie cu privire la aprobarea Regulamentului privind acordarea ajutorului financiar pentru unele categorii de cetățeni din municipiul Chișinău la efectuarea plăților pentru resursele energetice și serviciile comunale.
 
Potrivit documentului, beneficiar al ajutorului financiar poate fi proprietarul locuinței, titularul contractului de locațiune confirmat prin extras din fișa locuinței, locatarul locuinței proprietate privată în baza contractului de locațiune
Detalii
28
05 2021
180

Facilități fiscale și vamale. Lista proiectelor, actualizată

Lista proiectelor de asistență tehnică și investițională în derulare, care cad sub incidența tratatelor internaționale la care RM este parte, pentru aplicarea scutirilor la impozitul pe venit, accize, taxe vamale, taxe pentru efectuarea procedurilor vamale, taxe pentru mărfurile care, în procesul utilizării, cauzează poluarea mediului, precum şi aplicarea scutirii  de TVA cu drept de deducere pentru mărfurile şi serviciile destinate acestora va fi actualizată.
 
Proiectul hotărârii de Guvern pentru modificarea HG nr.246/2010 cu privire la modul de aplicare a facilităţilor fiscale şi vamale aferente realizării proiectelor de asistenţă tehnică şi investiţională în derulare a fost aprobat în cadrul ședinței cabinetului de miniștri.


Detalii