26
10 2020
128

(28.27.4) Constituie obiect al impunerii cu TVA în cadrul „e-Commerce VAT” serviciile de publicitate, acordate cetățenilor Republicii Moldova intermediul rețelelor de socializare, dacă conținutul publicității poartă caracter comercial?

Potrivit prevederilor art.95 alin.(11) lit.b) din Codul fiscal, acordarea cetățenilor Republicii Moldova (B2C) a serviciilor de publicitate în rețeaua Internet, inclusiv și cu utilizarea programelor pentru calculatoare și bazelor de date, ce funcționează în rețeaua Internet, precum și acordarea suprafețelor (spațiilor) de publicitate în rețeaua Internet de către agenții economici nerezidenți care, fără a deține formă organizatorico-juridică pe teritoriul Republicii Moldova, constituie obiect al impunerii cu TVA în cadrul „e-Commerce VAT”.

În acest sens în scopul aplicării TVA, primordial este statutul beneficiarului și tipul serviciului prestat nu și caracterul conținutului publicității plasate.

23
09 2020
183

(6.16.6.1) Care este termenul de achitare și unde se achită taxa pentru dispozitivele publicitare?

 Taxa pentru dispozitivele publicitare se achită de către subiecții impunerii trimestrial, pînă la data de 25 a lunii imediat următoare trimestrului gestionar la contul trezorerial de venituri al bugetului local (art. 294 alin. (1) din Codul fiscal, Anexa la Titlul VII al Codului fiscal). 

Întreprinzătorii individuali, gospodăriile ţărăneşti (de fermier) al căror număr mediu anual de salariaţi, pe parcursul perioadei fiscale, nu depăşeşte 3 unităţi şi care nu sunt înregistraţi ca plătitori de TVA, achită taxa în termen de pînă la 25 martie al anului următor anului fiscal de gestiune (art. 292 alin. (1) din Codul fiscal).

23
09 2020
95

(6.16.7.1) Cine este scutit de plata taxei pentru dispozitivele publicitare?

Potrivit prevederilor art. 295 din Codul fiscal, de plata taxei pentru dispozitivele publicitare sunt scutiți: 
- autoritățile publice și instituțiile finanțate de la bugetele de toate nivelurile; 
- misiunile diplomatice și alte misiuni asimilate acestora, precum și organizațiile internaționale, în conformitate cu tratatele internaționale la care Republica Moldova este parte; 

Detalii
23
09 2020
122

(6.16.7.2) Poate consiliul local să acorde contribuabililor scutiri suplimentare celor prevăzute de legislație în partea ce ține de achitarea taxei pentru dispozitivele publicitare?

Da, în conformitate cu art. 296 din Codul fiscal, autoritatea administraţiei publice locale, dacă efectuează concomitent modificările corespunzătoare în bugetul local, poate: 
a)să acorde subiecţilor impunerii scutiri suplimentare celor menţionate la art. 295; 
b) să acorde amînări la plata taxei pe anul fiscal respectiv.
22
09 2020
261

Ordinul SFS nr. 482 din17.09.2020 privind actualizarea Bazei generalizate a practicii fiscale

09
09 2020
295

(6.4.8.1) Cine este scutit de plata taxei de plasare (amplasare) a publicității (reclamei)?

Potrivit prevederilor art. 295 din Codul fiscal, de taxa pentru plasare a publicității sunt scutite:

 

 
 - autoritățile publice și instituțiile finanțate de la bugetele de toate nivelurile; 
 - misiunile diplomatice și alte misiuni asimilate acestora, precum și organizațiile internaționale, în conformitate cu tratatele internaționale la care Republica Moldova este parte; 
 - Banca Națională a Moldovei; - producătorii și difuzorii de publicitate socială și de publicitate plasată pe trimiterile poștale; 
 - proprietarii sau deținătorii bunurilor rechiziționate în interes public, pe perioada rechiziției; 
 - subiecţii care desfăşoară activităţi conform cap. 10
Detalii