21
09 2022
132

Fondul de Garantare a Depozitelor a compensat deponenților peste 50 mil. lei

Raportul de activitate al Fondului de Garantare a Depozitelor în Sistemul Bancar (FGDSB) pentru anul 2021 a fost prezentat astăzi, 21 septembrie, comisiei parlamentare economie, buget și finanțe.
 
Amintim, FGDSB este persoană juridică de drept public și a fost constituit ca la 1 iulie 2004 în baza Legii nr.575/2003 privind garantarea depozitelor în sistemul bancar , având drept scopuri protecția deponenților (persoanelor fizice și juridice de drept privat), contribuirea la stabilitatea financiară a RM prin asigurarea onorării la timp a depozitelor garantate, dar și acumularea resurselor financiare pentru acoperirea necesităţilor legate de aplicarea eficace a instrumentelor de rezoluţie.
Detalii
13
09 2022
85

Veniturile și cheltuielile băncilor moldovenești în semestrul I

La finele semestrului I al anului curent profitul în sistemul bancar al Moldovei a însumat 1,6 mld. lei, majorându-se cu 80,4% sau cu 726 mil. lei comparativ cu indicatorii înregistrați în aceeași perioadă a anului precedent.
 
Potrivit datelor reflectate în raportul Băncii Naționale a Moldovei (BNM), majorarea profitului în perioada de referință a fost determinată de creșterea veniturilor din dobânzi cu 1,4 mld. lei sau cu 60,9% (în principal de la activitatea de creditare), a veniturilor din diferențele de curs valutar (cu 249,8 mil. lei sau 47,9%), a veniturilor din onorarii și comisioane (cu 243,8 mil. lei (21,1%)).
 


Detalii

01
09 2022
500

Achitarea „salariilor în plic” costă: SFS a calculat suplimentar peste 11 mil. lei

În rezultatul acțiunilor efectuate în semestrul I al anului curent de Serviciul Fiscal de Stat pentru reducerea practicilor de achitare a salariului în plic, au fost calculate suplimentar la buget obligații aferente plăților salariale (impozitul pe venit, contribuțiile de asigurări sociale, prime de asigurare obligatorie de asistență medicală, penalități și amenzi) în sumă totală de 11,7 mil. lei, fiind achitate 9 mil. lei, se constată în Raportul autorității fiscale publicat pe pagina web.
 
Astfel, din suma totală a obligațiilor fiscale 1,9 mil. lei au fost calculate la impozitul pe venit reținut din plățile salariale, 4 mil. lei – la contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii, 1,5 mil. lei – prime de asigurare obligatorie de asistență medicală și 4,1 mil. lei constitutie penalități şi amenzi aplicate.


Detalii

25
07 2022
237

SFS: minimizarea practicii de achitare a salariilor „în plic” şi a muncii „la negru”

Descurajarea fenomenului utilizării muncii ne/subdeclarate prin constatarea și sancționarea cazurilor de încălcare a legislației în domeniul muncii; asigurarea unui cadru legal legislativ care să contribuie la diminuarea fenomenului muncii la negru și achitarea salariilor în plic, consolidarea metodelor și instrumentelor Serviciul Fiscal de Stat de detectare a cazurilor de utilizare a muncii ne/subdeclarate; consolidarea interacțiunii între autoritățile responsabile de procesul de combatere a muncii ne/subdeclarate sunt măsurile întreprinse de autoritatea fiscală pentru contracararea fenomenului respectiv.
 
Raportul Serviciului Fiscal de Stat privind activitățile de minimizare a practicii de achitare a salariilor „în plic” şi a muncii „la negru” pentru primele trei luni
Detalii
19
07 2022
442

Efectele monitorizării contribuabililor cu risc sporit de neconformare fiscală

Obligațiile fiscale calculate în bugetul public național de către contribuabilii monitorizați prin prisma Programului de conformare a contribuabililor în trimestrul I al anului curent a înregistrat o creștere cu 387,13 mil. lei (sau 38%) comparativ cu perioada similară a anului precedent și au atins circa 1,4 mld. lei. Serviciul Fiscal de Stat a publicat Raportul trimestrial ce ține de rezultatele monitorizării contribuabililor din sectoarele economiei naționale cu risc sporit de neconformare fiscală1.
 
Totodată, obligațiile fiscale achitate în bugetul public național de către contribuabilii monitorizați au sporit cu 376,4 mil. lei (sau 36%) față de aceeași perioada a anului 2021 și au depășit 1,42 mld. lei.


Detalii

30
06 2022
207

Controlul financiar public intern: provocări și perspective

În pofida aprobării unui cadru normativ solid în domeniul controlului financiar public intern (CFPI), sistemele controlului intern managerial și funcția de audit intern din sectorul public nu își dovedesc pe deplin eficacitatea scontată. Rezultatele monitorizării sistematice și analizei în dinamică a situației în domeniul CFPI, realizate de Ministerul Finanțelor, a evaluării ex-post a Programului de dezvoltare a CFPI pentru anii 2018-2020, dar și concluziile auditului extern prezentate în Rapoartele anuale ale Curții de Conturi asupra administrării și întrebuințării resurselor financiare publice și patrimoniului public, constată faptul că autoritățile și instituțiile publice înregistrează o evoluție lentă în dezvoltarea sistemelor de controlului intern managerial (CIM), iar auditul intern nu este pe deplin funcțional în sectorul public.
Detalii
01
06 2022
281

Rapoartele privind executarea bugetelor pentru anul 2021 urmează a fi examinate în Parlament

Veniturile bugetului de stat în anul 2021 au fost realizate în sumă de 49 383,8 mil. lei și sunt în creștere cu 7,7% față de indicatorul precizat. Reamintim că pe parcursul anului precedent au fost operate modificări la Legea bugetului de stat și, ca urmare, veniturile au fost precizate în sumă de 45 864,9 mil. lei, cu 4449,5 mil. lei mai mult decât suma aprobată inițial. Comparativ cu anul 2020, veniturile bugetului de stat s-au majorat cu 28,3% în urma relansării economiei după criza provocată de pandemie. Astfel, ponderea veniturilor bugetului de stat în bugetul public național a constituit 63,8%, iar ca pondere în PIB acestea au constituit 20,4%.
 
Raportul privind executarea bugetului de stat pentru anul 2021 a fost prezentat astăzi, 1 iunie, în ședința Executivului și urmează a fi transmis Parlamentului pentru aprobare.


Detalii

26
05 2022
531

Planul de acțiuni al SFS pentru anul 2022

Serviciul Fiscal de Stat a publicat pe data de 25 mai Planul de acțiuni al Serviciului Fiscal de Stat pentru anul 2022 și Raportul cu privire la progresul înregistrat în implementarea acestuia aferent trimestrului I al anului curent. Documentul conține prioritățile, obiectivele și criteriile de performanță ale SFS, dar și descrierea succintă a nivelului de realizare a acestora.
 
Astfel, cele cinci priorități stabilite sunt reducerea costurilor serviciilor, eficientizarea acestora, consolidarea managementului conformării voluntare și forțate, dezvoltarea instituțională și digitalizarea în cadrul autorității fiscale.


Detalii

13
05 2022
524

Octavian Armașu: cauzele inflației înalte

La finele lunii aprilie curent, rata medie a inflației în Republica Moldova a constituit 27,1%, crescând cu un ritm mai pronunțat decât s-a anticipat anterior din cauza consecințelor crizei pandemice, dar și a celor din regiune.
Guvernatorul Băncii Naționale a Moldovei (BNM), Octavian Armașu, a prezentat astăzi, 13 mai, Raportul asupra inflației pentru trimestrul II al anului 2022.
 
Traiectoria ascendentă a ratei anuale a inflației a fost influențată de majorarea contribuțiilor din partea tuturor componentelor la ritmul anual al IPC. Astfel, în luna aprilie curent cel mai mare impact l-au avut prețurile la produsele alimentare, care au atins nivelul de 11%, fiind urmate de prețurile reglementate – 7,1%, inflația de bază – 6,3%, iar prețurile la combustibil,
Detalii
27
04 2022
177

Consiliul Economic pe lângă Prim-ministru. Realizările anului 2021

Consiliul Economic pe lângă Prim-ministru a elaborat Raportul anual de activitate pentru anul 2021 ce reprezintă o sinteză a principalelor acțiuni realizate pe această platformă pe parcursul anului precedent.
 
Astfel, una din cele mai importante realizări constă în elaborarea și promovarea Foii de parcurs pentru impulsionarea procesului de digitalizare a economiei naționale și dezvoltare a comerțului electronic.  Prin aprobarea pachetului legislativ s-a obținut înregistrarea întreprinderilor la distanță; excluderea obligativității notificării în calitate de operator de date cu caracter personal;
Detalii