25
11 2021
308

Reglementarea procesului de dare în locațiune a terenurilor – proprietate AAPL

Terenurile proprietate publică, cu excepția celor aferente construcțiilor proprietate privată, se dau în locațiune/arendă prin licitații cu strigare, desfășurate în modul stabilit de Guvern, prevede proiectul completărilor la Legea nr.121/2007 privind administrarea şi deetatizarea proprietății publice (Legea nr.121/2007), înaintat în calitate de inițiativa legislativă și susținut de Guvern în cadrul ședinței din 24 noiembrie curent.
 
Modificările au fost inițiate la multiplele adresări din partea autorităților administrației publice locale (AAPL), care au solicitat suportul statului în vederea reglementării procesului de dare în locațiune a terenurilor proprietatea publică a acestor autorități.
Detalii
12
10 2021
158

Pe teritoriul spațiilor verzi vor fi amplasate doar obiective compatibile cu destinația acestora

Pe teritoriul spațiilor verzi proprietate publică agenții economici vor amplasa doar obiective compatibile cu destinația acestor spații: instalații pentru practicarea sportului și a jocurilor, destinate odihnei, obiective cultural-artistice, precum și unități comerciale mobile, fără posibilitatea edificării unor construcții. Pe agenda Parlamentului este inclusă inițiativa legislativă prin care se propune indicarea expresă în Legea nr. 59/1999 privind spațiile verzi ale localităților urbane și rurale a posibilității de eliberare de către autoritățile locale a autorizației pentru amplasarea doar a obiectivelor compatibile cu spațiile verzi.
 


Detalii

25
08 2021
199

Proiectul de modificare a Legii privind administrarea și deetatizarea proprietății publice, votat în lectura finală

Proiectul de modificare a Legii privind administrarea și deetatizarea proprietății publice a fost aprobat în plen, în cea de-a doua lectură.

Documentul reglementează, inclusiv, privatizarea încăperilor nelocuibile proprietate publică date în locațiune.

Totodată, proiectul prevede extinderea de la unu la trei ani a termenului contractului de locațiune a activelor neutilizate ale întreprinderilor de stat sau municipale și ale societăților comerciale cu capital integral sau majoritar public neincluse în listele bunurilor nepasibile de privatizare. Excepție constituie activele din cadrul parcurilor industriale.


Detalii

25
06 2021
494

Vânzarea acțiunilor proprietate publică: reglementări, proceduri, particularități, noutăți

Procesul de privatizare constituie un element ce necesită o reglementare vădită și minuțioasă. Reglementările legislative ce țin de subiectul dat, atât domeniul privatizării, cât și cel al deetatizării, au fost sistematizate și enunțate în Legea nr.121/2007 privind administrarea și deetatizarea proprietății publice, sub incidența căreia cad proprietatea publică a statului şi proprietatea publică a unităţii administrativ-teritoriale, cu excepţia finanţelor publice şi a locuinţelor.


Detalii

26
02 2021
355

Aprobarea Cadastrului funciar

Ca rezultat al modificărilor suprafeţelor terenurilor după categoriile de destinaţie şi de folosinţă, forme de proprietate, deţinători, inclusiv ale autorităților publice locale de nivelul I și II, în perioada 1 ianuarie 2020-1 ianuarie 2021  au fost luate la evidenţă terenurile noi valorificate, cu includerea lor în circuitul agricol, plantarea şi defrişarea plantaţiilor perene, perdelelor forestiere de protecţie, edificarea/ casarea sistemelor de irigare şi desecare. Astfel, Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru propune aprobarea Cadastrului funciar la situația din 1 ianuarie curent cu suprafaţa totală de 3384,7 mii ha, inclusiv terenuri irigate – 217,94 mii ha, terenuri desecate – 58,20 mii ha.

Detalii
11
10 2019
2174

Particularitățile procedurii de casare a bunurilor proprietate publică (mijloace fixe, plantații perene)

În activitatea oricărei entități survin situații în care utilajele, echipamentele deținute nu produc efectele economice corespunzătoare sau randamentul scontat și, prin urmare, este necesară casarea acestora. Procedura de casare presupune totalitatea operațiunilor aferente scoaterii definitive din folosință și din inventar a unui bun a cărui folosire, reparare sau modernizare nu mai este economică. 

Cu toate acestea, anumite elemente sau părți componente ale unui bun, ce necesită a fi casat, pot fi comercializate sau reutilizate. Astfel, complexitatea procesului de casare a bunurilor, intervențiile atât în structura bunului, cât și la nivel contabil, necesită reglementare riguroasă în vederea asigurării principiului eficienței în gestionarea activelor unei entități, în special acelei unde statul este proprietar.
Detalii
07
08 2019
835

Curtea de Conturi poate avea mai multă autonomie financiară

În Parlament a fost înregistrată o inițiativă legislativă a unui grup de deputați ce prevede modificarea și completarea Legii privind organizarea și funcționarea Curții de Conturi a Republicii Moldova.

În opinia autorului, pentru ca instituțiile statului să gestioneze responsabil proprietatea și finanțele publice, acestea urmează a fi supravegheate calitativ, imparțial ți profesionist, iar acest rol revine în primul rând instituției supreme de audit public extern, care, în cazul Moldovei, este Curtea de Conturi. Independența reală a Curții stă la baza asigurării eficienței cu care se administrează finanțele și proprietatea publică, iar o independență de facto înseamnă independență politică, instituțională și financiară.
Detalii
06
08 2019
1385

Modul de transmitere a bunurilor proprietate publică: proceduri aferente

Autoritatea administrației publice centrale doreşte să transmită o clădire, aflată în gestiunea Întreprinderii de stat X, în proprietatea publică a unei unități administrativ-teritoriale, aflate în gestiunea Întreprinderii municipale Y. Cum are loc această transmitere şi ce aspecte trebuie să ia în considerare părțile care transmit şi primesc bunul respectiv?
Detalii
04
01 2019
862

Bunurile domeniului public. Transmiterea prin interpretarea per a contrario

Primarul va putea încheia, în baza deciziei consiliului local și în condițiile legii, acte juridice de administrare sau de dispoziție privind bunurile domeniului public sau privat al localității. În Monitorul Oficial din 4 ianuarie 2019 a fost publicată Legea nr. 266 din 23.11.2018 pentru modificarea Legii privind administrarea publică locală.

Totodată, legea prevede că consiliul raional va putea decide în privința actelor juridice de administrare privind bunurile domeniului public al raionului, precum și serviciile publice de interes raional, dar și în privința actelor juridice de administrare sau de dispoziție privind bunurile domeniului privat al raionului.
Detalii
17
12 2018
682

Administrarea proprietății publice: noi atribuții pentru MEI

Ministerul Economiei și Infrastructurii administrează terenurile aferente bunurilor imobile proprietate publică a statului, inclusiv darea acestora în locaţiune/arendă sau superficie. În Monitorul Oficial din 12 noiembrie curent a fost publicată legea ce conține modificări și completări la o serie de acte legislative, inclusiv Legea privind administrarea și deetatizarea proprietății publice.

Astfel, art. 7 al acesteia care prevede atribuțiile organului abilitat cu administrarea şi procesul deetatizării proprietăţii publice se completează cu noi funcții. Conform acestuia,ministerul se va ocupa de administrarea terenurilor proprietate publică a statului atribuite domeniului public, modul fiind stabilit de către Guvern.
Detalii