14
09 2016
577

Privind regimul fiscal aplicabil pentru acordarea serviciilor de transport al energiei electrice la export

Ce cotă a TVA urmează a se aplica pentru serviciile de transport al energiei electrice acordate de către operatorul rețelei electrice de transport și de sistem?

Potrivit prevederilor stabilite la art. 104 lit. a) din CF, la cota zero a TVA se impozitează, mărfurile, serviciile pentru export şi toate tipurile de transporturi internaţionale de mărfuri (inclusiv de expediţie) şi pasageri, serviciile de transport internaţional al gazelor naturale, precum şi serviciile operatorului aerodrom (aeroport)
Detalii
10
08 2016
1867

Despre regimul fiscal pentru plățile sub formă de royalty achitate persoanei fizice de către o entitate

În cazul în care entitatea achită persoanei fizice venit sub formă de royalty, ce impozit la sursa de plată urmează a fi reținut? Care dări de seamă urmează a fi prezentate?

Conform prevederilor art. 18 lit. h) din CF, venitul achitat sub formă de royalty (redevențe) este stabilit ca sursă de venit impozabilă.
Detalii
19
05 2016
2521

7. Aspecte privind regimul fiscal aferent dividendelor. În anul 2016 are loc retragerea sumei din capitalul social aferentă majorării capitalului social din repartizarea profitului net și/sau altor surse constatate în capitalul propriu între acționari (asociați) în perioadele fiscale 2010–2011 inclusiv, corespunzător părții (cotei) de participație în capitalul statutar

Aspecte privind regimul fiscal aferent dividendelor

În perioada 2010-2011 la majorarea capitalului statutar din contul profitului net și/sau alte surse de venit, inclus în capitalul propriu nu se efectua reținerea impozitului pe venit la sursa de plată din considerentul că profitul s-a reinvestit în dezvoltarea întreprinderii.
Detalii
19
05 2016
1356

6. Aspecte privind regimul fiscal aferent dividendelor. Agentul economic nerezident achită dividende agentului economic rezident

Aspecte privind regimul fiscal aferent dividendelor

6.1. Achitarea dividendelor în perioada anului 2016 aferente profitului nerepartizat, obținut în perioadele fiscale de pînă la 01.01.2008.

La primirea venitului sub formă de dividende pentru perioada fiscală de pînă la 01.01.2008 din partea agentului economic nerezident, agenții economici rezidenți în baza documentelor corespunzătoare (decizia adunării generale a acționarilor
Detalii
19
05 2016
1109

5. Aspecte privind regimul fiscal aferent dividendelor. Agentul economic nerezident achită dividende persoanei fizice rezidente

Aspecte privind regimul fiscal aferent dividendelor

5.1. Achitarea dividendelor în perioada anului 2016 aferente profitului nerepartizat obținut în perioadele fiscale de pînă la 01.01.2008.

Venitul obținut din afara Republicii Moldova pentru perioada de pînă la 01.01.2008 în folosul persoanei fizice rezidente urmează a fi inclus în venitul impozabil și urmează a fi supus impozitării, conform prevederilor lit. c) alin. (1) art. 14 din CF
Detalii
18
05 2016
1124

4. Aspecte privind regimul fiscal aferent dividendelor. Agentul economic rezident achită dividende agentului economic nerezident

Aspecte privind regimul fiscal aferent dividendelor

4.1. Achitarea dividendelor în perioada anului 2016 aferente profitului nerepartizat, obținut în perioadele fiscale de pînă la 01.01.2008.

În aceste cazuri, la achitarea dividendelor perioadei de pînă la data de 01.01.2008 în folosul agentului economic nerezident se vor aplica aceleași prevederi ca și la achitarea dividendelor în folosul persoanelor fizice – nerezidente, care au fost prezentate la pct. 3.1. din articolul în cauză.
Detalii
17
05 2016
1138

2. Aspecte privind regimul fiscal aferent dividendelor. Agentul economic rezident achită dividende agentului economic rezident

Aspecte privind regimul fiscal aferent dividendelor


2.1. Achitarea dividendelor în perioada anului 2016 aferente profitului nerepartizat, obținut în perioadele fiscale de pînă la 01.01.2008.

La efectuarea achitării dividendelor, agenții economici, inclusiv persoanele specificate la art. 90 din Codul fiscal, rețin și achită la buget un impozit în mărime de — 6% din dividende, inclusiv sub formă de acțiuni sau cote-părți, cu excepția celor aferente profitului nerepartizat obținut în perioadele fiscale 2008–2011.
Detalii
17
05 2016
2642

Aspecte privind regimul fiscal aferent dividendelor

Potrivit prevederilor alin. (1) art. 48 din Legea privind societăţile pe acţiuni nr. 1134-XIII din 02.04.1997 cu modificările și completările ulterioare, cota-parte din profitul net al societății, care se repartizează între acționari, în corespundere cu clasele și proporțional numărului de acțiuni care le aparțin, constituie dividend.
Detalii
22
03 2016
1033

Agentul economic – subiect al regimului fiscal pentru sectorul întreprinderilor mici și mijlocii, care efectuează livrări scutite de T.V.A., are dreptul să aleagă pe parcursul anului (de exemplu în luna mai) regimul de impozitare în modul general stabilit, dacă acesta în luna aprilie a obținut venit din activitatea operațională din livrări scutite de T.V.A. în valoare de 700 000 lei?

În conformitate cu prevederile art. 541 alin. (3) din CF, agenţii economici menţionaţi la alin.(1) care, conform situaţiei din data de 31 decembrie a perioadei fiscale precedente perioadei fiscale de declarare, au obţinut venit din activitatea operaţională din livrări scutite de T.V.A. sau din livrări scutite şi impozabile cu T.V.A. în sumă de pînă la 600000 lei, pot alege regimul de impozitare prevăzut de prezentul capitol sau regimul de impozitare aplicat în modul general stabilit.
Detalii